Nieuws

Geen aanvullende btw-teruggaaf gymnastieklokalen

Geplaatst: 30 augustus 2017
Kenmerk: 2017.03157

Geen aanvullende btw-teruggaaf gymnastieklokalen

In zijn uitspraak van 15 augustus 2017, nr. 16/01149, heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over bewegingsonderwijs en de toepassing van de btw-herzieningsregels. Volgens het Gerechtshof leidt de toename van met btw belaste dienstverlening inzake het geven van gelegenheid tot sportbeoefening niet tot een aanvullende teruggaaf van btw op de bouwkosten van gymnastieklokalen.

1. Achtergrond

Een gemeente heeft in 2006 en 2007 vier gymnastieklokalen gebouwd en in gebruik genomen. De gemeentelijke gymnastieklokalen worden voor 60% gebruikt voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening welke dienst is belast met 6% btw. De gemeentelijke gymnastieklokalen worden door de gemeente voor 40% ter beschikking gesteld aan scholen die primair onderwijs verzorgen. Het gebruik door de scholen wordt bekostigd met een Rijksbijdrage. De gemeente heeft de btw op de kosten van bouw en inrichting van de gemeentelijke gymnastieklokalen voor 60% in aftrek genomen c.q. verrekend op de btw-aangifte.

In 2010 wijzigt de gemeente in overleg met de Belastingdienst de bekostiging van het bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs. De gemeente betaalt de Rijksbijdrage door aan de schoolbesturen. De onderwijswetgeving biedt daar de mogelijkheid toe. De schoolbesturen kunnen het budget besteden om bij de gemeente bewegingsonderwijs in te kopen. De gemeente geeft gelegenheid tot sportbeoefening aan de sportverenigingen maar ook aan de onderwijsinstellingen. Alle dienstverlening is belast met 6% btw en daarom kan de gemeente alle btw op de kosten in aftrek nemen.

De btw-herzieningstermijn van de nieuwe gymnastieklokalen is nog niet verstreken in 2010. De btw-herzieningstermijn voor onroerende zaken bedraagt immers het jaar van ingebruikneming en de volgende negen boekjaren. Heeft de gemeente via de btw-herzieningsregels recht op een aanvullende teruggaaf van btw? De gemeente neemt het standpunt in dat op grond van Europese btw-regelgeving en in het bijzonder de uitspraak van het Hof van Justitie van 10 september 2014 in zaak C-92/13 (gemeente ‘s-Hertogenbosch) ter zake van het gehele gebouw de btw-integratielevering van toepassing is. Op grond van de btw-herzieningsregels moet alsdan een extra teruggaaf van btw worden verleend.

2. Oordeel Gerechtshof

Het gaat naar het oordeel van het Hof te ver om uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie af te leiden dat de verschuldigdheid van omzetbelasting ter zake van een integratielevering automatisch leidt tot toegang tot de herziening van btw voor investeringsgoederen. De doelstelling van de integratielevering is volgens het Gerechtshof het wegnemen van een omzetbelastingvoordeel dat kan ontstaan indien een niet volledig tot aftrek gerechtigde belastingplichtige in eigen bedrijf of onder terbeschikkingstelling van middelen een goed vervaardigt of laat vervaardigen. In het arrest ’s-Hertogenbosch staat niet meer dan dat dit voordeel ook kan worden weggenomen voor zover de vervaardiging geschiedt voor gebruik als overheid.

3. Gemeentelijke praktijk

De uitspraak van het Gerechtshof geeft aan dat bij ingebruikneming van een nieuw gymnastieklokaal nauwgezet naar het gebruik moet worden gekeken. Wordt het gymnastieklokaal het eerste jaar volledig gebruikt door scholen die primair onderwijs verzorgen en het jaar daarop volledig gebruikt door sportverenigingen dan is alle btw verloren. Dit omdat het gymnastieklokaal niet voor btw-ondernemersactiviteiten in gebruik is genomen. Wordt het gymnastieklokaal het eerste jaar voor 50% in gebruik genomen door sportverenigingen en voor 50% door scholen die primair onderwijs verzorgen dan is 50% van de btw op de bouwkosten verloren. Gelet op de komende wetswijziging inzake de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling en de omvang van de btw op de kosten van bouw en inrichting van een gymnastieklokaal zal exploitatie door een commerciële exploitant voordeliger zijn omdat dan alle btw op de kosten van bouw, inrichting en exploitatie op de btw-aangifte kan worden teruggevraagd c.q. verrekend op de btw-aangifte.

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.