Nieuws

Brief VWS: SPUK / gemeentelijke sportbedrijven

Geplaatst: 19 november 2018
Kenmerk: 2018.04857

Brief VWS: SPUK / gemeentelijke sportbedrijven

In zijn brief van 16 november 2018 met kenmerk 1448702-184254-S bevestigt de minister voor Medische Zorg en Sport dat de aanvraagtermijn voor de SPUK wordt verlengd tot 1 mei 2019.

1. Brief d.d. 16 november 2018

In de brief wordt aangegeven dat de gemeentelijke sportbedrijven verwachten dat zijn niet volledig worden gecompenseerd voor de btw-schade. De gemeenten en sportbedrijven zijn tot een gedragen oplossing gekomen voor de situatie. In de brief wordt vermeld: “In overleg met de gemeenten en de sportbedrijven zijn wij nu tot een gedragen oplossing gekomen voor deze situatie. Gemeenten en sportbedrijven kunnen nu samen afspraken maken die passen binnen de nieuwe situatie. Zowel gemeenten als sportbedrijven hebben bij mij aangegeven dat de periode tussen het definitief bekend worden van het belastingplan en de uiterste aanvraagtermijn van de SPUK (1 december 2018) te kort is om deze afspraken te kunnen maken. Daarom heb ik besloten om de uiterste aanvraagtermijn voor de SPUK te verlengen tot 1 mei 2019. Hiermee bied ik de sector voldoende tijd om zich op de nieuwe regelingen voor te bereiden”.

Voor raadplegen brief d.d. 16 november 2018 met kenmerk 1448702-184254-S: klik hier 

2. Opmerkingen brief d.d. 16 november 2018 

2.1. Definitie gemeentelijke sportbedrijven 

In de brief wordt niet aangeven wat de gemeentelijke sportbedrijven zijn. Wij nemen aan dat met de gemeentelijke sportbedrijven de sportbedrijven worden bedoeld die door een BV worden geëxploiteerd waarvan de gemeente de aandelen houdt. Immers een echt gemeentelijk sportbedrijf c.q. de interne gemeentelijke dienst c.q. het organisatieonderdeel is al een onderdeel van de gemeente. 

2.2. Gedragen oplossing 

In de brief wordt niet aangegeven wat de gedragen oplossing is. Moeten de gemeenten en de gemeentelijke sportbedrijven het zogenoemde SPUK-model toepassen c.q. de sportaccommodaties voor rekening en risico van de gemeente exploiteren? Kunnen de gemeentelijke sportbedrijven kosten met btw doorschuiven naar de gemeenten? 

2.3. Budget SPUK 

Wordt het budget van de SPUK opgehoogd. Bij het vaststellen van het budget voor de SPUK is waarschijnlijk geen rekening gehouden met het feit dat gemeentelijke sportbedrijven ook btw op kosten gesubsidieerd krijgen via SPUK. De gemeentelijke sportbedrijven verkeerden tot Prinsjesdag in de vooronderstelling dat zij recht op aftrek btw via de btw-aangifte zouden behouden. 

2.4. Fiscale eenheid btw

Vormen de gemeente en het gemeentelijke sportbedrijf c.q. de vennootschap waarvan de gemeente de aandelen houdt eigenlijk niet een fiscale eenheid? 

De gemeente houdt alle aandelen van de bv en daarmee ontstaat financiële verwevenheid. Uit de financiële verwevenheid volgt de organisatorische verwevenheid. De aandeelhouder, benoemt, schorst en ontstaat het bestuur. Het gemeentelijke sportbedrijf exploiteert de sportaccommodaties van de gemeente. Aldus is sprake van economische verwevenheid.  

2.5. Commerciële exploitanten

Zijn de commerciële exploitanten die een overschot realiseren via subsidies of exploitatiebijdragen echt niet commercieel? De praktijk wil graag op korte termijn duidelijkheid. 


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.