Nieuws

Verhuur plus: verhuur grote zaal in multifunctionele accommodatie

Geplaatst: 02 augustus 2017
Kenmerk: 2017.03068

Verhuur plus: verhuur grote zaal in multifunctionele accommodatie

Rechtbank Zeeland/West-Brabant heeft op 30 juni 2017, nr. AWB 16/7067, een belangrijke uitspraak gedaan over de zogenoemde ‘verhuur plus’. De uitspraak is van belang voor gemeenten die hebben geïnvesteerd in de nieuwbouw en renovatie van multifunctionele accommodaties.

1. Feiten

Een gemeente heeft een multifunctionele accommodatie gebouwd met een bibliotheek, een sporthal, een beugelbaanhal, een horecabedrijf, een concert/theaterzaal en drie vergaderruimten. De beugelbaanhal en concert/theaterzaal enerzijds en de drie vergaderruimten anderzijds kunnen worden gecombineerd maar ook worden gescheiden met schuifwanden. De bibliotheek is via een opstalrecht ter beschikking gesteld aan een exploitant die de bibliotheek exploiteert.

De gemeente heeft de multifunctionele accommodatie met uitzondering van de bibliotheek verhuurd aan een exploitant. De gemeente en de exploitant hebben geopteerd voor een met btw belaste huur. De exploitant exploiteert de sporthal, de beugelbaanhal en het horecabedrijf belast met btw. De zalen worden bij kortdurende verhuur belast met btw geëxploiteerd.

De exploitant verleent veel aanvullende dienstverlening aan de gebruikers van de zalen zonder dat daarvoor extra behoeft te worden betaald zoals het houden van toezicht, schoonmaak van de zalen, verwarming/koeling en verlichting van de zalen en gebruik van internet. De gebruiker krijgt geen sleutel of exclusief gebruiksrecht. Tegen bijbetaling worden horecaproducten verstrekt, TV-schermen en beamers ter beschikking gesteld en technische voorzieningen op het gebied van licht en geluid verzorgd. De voorzieningen op het gebied van geluid en licht in de concert/theaterzaal worden door personeel van de exploitant bediend.

Het geschil betreft de verhuur van de zalen voor langdurig gebruik. Is sprake van btw-vrijgestelde verhuur of van een met btw belaste ‘verhuur plus’.

2. Oordeel Rechtbank

De Rechtbank oordeelt dat het ter beschikking stellen van een vergaderruimte één met btw belaste prestatie is. De dienst is geen btw-vrije huur maar een andersoortige dienst. De dienst is erop gericht om voor een bepaalde periode verschillende soorten specifiek gebruik van vergaderzalen te faciliteren zoals vergaderen, trouwen of bridgen. Hetzelfde geldt voor het ter beschikking stellen van de concert/theaterzaal. Temeer als de gebruiker ook gebruik maakt van de dienstverlening op het gebied van licht en geluid.

3. Gemeentelijke praktijk

3.1. BTW op kosten op investering of op kosten van exploitatie

Veel gemeenten exploiteren multifunctionele accommodaties of verhuren multifunctionele accommodaties aan stichtingen. Om de btw op de kosten van nieuwbouw of renovatie terug te ontvangen van de Belastingdienst is een met btw belaste exploitatie van de horeca, zalen en andere onderdelen van de multifunctionele accommodatie gewenst. Een met btw belaste exploitatie van de multifunctionele accommodatie betekent teruggaaf van btw op de kosten van investering en exploitatie maar kosten van btw bij de gebruiker. De gebruikersvergoeding is dan immers belast met btw. De gemeente of exploitant moeten een afweging maken tussen btw op de investeringskosten of btw op de exploitatiekosten. Als de gemeente de btw op de investeringskosten wil terugontvangen is een met btw belaste exploitatie gewenst. De btw-belaste exploitatie c.q. de btw op de gebruikerskosten leidt veelal tot extra kosten bij de gebruiker. Hierbij moet wel worden bedacht dat een met btw belaste exploitatie van de ruimten ook een recht op teruggaaf van btw op de kosten van exploitatie betekent. Veelal zal een met btw belaste exploitatie van een multifunctionele accommodatie een belastingvoordeel opleveren als sprake is van een nieuwe multifunctionele accommodatie c.q. een accommodatie waarvan de btw-herzieningstermijn nog niet is verstreken.

3.2. Belastingbesparing

De gemeente kan de hele multifunctionele accommodatie belast met btw verhuren aan een exploitant mits wordt voldaan aan het 90% criterium. Het 90% criterium betekent dat de gehuurde ruimten voor tenminste 90% moeten worden gebruikt voor het verrichten van met btw-belaste prestaties. Kan de multifunctionele accommodatie niet in zijn geheel belast met btw worden verhuurd omdat niet is voldaan aan het 90% criterium dan kan ook per afzonderlijke ruimte en volgens de belastingrechter zelfs per vierkante meter worden geopteerd voor een met btw belaste huur.

Het 90% criterium betekent dat 90% van de gehuurde ruimte moet worden gebruikt voor het verrichten van met btw belaste prestaties. Dus iets minder dan 10% kan btw-vrij worden onderverhuurd. Een gedeelte van de btw op de huur is dan niet verrekenbaar bij de huurder maar bij de verhuurder ontstaat wel meer aftrek c.q. teruggaaf van btw op kosten van nieuwbouw of renovatie. Wellicht had de gemeente in onderhavige zaak de bibliotheekruimte beter kunnen verhuren aan de exploitant die de bibliotheekruimte vervolgens onderverhuurt aan de exploitant van de bibliotheek. Door deze opzet had de exploitant meer vierkante meters btw-vrij kunnen exploiteren. Er worden immers meer meters verhuurd, waardoor de ruimte voor btw-vrije exploitatie ook toeneemt.

3.3. BTW-compensatiefonds/belastingvoordeel

De ervaring leert dat sommige gemeenten belastingvoordelen laten liggen bij de bouw en renovatie van werkzaamheden van multifunctionele accommodaties.

De belastingvoordelen betreffen:

klik hier: 'Voorbereidende werkzaamheden'

Klik hier: 'Openbaar gebied'

Klik hier: 'Gebruik'

Dit artikel is opgesteld door mr.dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist en belastingadviseur