Nieuws

Schoolmodel gemeente Strijen

Geplaatst: 17 maart 2018
Bron: Uitspraak Rechtbank Den Haag van 10 november 2017, nrs. 16/3460 en 16/7877 OB
Kenmerk: 2018.03785

Schoolmodel gemeente Strijen

De Belastingdienst blijft btw-besparende schoolmodellen bestrijden. Rechtbank Den Haag oordeelt in zijn uitspraak van 10 november 2017, nrs. 16/3460 en 16/7877 OB, dat de gemeente Strijen ter zake van de levering van een Brede School niet handelt als btw-ondernemer. 

Feiten

De gemeente Strijen (hierna ook: de gemeente) heeft een Brede School laten bouwen. De Brede School gaat twee basisscholen, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf huisvesten. De kosten van de Brede School bedragen € 5.274.440 inclusief omzetbelasting. De gemeente heeft de Brede School verkocht en geleverd aan de woningstichting voor € 550.000 exclusief € 104.500. De gemeente heeft de gefactureerde btw van € 104.500 aan de Belastingdienst voldaan.

Fiscale uitwerking

De aannemer heeft de gemeente geen btw gefactureerd. De aannemer heeft aangenomen dat de btw-verleggingsregel van toepassing is. De aannemer factureert geen btw, de gemeente voldoet zelf de verschuldigde btw op de aangifte. De gemeente neemt aan dat de gemeente de Brede School als btw-ondernemer aan de woningstichting verkoopt en levert. De gemeente kan de verschuldigde btw die via de btw-verleggingsregel is voldaan op de btw-aangifte in aftrek nemen. Andere ondernemers hebben de gemeente een bedrag van € 87.156 aan btw gefactureerd in verband met de bouw van de Brede School. De gemeente heeft deze btw in aftrek genomen op de btw-aangifte. De gemeente verkoopt en levert de Brede School immers als btw-ondernemer. De Belastingdienst bestrijdt het model. De Belastingdienst heft de in aftrek genomen btw groot € 87.156 en de verlegde btw na. In totaal wordt € 626.274 aan btw nageheven.

BTW-verleggingsregel

De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de aannemer ten onrechte geen btw heeft gefactureerd. De Belastingdienst heft de btw bij de aannemer na. De aannemer gaat in beroep bij Rechtbank Den Haag die in zijn uitspraak van 16 maart 2016 oordeelt dat de aannemer ten onrechte de btw-verleggingsregel heeft toegepast. De aannemer stuurt op 29 maart 2016 alsnog een factuur met naar de gemeente. De gemeente verzoekt om teruggaaf van btw die de aannemer in rekening heeft gebracht.

Oordeel Rechtbank Den Haag

De gemeente heeft de Brede School onder bezwarende titel verkocht en geleverd. De rechtbank verwijst naar het arrest van het Hof van Justitie in de zaak van de gemeente Borsele. Met een verwijzing naar het arrest Borsele oordeelt de rechtbank vervolgens dat de gemeente ter zake van de verkoop en levering van het schoolgebouw niet heeft gehandeld als een btw-ondernemer. De gemeente is niet actief geweest op een markt. De gemeente heeft geen koper gezocht. De gemeente is niet te vergelijken met een btw-ondernemer waarbij ook van belang is dat de gemeente ter zake van de huisvesting van de scholen een huisvestingsverplichting heeft. Het oordeel van de Hoge Raad in de zaak van de gemeente Woerden heeft geen betekenis volgens de rechtbank.

De gemeente krijgt geen teruggaaf van de btw die de aannemer alsnog in rekening heeft gebracht. De naheffingsaanslag omzetbelasting kan vervallen zover die betrekking heeft op de verlegde btw. Het bedrag van € 87.156 is terecht nageheven. De gemeente krijgt teruggaaf van de btw die aan de woningstichting in rekening is gebracht.  

Gemeentelijke praktijk

De uitspraak illustreert dat bij het opzetten van een btw-besparend schoolmodel veel aandachtspunten spelen. De toepassing van de btw-verleggingsregel is een dergelijk aandachtspunt. De Belastingdienst blijft in ieder geval doorprocederen! De Belastingdienst zal denken dat de aanhouder uiteindelijk zal winnen. De redactie van Taxnavigator sluit niet uit dat de Belastingdienst uiteindelijk zal winnen. Bij de lagere belastingrechters verliest de Belastingdienst geen procedures. De Hoge Raad geeft een wisselend beeld. Echter ook de Hoge Raad wisselt van samenstelling. 

Bron: uitspraak Rechtbank Den Haag van 10 november 2017, nrs. 16/3460 en 16/7877 OB.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.