Nieuws

Btw-koepelvrijstelling (voorlopig) niet (verder) beperkt

Geplaatst: 09 juni 2018
Kenmerk: 2018.04131

Btw-koepelvrijstelling (voorlopig) niet (verder) beperkt

In zijn brief d.d. 20 december 2017, nr. 2017-0000236803, heeft de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat met ingang van 1 januari 2019 de reikwijdte van de btw-koepelvrijstelling wordt beperkt. In het nieuwsbericht van 7 juni 2018 wordt bericht dat de eerder aangekondigde inperking van de btw-koepelvrijstelling wordt opgeschort.

Voor downloaden van het nieuwsbericht 'Staatssecretaris Snel zet zich in voor btw-koepelvrijstelling': klik hier

1. Achtergrond

De btw-koepelvrijstelling wordt vaak toegepast door een gemeenschappelijke regeling die diensten verleent aan de aangesloten leden zoals gemeenten. De dienstverlening van de gemeenschappelijke regeling aan de gemeenten is onder voorwaarden vrijgesteld van de heffing van btw. De btw-koepelvrijstelling geldt echter niet voor ICT-diensten, diensten inzake administratie en het uitlenen van personeel. De gemeenschappelijke regeling kan vanwege de btw-koepelvrijstelling de btw op de kosten niet aftrekken op de btw-aangifte. De dienstverlening is immers vrijgesteld van de heffing van btw. De gemeenschappelijke regeling kan de btw op de kosten via de btw-transparantiemethode doorschuiven naar de aangesloten gemeenten voor zover bij de gemeenten recht op compensatie van btw bestaat. De gemeenten kunnen de doorgeschoven btw compenseren bij het BTW-compensatiefonds. 

2. Voorlopig geen nieuwe inperking

Volgens de brief d.d. 20 december 2017, nr. 2017-0000236803, zou de btw-koepelvrijstelling volgens de Staatssecretaris van Financiën met ingang van 1 januari 2019 alleen nog kunnen worden toegepast ter zake van diensten van de btw-koepelinstelling c.q. de gemeenschappelijke regeling op het gebied van maatschappelijk werk, sociale zekerheid, (of bepaalde) culturele diensten, medische zorg, onderwijs, sommige diensten die samenhangen met de beoefening van sport, ziekenhuisverpleging, de levering van menselijke organen en prestaties door bejaardentehuizen. De inperking van de btw-koepelvrijstelling heeft bijvoorbeeld geen gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling die zich bezig houdt met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De diensten van de gemeenschappelijke regeling aan de gemeenten (en waterschappen) op het gebied van bijvoorbeeld belastinginning, beheer van archief, inkoop en milieutaken zouden met ingang van 1 januari 2019 met btw worden belast. Gemeenten kunnen de btw op de kosten die de gemeenschappelijke regeling ter zake van haar dienstverlening in rekening brengt geheel of gedeeltelijk compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Voorlopig is de inperking van de btw-koepelvrijstelling ter zake van diensten die door gemeenten volledig worden gebruikt voor overheidsactiviteiten niet aan de orde.

3. Reeds eerder aangebrachte inperking blijft bestaan

Echter niet alle vraagstukken omtrent de btw-koepelvrijstelling zijn weggenomen. De btw-koepelvrijstelling wordt niet verder ingeperkt maar de reikwijdte van de btw-koepelvrijstelling is reeds eerder wel ingeperkt. Wij wijzen naar de zogenoemde ambtelijke fusie. Volgens de brief van de Staatssecretaris van 15 september 2017, nr. 34 550 VII nr. 54, mag de btw-koepelvrijstelling met ingang van 1 januari 2018 niet meer worden toegepast op de dienstverlening van de gemeenschappelijke regeling ter zake van de dienst die bestaat uit het verzorgen van de bedrijfsvoering van de leden. Volgens het Ministerie van Financiën geldt de btw-koepelvrijstelling vanwege jurisprudentie van het Hof van Justitie namelijk niet bij een ambtelijke fusie omdat de diensten van de koepelinstelling c.q. de gemeenschappelijke regeling niet alleen worden gebruikt voor overheidsactiviteiten en btw-vrijgestelde activiteiten maar ook voor werkzaamheden die met btw zijn belast. De gemeente verricht ook met btw belaste prestaties zoals de verkoop en levering van bouwgrond en de exploitatie van sportaccommodaties.

Volgens Taxnavigator zou een eenvoudige oplossing mogelijk zijn geweest door de werkzaamheden van de koepelinstelling te splitsen in btw-vrijgestelde koepeldiensten en met btw belaste diensten. De met btw belaste diensten worden door de gemeente van de gemeenschappelijke regeling ingekocht voor de met btw belaste werkzaamheden van de gemeente. Een zeer praktische en hanteerbare oplossing. Een bijkomend voordeel is dat een btw-nadeel bij de ambtelijke fusie wordt wegenomen. De ambtelijke fusie mag btw op de kosten niet doorschuiven naar de leden die betrekking heeft op met btw belaste activiteiten van de gemeente. De gemeente had deze btw gewoon op de btw-aangifte in aftrek kunnen nemen als de gemeente de kosten zelf had gemaakt.

Overigens worden niet alleen ambtelijke fusies getroffen door de inperking. Iedere gemeenschappelijke regeling die diensten verleent aan gemeenten welke dienst zowel wordt gebruikt voor overheidsactiviteiten en/of btw-vrijgestelde activiteiten als btw belaste activiteiten kan de btw-koepelvrijstelling niet meer toepassen. Het moet een onsplitsbare dienst betreffen zoals bijvoorbeeld beveiliging maar wellicht ook het bewaren van sommige archieven.  

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.