Nieuws

BTW-verleggingsregel elektronische apparaten

Geplaatst: 30 augustus 2017
Kenmerk: 2017.03156

BTW-verleggingsregel elektronische apparaten

In eerdere nieuwsbrieven heeft Taxnavigator artikelen gepubliceerd over toepassing van de btw-verleggingsregel en telecommunicatiediensten. Naar aanleiding van deze nieuwsbrieven hebben wij veel vragen gehad over toepassing van de btw-verleggingsregel in relatie tot mobiele telefoons, laptops en andere elektronische apparatuur. Zoals wij begrijpen neemt de Belastingdienst het standpunt in dat de btw-verleggingsregel ook geldt als gemeenten mobiele telefoons, laptops en andere elektronische apparatuur kopen.

BTW-verleggingsregel elektronische apparaten

Met ingang van 1 april 2013 geldt op grond van 24ba Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 onder bepaalde voorwaarden de btw-verleggingsregel voor de levering van bepaalde elektronische apparaten. Deze regeling is van toepassing als een ondernemer voor meer dan € 10.000 (exclusief btw) elektronische apparaten levert aan een andere btw-ondernemer. Veel gemeenten schaffen ook elektronische apparaten aan zoals mobiele telefoons, smartphones, walkietalkies, tablets/laptops/notebooks/ultrabooks. De gemeente is voor een deel van haar activiteiten btw-ondernemer. Volgens de Belastingdienst valt de gemeente onder de reikwijdte van de voormelde btw-verleggingsregel. De verlegging geldt bij leveringen tussen in Nederland gevestigde ondernemers vanaf € 10.000 (exclusief btw) per soort goed, per levering. Kunstmatig opgeknipte leveringen worden voor het drempelbedrag gezien als één levering.

In het algemeen voldoet de ondernemer die de goederen levert of de dienst verleent de ter zake verschuldigde btw aan de Belastingdienst. Als de btw-verleggingsregel van toepassing is, moet de gemeente (als afnemer) de ter zake van de levering verschuldigde btw zelf berekenen en aangeven in de btw-aangifte. De btw wordt dus niet aan de leverancier betaald. In plaats daarvan betaalt de gemeente de btw rechtstreeks aan de Belastingdienst. Afhankelijk van het gebruik kan de gemeente de verschuldigde btw in dezelfde btw-aangifte weer in aftrek brengen dan wel compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Met het oog op het opstellen van de factuur dient de gemeente aan de leverancier het eigen btw-nummer te verstrekken. Als de btw-verleggingsregel van toepassing is, mag de ondernemer die de prestatie verricht geen omzetbelasting vermelden op de factuur die hij uitreikt. In plaats daarvan vermeldt de ondernemer op de factuur ‘btw verlegd’. De gemeente moet de ter zake van de prestatie verschuldigde btw zelf berekenen en aangeven in haar btw-aangifte.

BTW-verleggingsregel in de praktijk

Voor wat betreft de btw-aangifte en de aftrek van de btw ter zake van de aangekochte goederen onder toepassing van de btw-verleggingsregel geldt het volgende:

  1. De gemeente dient zelf de verschuldigde btw vast te stellen (21% van het factuurbedrag);
  2. De gemeente moet de verschuldigde btw aangeven in rubriek 2a van de periodieke btw-aangifte;
  3. Voor zover de gemeente de aangekochte goederen gebruikt voor haar aftrekgerechtigde ondernemersactiviteiten, kan de gemeente de btw in (rubriek 5b van) dezelfde btw-aangifte weer in aftrek brengen;
  4. Voor zover de gemeente de aangekochte goederen gebruikt voor haar compensabele niet-ondernemersactiviteiten, kan de gemeente de btw declareren bij het BTW-compensatiefonds.

Onterecht gefactureerde btw: naheffingsaanslag en boete

In het geval de leverancier ter zake van de levering van de hiervoor bedoelde goederen (en bij overschrijding van het grensbedrag) onverhoopt toch een factuur met vermelding van btw aan de gemeente uitreikt, dan mag de gemeente die btw niet verrekenen op de btw-aangifte of compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De btw is in dat geval ten onterechte gefactureerd. Het toch verrekenen of compenseren van die btw kan bij een boekenonderzoek van de Belastingdienst aanleiding geven voor het corrigeren van de eerder gecompenseerde btw en/of opleggen van een naheffingsaanslag btw met boete.

Onduidelijkheid in de praktijk

Gemeenten kopen veel elektronische apparaten. Leveranciers blijken vaak de btw-verleggingsregel niet toe te passen als de gemeente voor meer dan € 10.000 aan elektronische apparatuur kopen. De leveranciers brengen de gemeente 'gewoon' btw in rekening. Navraag leert dat leveranciers van elektronische apparaten de mening zijn toegedaan dat de btw-verleggingsregel niet geldt als gemeenten elektronische apparatuur kopen omdat gemeenten de elektronische apparatuur niet als btw-ondernemer kopen. Op de website merkt de Belastingdienst expliciet op dat de btw-verleggingsregel geldt als met een btw-ondernemer wordt gehandeld.

Gemeentelijke praktijk

Wij kunnen het standpunt van de leveranciers begrijpen. Anderzijds moet de gemeente niet een lastige fiscale positie komen. Wij adviseren de gemeente dan ook om een schriftelijk standpunt van de Belastingdienst te vragen. Dit standpunt van de Belastingdienst kan vervolgens via de inkoper of de afdeling inkoop aan de leverancier worden medegedeeld.

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.