Nieuws

Compensatieregeling Sport

Geplaatst: 09 juni 2018
Kenmerk: 2018.04125

Compensatieregeling Sport

Op maandag 3 juni 2018 heeft de eerste presentatie van de VSG plaatsgevonden over de compensatieregeling inzake de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling. Diverse abonnee's hebben de bijeenkomsten bezocht en voor ons aantekeningen gemaakt.  

Zoals wij van de verschillende abonnee's hebben begrepen moeten gemeenten voor 1 december 2018 een opgave van de btw-schade voor het jaar 2019 indienen. Vervolgens vindt op basis van nacalculatie in 2020 een definitieve afrekening van de btw-schade voor het jaar 2019 plaats. 

De compensatieregeling btw voor sport zou ook gaan gelden voor gemeenten die tot op heden geen voorbelasting in aftrek hebben gebracht c.q. geen btw-voordeel hebben genoten!

De compensatieregeling btw voor sport zou eind juni 2018 bekend worden gemaakt. 

Het is volgens Taxnavigator voor gemeenten van belang om nu al te starten met de inventarisatie van de btw-schade voor het jaar 2019. Wij hebben voor u een uitgebreide checklist opgesteld waarmee u de (maximale) btw-schade kan bepalen. 

1. Checklist

  • Exploitatielasten: Hoeveel btw neemt de gemeente jaarlijks in aftrek c.q. vraagt de gemeente terug op de btw-aangifte ter zake van de exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties?
  • Beperking btw-druk: Hoeveel btw brengt de gemeente jaarlijks in rekening ter zake van de exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties. Deze btw vormt een kostenpost voor de gebruiker en valt bij een verruiming van de btw-sportvrijstelling weg.
  • Herzieningsregels btw: Welke investeringen en in welk jaar heeft de gemeente de afgelopen jaren gedaan in kunstgrasvelden, kleed- en wasaccommodaties, gymnastiekzalen en sporthallen. Worden deze onroerende zaken in het geheel gebruikt voor met btw belaste prestaties?

2. Inventarisatie gevolgen uitbreiding btw-sportvrijstelling

Bijgaand een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten om de financiële gevolgen van de btw-sportvrijstelling te duiden. 

2.1. Inventarisatie sportaccommodaties

Maak een inventarisatie van de gemeentelijke sportaccommodaties.

A. Welke sporthallen en gymnastiekzalen exploiteert de gemeente voor eigen rekening en risico.  

B. Welke zwembaden exploiteert de gemeente voor eigen rekening en risico.

C. Welke sporthallen, gymnastiekzalen en zwembaden verhuurt de gemeente en aan welke exploitant.

D. Exploiteert de gemeente nog andere binnensportaccommodaties zoals bijvoorbeeld een schietbaan of een kegel-/beugelbaan.  

E. Welke buitensportcomplexen exploiteert de gemeente?

F. Welke sportcomplexen verhuurt de gemeente aan beheerstichtingen en commerciële exploitanten.

G. Hoeveel sportvelden heeft de gemeente in bezit. Hoeveel van deze sportvelden betreffen grasvelden. Hoeveel van de gemeentelijke sportvelden betreffen kunstgrasvelden.

H. Hoeveel kleed-/wasruimtes heeft de gemeente in bezit.

I. Exploiteert de gemeente wielerbanen, ijsbanen, atletiekbanen?

J. Exploiteert de gemeente visvijvers en buiten zwembaden waar voor entree toegang moet worden betaald.

K. Exploiteert de gemeente nog andere buitensportaccommodaties.     

Deze lijst betreft voorbeelden en is niet uitputtend. Deze lijst wordt op de fiscale kennisbank Taxnavigator doorlopend uitgebreid en aangepast.

2.2. Fysieke aanpassingen.

Welke fysieke aanpassingen moeten er plaatsvinden met betrekking tot communicatie zoals tarievenlijsten, aanpassingen website en andere vermeldingen. Wat zijn de uitvoeringskosten? 

2.3. BTW op kosten van exploitatie.

Welk bedrag aan btw op de kosten van exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt jaarlijks op de btw-aangifte in aftrek genomen. Welk bedrag aan btw wordt jaarlijks betaald door de gemeente inzake de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties. Wij bedoelen niet de kapitaalslasten maar de lopende jaarlijks terugkomen en incidentele kosten van onderhoud, schoonmaak, verstrekken sport en spelmateriaal, kosten gas, water en elektriciteit.

2.4. BTW op gebruikersvergoedingen

Welk bedrag aan btw wordt in verband met de ontvangen gebruikersvergoedingen jaarlijks via de btw-aangifte voldaan aan de Belastingdienst. Houdt bij het bepalen van het bedrag aan btw dat jaarlijks wordt voldaan aan de Belastingdienst rekening met de mogelijke stijging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9%.

2.5. Herziening van btw

Met betrekking tot onroerende zaken gelden de zogenoemde btw-herzieningsregels.

Voor de heffing van btw zijn onroerende zaken: sporthallen, gymnastiekzalen, zwembaden, kunstgrasvelden, lichtmasten, hekwerken. Voor sporthallen, gymnastiekzalen, zwembaden, kunstgrasvelden, lichtmasten, hekwerken gelden de btw-herzieningsregels. De btw-herzieningsregels gelden op dit moment nog niet voor grasvelden, waterpartijen etc. Op dit moment wordt wel nagedacht over de uitbreiding van de btw-herzieningsregels naar duurzame diensten.

De btw-herzieningstermijn bedraagt het jaar van ingebruikneming en de volgende negen boekjaren. Voor een gemeente is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. Per jaar wordt 10% van de btw herzien.

Heeft uw gemeente in 2010 een kunstgrasveld in gebruik genomen voor het uitsluitend belast met btw geven van sportbeoefening dan moet 10% van de btw op de in aftrek genomen kosten in 2019 worden herzien als de dienstverlening in 2019 volledig wordt vrijgesteld van de heffing van btw. De btw-herzieningstermijn bedroeg nog één jaar. 

Heeft uw gemeente in 2011 een kunstgrasveld in gebruik genomen voor het uitsluitend verrichten van met btw belaste prestaties en wordt het kunstgrasveld in 2019 en 2020 volledig gebruikt voor het verrichten van sportdiensten die van btw-heffing zijn vrijgesteld dan moet 10% van de in aftrek genomen in 2019 worden herzien en moet 10% van de in aftrek genomen btw in 2020 worden herzien. De btw-herzieningstermijn bedroeg nog twee jaren. Per lopend herzieningsjaar moet worden herzien dus niet in één keer.        

2.6. Mengpercentage

Het mengpercentage van de gemeente verandert. De omvang van het kostprijsverhogende element van het mengpercentage gaat omhoog. Het element van de btw belaste omzet c.q. ondernemers-btw gaat omlaag. Per saldo is meer btw op de algemene kosten een kostenpost. 

3. Advies

U kunt pas een gedegen en goed advies ontvangen als uw gemeente over een volledige inventarisatie beschikt. Wij hebben ter zake van het belastingadvies een aantal belangrijke punten voor de abonnees op de fiscale kennisbank op een rij gezet. In het belastingadvies beschrijven wij onder andere het duale exploitatiemodel. 

Voor het belastingadvies/downloaden: klik hier. 

Bent u geen abonnee op de fiscale kennisbank Taxnavigator en wilt u graag een proefaccount: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.