Nieuws

Praktijkpagina: btw-koepelvrijstelling

Geplaatst: 19 mei 2018
Kenmerk: 2018.04094

Praktijkpagina: btw-koepelvrijstelling

In eerdere berichten hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de btw-koepelvrijstelling. Bijgaand een korte update.

1. Inperking btw-koepelvrijstelling 1 januari 2018

De Staatssecretaris van Financiën heeft de ruime toepassing van de btw-koepelvrijstelling met ingang van 1 januari 2018 ingetrokken. Deze intrekking heeft met name gevolgen voor de zogenoemde ambtelijke fusie. De gemeenschappelijke regeling die de bedrijfsvoering voor de deelnemende gemeenten verzorgt kan de btw-koepelvrijstelling niet meer toepassen. De dienstverlening is belast met btw met ingang van 1 januari 2018.

2. Inperking btw-koepelvrijstelling 1 januari 2019  

De Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat vanwege jurisprudentie van het Hof van Justitie in drie zaken de toepassing van de btw-koepelvrijstelling met ingang van 1 januari 2019 wordt ingeperkt. De btw-koepelvrijstelling geldt niet meer voor samenwerkingsverbanden die belastinginning, inkoop, beheer van archieven en tal van andere zaken voor gemeenten en waterschappen verzorgen. De dienstverlening van de samenwerkingsverbanden aan gemeenten en waterschappen wordt belast met btw. Gemeenten kunnen de btw die in rekening wordt gebracht geheel of gedeeltelijk compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De druk op het BTW-compensatiefonds neemt toe.

3. Inperking btw-koepelvrijstelling/geen gevolgen

De inperking van de btw-koepelvrijstelling heeft gevolgen voor gemeenschappelijke regelingen die zich bezighouden met onderwijs, sommige diensten die samenhangen met de beoefening van sport, (of bepaalde) culturele diensten, medische zorg, ziekenhuisverpleging, de levering van menselijke organen, maatschappelijk werk, sociale zekerheid, prestaties door bejaardentehuizen. 

De inperking van de btw-koepelvrijstelling heeft bijvoorbeeld geen gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling die zich bezig houden met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.  

4. Inperking btw-koepelvrijstelling/gevolgen  

De inperking van de btw-koepelvrijstelling heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling die zich bezig houdt met belastinginning, inkoop, archief, milieutaken en beheer openbare ruimten. Volgens sommige belastingadviseurs geldt de inperking van de reikwijdte van de btw-koepelvrijstelling ook voor de regionale samenwerking voor sociale werkvoorzieningen, de regionale GGD en de regionale Sociale Dienst. Volgens kan inperking voor bepaalde activiteiten spelen maar het is maar zeer de vraag of de btw-koepelvrijstelling daadwerkelijk moet worden ingeperkt voor activiteiten van gemeenschappelijke regelingen die worden gebruikt voor overheidsactiviteiten van de gemeente. Het Hof van Justitie heeft geen oordeel gegeven over een situatie die specifiek betrekking had op een gemeente.   

5. Ontwikkelingen 

Zoals wij hebben vernomen vindt met de Staatssecretaris van Financiën uitgebreid overleg plaats of en wanneer de btw-koepelvrijstelling moet worden ingeperkt voor gemeenschappelijke regelingen die zich bezig houden met activiteiten van algemeen belang.   

6. Praktijk

Gemeenten kunnen zich voorbereiden op een mogelijke inperking van de btw-koepelvrijstelling.

  1. Van welke koepelorganisaties neemt de gemeente diensten af.
  2. Welk bedrag aan btw krijgt de gemeente jaarlijks doorgeschoven?
  3. Wat is de btw-positie van de koepelinstelling? Welk bedrag aan btw wordt niet doorgeschoven?
  4. Hoe verwerkt de gemeente de btw op de kosten als de koepelinstelling de diensten met btw in rekening brengt bij de gemeente. Welk bedrag aan btw kan de gemeente compenseren bij het BTW-compensatiefonds en welk bedrag aan btw is kostprijsverhogend.  

7. Acties koepelinstelling/gemeente

  1. De administratie van de koepelinstelling moet worden aangepast.
  2. De  koepelinstelling moet aangiften btw gaan doen.
  3. De koepelinstelling verleent met btw belaste diensten en kan btw op de kosten terugontvangen via de btw-aangifte.   
  4.  De gemeente moet de diensten van de koepelinstelling met btw afrekenen. Voor zover geen btw kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds moet btw worden gebudgetteerd.
  5. Hoe is de koepelinstelling omgegaan met btw op investeringen? Is de btw op de investering doorgeschoven naar de leden? Bij wijziging van het btw-regime bestaat mogelijk op grond van de btw-herzieningsregels een aanvullend recht op teruggaaf van btw via de btw-herzieningsregels.

8. Eenvoudige oplossing

De effecten van de inperking van de reikwijdte van de btw-koepelvrijstelling kunnen voor gemeenten eenvoudig worden weggenomen. Breng de lasten van het overschrijden van het plafond van het BTW-compensatiefonds niet ten laste van de gemeenten maar vul het BTW-compensatiefonds aan met de extra belastingopbrengsten. Immers als gemeenten meer btw betalen ontvangt het Rijk deze btw.   

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl 

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.