Nieuws

Gemeenten en Europa

Geplaatst: 19 mei 2018
Bron: Brief van de Staatssecretaris van Financiën aan de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 9 mei 2018, nr. 2018-0000069163, 'Vragen n.a.v. de brief Fiscale beleidsagenda'
Kenmerk: 2018.04096

Gemeenten en Europa

De Staatssecretaris van Financiën heeft een fiscale beleidsagenda opgesteld. De vaste commissie voor Financiën heeft een brief met vragen naar de Staatssecretaris gestuurd. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied niet terugkeert in de fiscale beleidsagenda. 

De Staatssecretaris van Financiën antwoord: "Kijkend naar het belastingstelsel heb ik ervoor gekozen om voor de komende jaren vijf prioriteiten te stellen die grotendeels voortvloeien uit het regeerakkoord. De verruiming van de mogelijkheden van gemeenten om belasting te heffen behoort niet tot een van mijn vijf prioriteiten. Overigens wil dit niet zeggen dat het kabinet

geen aandacht heeft voor de financiële verhoudingen tussen het Rijk en medeoverheden. Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen. Deze uitdagingen beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Dit vraagt om een gezamenlijke bestuurlijke aanpak. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom een akkoord gesloten om samen een
aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken dat heeft geleid tot de ‘Programmastart interbestuurlijk programma’. Daarin is onder meer afgesproken om naar aanleiding van het rapport ‘Rekening houden met verschil’ gezamenlijk te werken aan het herzien van de financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden.


Tot slot vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie naar de beoordeling van de regering van de inzet van de Europese Commissie om als onderdeel van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) de eigen fiscale inkomsten te vergrootten. Verder vragen de leden zich af over welke ruimte de Commissie volgens de regering mag beschikken om eigen fiscaal beleid te voeren. Nederland 
is terughoudend ten opzichte van nieuwe eigen middelen van de EU vanwege de nationale soevereiniteit op het gebied van belastingheffing en risico’s op een hogere lastendruk en verhoogde complexiteit. Het voeren van fiscaal beleid is voorbehouden aan de lidstaten. Uw Kamer zal over de voorstellen van de Europese Commissie voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 van de EU
separaat nader worden geïnformeerd.

Bron: Brief van de Staatssecretaris van Financiën aan de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 9 mei 2018, nr. 2018-0000069163, 'Vragen n.a.v. de brief Fiscale beleidsagenda'. Voor downloaden: klik hier 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. 


© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.