Nieuws

Bericht van Vereniging Sport en Gemeenten

Geplaatst: 01 oktober 2018
Kenmerk: 2018.04691

Bericht van Vereniging Sport en Gemeenten

Voor downloaden onderstaande brief: klik hier

Postbus 16268
2500 BG Den Haag
Tel: 070 373 80 55
info@sportengemeenten.nl
www.sportengemeenten.nl

Den Haag, 2 oktober 2018

Kenmerk: VSG/2018/MS/re-U18136
Onderwerp: Belastingplan 2019: gevolgen wijziging btw-sportvrijstelling
Contactpersoon: André de Jeu 

Belangrijke Mededeling

Geachte wethouder(s) sport (en gezondheid),

Met de officiële publicatie van de miljoenennota is het duidelijk geworden dat het Kabinet vooral ook het recht op aftrek bij de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties door gemeenten, gemeentelijke vennootschappen en beheerstichtingen wil tegengaan. Inmiddels leidt dit met name bij de (commerciële) exploitanten en ook meerdere gemeenten tot onrust.

In het Belastingplan 2019 heeft het Kabinet de reeds aangekondigde wijziging van de btw-sportvrijstelling opgenomen. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft grote gevolgen voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden, gymzalen, buitensportaccommodaties en andere sportaccommodaties door gemeenten, gemeentelijke vennootschappen, beheerstichtingen en andere exploitanten.

De wijziging van de btw-sportvrijstelling is nadelig voor gemeenten en andere exploitanten van sportaccommodaties, omdat het recht op aftrek van btw vervalt. Om deze nadelen op te vangen, zijn er twee subsidieregelingen in het leven geroepen:

1.     een specifieke uitkering voor gemeenten voor gemeentelijke uitgaven aan sport (SPUK); en;

2.     een subsidieregeling voor amateursportorganisaties voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen.

Met de nieuwe regels zullen veel exploitanten van gemeentelijke sportaccommodaties, zoals gemeenten, beheerstichtingen en gemeentelijke vennootschappen, als niet winst beogende instellingen worden gekwalificeerd. Het is zelfs de vraag of commerciële exploitanten van gemeentelijke sportaccommodaties, zoals Sportfondsen en Optisport, na de wetswijziging nog wel als winst beogend worden beschouwd. Ook deze commerciële exploitanten ontvangen veelal exploitatiebijdragen van gemeenten voor de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties. Deze subsidies zijn vaak aan btw-heffing onderworpen. Het gevolg is dat deze commerciële exploitanten niet meer onder het sportbesluit vallen en in het vervolg een beroep moeten doen op de subsidieregeling voor amateursportorganisaties.

De exploitant (dus geen gemeente) kan weliswaar een subsidieaanvraag indienen voor de door hem te maken kosten, echter, de btw op de exploitatielasten komt niet voor compensatie/subsidie in aanmerking (waaronder ook btw op energiekosten en inhuur van personeel). Ook worden aanvragen op volgorde van binnenkomst verleend er is dus een grote mate van onzekerheid of een subsidie wordt toegekend. De exploitant moet er dus snel bij zijn! Nog afgezien van de vraag of (bij de subsidieregeling) en in welke mate (bij de specifieke uitkering) een bijdrage wordt ontvangen, vallen de exploitatielasten van de exploitant in dit scenario buiten de bekostigingssfeer.

In exploitaties van enige omvang kan het nu te verwachten BTW-nadeel fors gaan oplopen. En daarmee ontstaat de vraag wie daarvoor zou moeten opdraaien. De exploitanten zullen de rekening hetzij bij de gemeente, dan wel bij de gebruiker willen neerleggen. Door de Tweede Kamer en het Kabinet is echter altijd aangegeven dat het niet om een bezuinigingsmaatregel zou gaan. De minister van VWS, Bruno Bruins, heeft dat desgevraagd in het Algemeen Overleg van juli jl. aan de vaste Kamercommissie Sport ook andermaal bevestigd. Vorige week heeft de minister tijden het VSG-congres in Breda bovendien toegezegd om over deze onbedoelde effecten met zijn collega van financiën in gesprek te gaan.

Vanwege deze laatste toezegging zijn wij inmiddels aan de slag gegaan om op ambtelijk niveau de minister van zo compleet mogelijke informatie te voorzien, o.a. met:

concrete doorrekeningen van lokale voorbeelden over de te verwachtte nadelen. We hebben het dan met name over lokale sportbedrijven en bijvoorbeeld zwembadexploitaties;
voorstellen over hoe en waar dit mogelijkerwijs “gerepareerd” kan worden binnen de twee regelingen.
De bedoeling is dat het ambtelijk overleg hierover uiterlijk begin volgende week plaatsvindt. Uiteraard werken wij op dit onderwerp nauw samen met VNG en laten wij ons adviseren door specialisten. Wij zullen u over het verloop van deze gesprekken op de hoogte houden. Wij adviseren u, gelet op het korte tijdsbestek echter wel, om vooralsnog van de huidige situatie uit te gaan.

Vraag
Om een nog beter beeld te krijgen van de consequenties op lokaal niveau is het belangrijk dat we worden gevoed met voorbeelden en uitwerkingen. Mocht u ons hiervan willen voorzien, dan verzoeken we u dit vooral schriftelijk te doen aan info@sportengemeenten.nl.

Informatie
Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website https://sportengemeenten.nl/ee... dossier over sport en BTW aangelegd met actuele informatie. Mocht u nog vragen hebben, belt u ons dan gerust via 070 37 38 055.

Wij hopen u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

André de Jeu
Directeur Vereniging Sport en Gemeenten

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.