Nieuws

Bewegingsonderwijs/afspraak Belastingdienst/SPUK

Geplaatst: 17 november 2018
Bron: Uitspraak Rechtbank Gelderland d.d. 12 november 2018 met nummer AWB 17/3750
Kenmerk: 2018.04841

Bewegingsonderwijs/afspraak Belastingdienst/SPUK

Op 12 november 2018 heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over de procedure van gemeente X inzake de bekostiging van bewegingsonderwijs en de aftrek van btw.

Gelet op de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling lijkt de procedure aan belang te hebben verloren. Dat is niet het geval. De procedure kan voor gemeenten van groot belang zijn in verband met SPUK. Als de gemeente de gelegenheid geeft tot sportbeoefening heeft de gemeente recht op SPUK inzake bewegingsonderwijs. Anders dan sommige belastingadvieskantoren neemt het Ministerie van VWS het standpunt in dat SPUK niet geldt voor bewegingsonderwijs omdat de gymnastiekzalen om niet ter beschikking worden gesteld. 

1. Feiten

De gemeente X (hierna ook: de gemeente) is eigenaar van een aantal gymnastiekzalen. De gemeente heeft met de Belastingdienst op 30 juni 2009 afspraken gemaakt over de btw-aspecten inzake het verstrekken van gymnastiekzalen aan basisscholen voor het verzorgen van bewegingsonderwijs. De gemeente spreekt met de Belastingdienst af dat de gemeente aan de basisscholen een vergoeding in rekening brengt voor het gebruik van gymnastiekzalen. De gemeente verhoogt de vergoeding met btw en maakt een factuur op. De kosten voor het gebruik van het gymnastieklokaal worden verrekend met de zogenoemde klokuurvergoeding. De gemeente voldoet 6% btw aan de Belastingdienst en brengt alle btw op de kosten van exploitatie van de gymnastiekzalen op de btw-aangifte in aftrek. 

De Belastingdienst zegt de afspraak met de gemeente op 11 maart 2013 op. Bij brief van 19 april 2013 wordt de afspraak met ingang van 1 januari 2014 beëindigd. De beëindiging wordt per brief van 14 september 2014 verschoven naar 1 januari 2015. Uit punt 7 onder feiten van de uitspraak blijkt dat de Belastingdienst Grote Ondernemingen/kantoor Eindhoven bij brief van 16 januari 2016 een vergelijkbare afspraak met de gemeente Eindhoven met ingang van het schooljaar 2016/2017 heeft opgezegd.

2. Uitspraak Rechtbank Gelderland

De gemeente X verleent volgens de Rechtbank geen met btw belaste prestatie c.q. een prestatie onder bezwarende titel aan de basisscholen. In rechtsoverweging 16 overweegt de Rechtbank dat de gemeente enkel het recht op aftrek van kosten van btw wil verkrijgen en dat sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie. De gemeente kan geen beroep doen op het zogenoemde btw-sportbesluit omdat geen met btw belaste prestatie wordt verleend. De gemeente doet een beroep op het beginsel van belastingneutraliteit. Als een commerciële exploitant de gelegenheid geeft tot sportbeoefening dan is de dienstverlening belast met 6% btw en heeft de exploitant recht op aftrek van btw op de kosten. Waarom moet een gemeente btw-technisch anders worden behandeld. De Rechtbank verwerpt het beroep op beginsel van belastingneutraliteit omdat geen sprake is van dezelfde feiten.

De rechtbank wijst een beroep op het gelijkheidsbeginsel af.

Voor lezen uitspraak Rechtbank Gelderland d.d. 12 november 2018, nr. AWB 17/3750: klik hier

3. Commentaar redactie Taxnavigator

Wij ontvingen de uitspraak met een korte toelichting van een abonnee van het fiscaal platform Taxnavigator. 

De procedure is voor gemeenten van groot belang in verband met SPUK. Als de gemeente de gelegenheid geeft tot sportbeoefening heeft de gemeente recht op SPUK inzake bewegingsonderwijs. Anders dan sommige belastingadvieskantoren neemt het Ministerie van VWS het standpunt in dat SPUK niet geldt voor bewegingsonderwijs omdat de gymnastiekzalen om niet ter beschikking worden gesteld. 

Wij zien goede aanknopingspunten voor de gemeente om de procedure in hoger beroep te winnen. De Belastingdienst heeft met meerdere gemeenten dezelfde afspraken gemaakt. De afspraken worden binnen de Belastingdienst intern besproken. Door de Belastingdienst wordt besloten om de afspraken op te zeggen. Op grond het gelijkheidsbeginsel moet de opzegging van de afspraak dan toch voor alle betrokken gemeente op hetzelfde tijdstip ingaan. Voor de Belastingdienst geldt toch - in ieder val - het gelijkheidsbeginsel maar ook de andere beginselen van behoorlijk bestuur. Wij begrijpen verder niet waarom de naam van de procederende gemeente niet wordt vermeld in de uitspraak maar de naam van de gemeente Eindhoven wel wordt vermeld. 

Zoals wij hebben begrepen overweegt de gemeente X hoger beroep in te stellen bij het Gerechtshof Arnhem. Wij begrijpen de overweging van de gemeente X om beroep tegen de uitspraak Rechtbank Gelderland in te stellen bij het Gerechtshof Arnhem. Het Gerechtshof Arnhem komt met betrekking tot zaken waarin gemeenten en btw centraal staan doorgaans tot andere oordelen dan Rechtbank Gelderland. Wij verwijzen bijvoorbeeld naar de recente procedure van de gemeente Arnhem inzake het zogenoemde straatparkeren. Volgens de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 3 november 2016, nr. AWB 15/2830 was de opbrengst die door de gemeente Arnhem wordt verkregen met het geven van gelegenheid tot straatparkeren belast met btw omdat de gemeente Arnhem als btw-ondernemer handelt. Het Gerechtshof Arnhem oordeelt in zijn uitspraak van 6 november 2011, nr. 16/01386, dat de gemeente Arnhem ter zake van het geven van gelegenheid tot straatparkeren niet als btw-ondernemer handelt en geen factuur met btw hoeft uit te reiken. Met betrekking tot het zogenoemde ‘combikaartje’ oordeelde Rechtbank Gelderland in zijn uitspraak van 4 augustus 2016, nr. AWB 15 /4218, dat het vervoerdeel en het parkeerdeel zijn belast met 21% btw. Het Gerechtshof Arnhem oordeelt in zijn uitspraak van 15 augustus 2017, nr. 16/01150 echter dat het vervoerdeel is belast met 6% btw en het parkeerdeel is belast met 21% btw.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.