Nieuws

Leegstand en btw

Geplaatst: 26 maart 2018
Kenmerk: 2018.03815

Leegstand en btw

Op 28 februari 2018 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak C-672/16 (Imofloresmira). Het Hof van Justitie heeft in zijn uitspraak geoordeeld dat leegstand niet leidt tot herziening van btw als de eigenaar van het vastgoed de intentie heeft om het vastgoed belast met btw te exploiteren.

Portugese zaak

Een Portugese vastgoed exploitatiemaatschappij exploiteert onroerende zaken. De exploitatiemaatschappij heeft een aantal nieuwe gebouwen gekocht en de btw op de aankoopkosten op de btw-aangifte in aftrek genomen. De twee gebouwen werden bij ingebruikneming belast met btw verhuurd. Na verloop van tijd is leegstand ontstaan in de gebouwen. Delen van de gebouwen staan langer dan twee jaar leeg. Portugal kent een bijzondere bepaling in de btw-herzieningsregels. Als een gebouw twee jaar geheel of gedeeltelijk leeg staat moet op de grond van de Portugese btw-regelgeving herziening van btw plaats vinden voor zover het gebouw leegstaat en de btw-herzieningsregels nog niet zijn verstreken. De btw-herzieningstermijn bedraagt in Portugal 20 jaar. 

Het Hof van Justitie oordeelt dat de Portugese btw-regelgeving inzake de toepassing van de btw-herzieningsregels bij leegstand in strijd is met de Europese btw-regelgeving. Het recht op aftrek van btw blijft bestaan ook al heeft de btw-ondernemer de aangeschafte goederen en diensten niet kunnen gebruiken voor het verrichten van werkzaamheden die met btw zijn belast. De btw-ondernemer moet wel het oogmerk hebben om de gebouwen belast met btw te exploiteren. 

Gemeentelijke praktijk

De uitspraak is van belang voor de gemeentelijke praktijk. Gemeenten hebben een zeer gevarieerd vastgoedbedrijf. Om de portefeuille met veel verschillend vastgoed zo goed mogelijk te laten renderen is het van belang dat de kosten van btw zoveel als mogelijk worden weggenomen. Het is daarom van belang dat gemeenten zoveel mogelijk proberen het vastgoed belast met btw te exploiteren. 

Een methode om vastgoed belast met btw te exploiteren is het belast met btw verhuren van ruimten. De verhuur van een ruimte is vrijgesteld van btw maar als de huurder de btw op zijn kosten voor 90% of meer (en in sommige gevallen voor meer dan 70% of meer) kan aftrekken op de btw-aangifte kunnen de gemeente en de huurder opteren voor een met btw belaste huur. De btw op de huur vormt voor de huurder geen kostenpost. De huurder kan de btw op de huur immers voor 90% of meer terugvragen op de btw-aangifte. Door de met btw belaste huur kan de gemeente de btw op kosten van bouw, renovatie, onderhoud en exploitatie aftrekken op de btw-aangifte. Leegstand vormt volgens het Hof van Justitie geen belemmering voor het recht op aftrek van btw. Het vastgoed moet zich overigens wel lenen voor een met btw belaste huur.

Wij adviseren gemeenten om in hun beleidsstukken, communicatie en instructies vast te leggen dat de gemeente streeft om vastgoed belast met btw te verhuren. Het voornemen voor een met btw belaste exploitatie van vastgoed moet met objectieve factoren kunnen worden onderbouwd. 

Wij adviseren gemeenten om daar waar mogelijk te opteren voor een met btw belaste huur. Bij een met btw belaste huur kan btw op de kosten inzake de exploitatie van het vastgoed nooit een kostenpost vormen. 

Volgens Taxnavigator kan de uitspraak ook van belang zijn voor de lopende zaak van de gemeente Staphorst inzake de exploitatie van een gemeentelijke sporthal en gymnastiekzalen. De benadering van de belastinginspecteur moet worden gevolgd volgens het Gerechtshof. Het recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw op de kosten moet volgens de uitspraak van 12 december 2017 met nr. 17/00563 van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden worden bepaald op basis van de breuk daadwerkelijke uren belaste verhuur/daadwerkelijke uren totaal gebruik.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.