Nieuws

Gemeentefonds en Sociaal Domein

Geplaatst: 25 juni 2018
Kenmerk: 2018.04181

Gemeentefonds en Sociaal Domein

Op de FAMO voorjaarsbijeenkomst d.d. 8 juni 2018 is de laatste stand van zaken over het gemeentefonds en de meicirculaire besproken.

Annelies Kroeskamp (BZK) Hoofd bekostiging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaf een toelichting op de meicirculaire Gemeentefonds.

De meicirculaire laat een positief beeld zien. De economie groeit, de werkloosheid daalt en de overheidsfinanciën staan er goed voor. Financiële meevallers bij de zorg (€ 600 mln.), sociale zekerheid (€ 270 mln.) en Rijkbegroting-nug (ruim € 200 mln.). De ruilvoetsystematiek is afgeschaft.

De belangrijkste punten van de ‘meicirculaire gemeentefonds 2018’ naast de ontwikkeling van het accres betreffen de onderwerpen:

  • het BTW-compensatiefonds (BCF): anders ramen vanaf 2019
  • de integratie-uitkeringen sociaal domein: ontschotten -naar Algemene Uitkering- en uniformeren verdeelmodellen met het opvangen van herverdeeleffecten via suppletieuitkering
  • de raming BUIG
  • de EMU-tekortruimte
  • de macronorm OZB
  • invoeren van de collegeverklaring rechtmatigheid

Sinds de ondertekening programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP) op 14 februari 2018 wordt hard gewerkt aan onder andere de nationale woonagenda, 23 mei jl., klimaatakkoord op hoofdlijnen en bestuursakkoord klimaatadaptie. Voor de zomer worden deze laatste twee punten nader uitgewerkt.

Download de presentatie Gemeentefinanciën voorjaar 2018 van Annelies Kroeskamp. Klik hier

Robbert Verkuijlen van het TEAM financiën VNG licht in zijn presentatie de voortgang van het IBP en de financiële kaders voor de komende periode toe. Gemeenten hebben ruimte om het accres naar eigen inzicht te besteden. Hij adviseert de loon- en prijsontwikkelingen goed te volgen. En als het gaat om de ruimte onder het plafond BCF vanaf 2019 is het advies om “zich niet rijk te rekenen”. Het kabinet is bereid middelen in te zetten vanuit de ‘regio-enveloppen. Verder wijst hij erop dat er eerdaags een rapport van de ROB inzake de BUIG-tekorten uitkomt. Daarnaast heeft de VNG een akkoord gesloten ten aanzien van een aantal belangrijke opgaven. De verwachting is dat rijk, gemeenten en partners hierin participeren.

Download de presentatie en de financiële toelichting op het IBP door Robbert Verkuijlen. klik hier

Bron: https://www.famo.org/nieuws/ni...

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.