Nieuws

Wet DBA: Voortgang

Geplaatst: 05 april 2017
Bron: Kamerbrief fiscale moties en toezeggingen, 30 maart 2017, nr. 2017-0000061387
Kenmerk: 2017.02495

Wet DBA: Voortgang

Op 30 maart 2017 is de Kamerbrief fiscale moties en toezeggingen verschenen. In de brief besteedt de Staatssecretaris van Financiën ook aandacht aan de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

In de tweede voortgangsrapportage van 18 november 2016 is door de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat hij samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van VenJ – in overleg met onder andere sociale partners – een herijking van de fiscale begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervangbaarheid’ wil onderzoeken. Onderzocht wordt hoe aan deze begrippen een concretere of andere invulling moet worden gegeven; een invulling die beter aansluit bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt tijdig voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Dit artikel is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.