Nieuws

Horizontaal Toezicht

Geplaatst: 01 juli 2017
Bron: Brief 2017-0000124416
Kenmerk: 2017.02980

Horizontaal Toezicht

In zijn brief met kenmerk 2017-000124416 doet de Staatssecretaris van Financiën verslag van het onderzoek dat is gedaan naar onder andere het Horizontaal Toezicht bij grote organisaties. De conclusie is dat individuele klantbehandeling met Horizontaal Toezicht een waardevolle vorm van toezicht op grote organisaties is.

Bevindingen

Uit het onderzoek komen drie centrale bevindingen naar voren:

1. Grote organisaties blijken zeer tijdig te zijn met hun aangifte en betalingen.

2. Een betere werkrelatie tussen grote organisaties en de Belastingdienst zorgt voor meer transparantie en een betere beheersing en een grotere bereidheid tot naleving van fiscale verplichtingen.

3. De aangiften Vennootschapsbelasting en de Loonheffingen van organisaties met een individueel convenant Horizontaal Toezicht zijn vaker juist en volledig dan van organisaties zonder een convenant. Dit komt mogelijk door de specifieke afspraak in het convenant om relevante (fiscale) standpunten zo snel mogelijk aan de Belastingdienst voor te leggen dan wel de werking van het convenant als psychologisch contract.

Omzetbelasting/btw

In zijn brief geeft de Staatssecretaris van Financiën aan dat uit het onderzoek lijkt te volgen dat het individueel convenant Horizontaal Toezicht bij grote organisaties voor wat betreft de btw c.q. omzetbelasting niet van meerwaarde is. Specifiek bij de omzetbelasting is geen relatie gevonden tussen de fiscale beheersing en de juistheid en volledigheid van de aangifte.

Gemeentelijke praktijk

Het onderzoek heeft betrekking op grote organisaties. In de brief wordt niet ingegaan op het feit dat de Belastingdienst uit verschillende eenheden bestaat hetgeen gevolgen kan hebben op het effect van Horizontaal Toezicht. De houding, inzet, kwaliteit, kunde en ervaring van medewerkers van de Belastingdienst zal niet op alle eenheden van hetzelfde niveau zijn.