Nieuws

​Gemeentelijke vennootschappen

Geplaatst: 17 maart 2018
Kenmerk: 2018.03784

​Gemeentelijke vennootschappen

De procedure C-182/17 (Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft (NTN)) betreft de reikwijdte van de gemeentelijke organisatie. Moet een vennootschap waarvan een gemeente alle aandelen houdt btw in rekening als de vennootschap werkzaamheden voor de gemeente verzorgt?

Feiten

Een Hongaarse gemeente bezit alle aandelen van de vennootschap NTN. De gemeente heeft met de vennootschap op 1 juli 2007 een overeenkomst gesloten inzake het beheer van woningen en gebouwen, het beheer van lokale openbare wegen, het uitvoeren van quarantainemaatregelen, de bestrijding van de verspreiding van muggen, het onderhoud van de openbare ruimte, de opslag en verwerking van dierlijk afval en het behoud van de markten. De vennootschap heeft geen winstoogmerk.

De vennootschap stuurt geen facturen naar de gemeente en over de vergoeding wordt door de vennootschap geen btw voldaan. De Hongaarse Belastingdienst stelt een controle in en legt een boete en naheffingsaanslagen op. De Hongaarse belastingrechter vraagt zich of een vennootschap een publiekrechtelijk lichaam kan zijn en of sprake is van deelname aan het economisch verkeer.

Uitspraak Hof van Justitie

Het Hof van Justitie oordeelt dat de vennootschap onder bezwarende titel diensten heeft verleend aan de gemeente. De vergoeding hoeft niet per individuele prestatie te worden betaald. De vergoeding kan forfaitair op jaarbasis worden bepaald en aansluiten bij de omvang van de bedrijfskosten van de vennootschap. De vergoeding mag volgens het Hof van Justitie lager zijn dan de normale marktprijs en mag op grond van bepalingen uit de overeenkomst worden verlaagd omdat bijvoorbeeld afspraken niet zijn nagekomen. 

De dienstverlening is belast met btw. De vennootschap beschikt niet over publiekrechtelijke bevoegdheden c.q. bevoegdheden van openbaar gezag. De vennootschap is niet voldoende geïntegreerd in de gemeentelijke organisatie. De vennootschap heeft een zekere autonomie. De vennootschap verleent ook diensten aan derden. De vennootschap wordt door het privaatrecht beheerst.   

Gemeentelijke praktijk

De uitspraak is van belang voor de gemeentelijke praktijk

Re-integratie 

Gemeenten hebben activiteiten inzake sport, re-integratie en het beheer van openbare ruimte ondergebracht in vennootschappen. Het Hof van Justitie lijkt in de uitspraak de ruimte te bieden dat in specifieke omstandigheden de vennootschap niet btw-plichtig is. Dat kan een voordeel zijn als de vennootschap btw in rekening brengt die bij de gemeente een kostenpost vormt omdat de gemeente de btw op de kosten niet of niet geheel kan aftrekken op de btw-aangifte of kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Een situatie die bijvoorbeeld aan de orde is bij re-integratie.

Sport 

Een nadeel ontstaat als de vennootschap juist btw-plichtig moet zijn om aftrek van btw op de btw-aangifte te generen zoals bij sport. De dienstverlening van de vennootschap aan de gemeente is belast met btw waardoor btw op de kosten kan worden afgetrokken op de btw-aangifte. Het kan aantrekkelijk zijn om de dienstverlening op het gebied van het bewegingsonderwijs aan scholen die primair onderwijs verzorgen in de heffing van btw te betrekken. De dienstverlening is belast met 6% (in de toekomst mogelijk 9% ) btw maar de btw op de kosten kan worden afgetrokken op de btw-aangifte. De btw-aangifte op de kosten bedraagt veelal 21%. Met name bij investeringen in nieuwbouw en renovaties leidt heffing van btw tot een betere fiscale positie.

Nederland: btw-fiscale eenheid 

In Nederland speelt ook nog de vraag of de vennootschap waarvan de gemeente de aandelen houdt en de gemeente een fiscale eenheid btw kunnen zijn. Als voldoende financiële, organisatorische en economische verwevenheid bestaat kunnen de gemeente en de vennootschap als één belastingplichtige worden beschouwd. Als de gemeente en de vennootschap een btw-fiscale eenheid zijn is heffing van btw niet aan de orde hetgeen een voordeel kan opleveren bij re-integratiewerkzaamheden. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.