Nieuws

​Leegstandsbeheer en btw

Geplaatst: 30 augustus 2017
Kenmerk: 2017.03155

​Leegstandsbeheer en btw

Het gemeentelijk vastgoedbedrijf is veelal eigenaar van veel verschillende soorten vastgoed. In de portefeuille zit maatschappelijk vastgoed, vastgoed voor eigen gebruik maar ook commercieel vastgoed of strategische objecten. Doorlopend staan panden leeg in afwachting van nieuwe gebruikers. Veelal worden leegstandsbeheerders ingeschakeld om daadwerkelijke leegstand te voorkomen.

Praktijk Leegstandsbeheer

Bij onderzoek naar de overeenkomsten van leegstandsbeheerders is gebleken dat veel verschillende geldstromen en prestaties kunnen worden onderkend. Het voldoen aan fiscale verplichtingen zoals het uitreiken van een juiste factuur wordt dan erg complex. Bij het ontleden van een overeenkomst bleek dat de gemeente het pand in bruikleen geeft aan een leegstandsbeheerder. De leegstandsbeheerder sluit namens en voor rekening en risico van de gemeente overeenkomsten met gebruikers. Dit betekent dat de gemeente facturen moet uitreiken aan de gebruiker(s). De leegstandsbeheerder kreeg een vaste vergoeding die hij verrekende met de gebruikersvergoeding die de leegstandsbeheerder namens de gemeente van de verschillende gebruikers incasseerde. De gemeente leverde elektriciteit, warmte en water aan de gebruikers en moet daarvoor een factuur uitreiken. De gebruikers bestonden uit bedrijven, particulieren en verschillende verenigingen. Heeft u nog in beeld wie en voor welk bedrag een factuur moet krijgen?

Gemeentelijke praktijk

Taxnavigator adviseert gemeenten om bij het sluiten van overeenkomsten met leegstandsbeheerders ook nadrukkelijk de administratieve lasten in beeld te brengen en daarbij een inschatting te maken van de ambtelijke capaciteit die nodig is om er voor te zorgen dat iedereen een juiste factuur ontvangt. Vanuit fiscaal perspectief kan het verstandig zijn om een overeenkomst te sluiten waarbij alle fiscale verplichtingen worden verschoven naar de leegstandsbeheerder doordat de leegstandsbeheerder contracteert met de gebruikers en leveranciers van elektriciteit, warmte, gas, wifi, etc. De gemeente loopt dan ook niet het risico dat bij een belastingcontrole blijkt dat geen of een onjuiste factuur is uitgereikt door de gemeente.

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.