Nieuws

Belastingrente

Geplaatst: 12 augustus 2017
Kenmerk: 2017.03090

Belastingrente

Belastingrente vormt een belangrijk aandachtspunt voor gemeenten. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de verschuldigdheid van belastingrente wordt beperkt. In ons nieuwsbericht d.d. 13 juni 2017 ‘Pas op voor belastingrente. Ook voor de btw’ hebben wij u bericht over de verschuldigdheid van belastingrente bij aanmerkelijke verschuivingen tussen het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds en het recht op teruggaaf c.q. verrekening van btw op de btw-aangifte en vice versa.

Belastingrente kan ook spelen als bijvoorbeeld bij nacalculatie blijkt dat uw gemeente ter zake van een aantal jaren teveel btw in aftrek heeft genomen c.q. heeft verrekend op de btw-aangifte of heeft gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Uw gemeente moet verrekende of gecompenseerde btw terugbetalen. De Belastingdienst heft ter zake belastingrente tenzij u vrijwillig verbetert (en betaalt) binnen drie maanden na afloop van laatste het boekjaar. U kunt het eerste kwartaal 2017 vrijwillig verbeteren voor het boekjaar 2016. Taxnavigator adviseert u bij vrijwillige verbetering in overleg te treden met uw belastinginspecteur en te verzoeken om terstond een naheffingsaanslag omzetbelasting zonder boete uit te laten reiken. Door te verzoeken om terstond een naheffingsaanslag omzetbelasting uit te laten reiken kunt u de kosten van belastingrente verminderen. U moet voorkomen dat pas na verloop van enige tijd een naheffingsaanslag omzetbelasting wordt uitgereikt. 

Mocht uw gemeente ook nog recht hebben teruggaaf van btw dan adviseert Taxnavigator u om de teruggaaf en verschuldigdheid van belasting in één suppletieaangifte te verwerken waardoor mogelijk ter zake van de verschillende kalenderjaren bedragen kunnen worden gesaldeerd waardoor de kosten van belastingrente kunnen worden beperkt. Mocht u dan alsnog belasting moeten terugbetalen dan is het van belang om het laten uitreiken van de naheffingsaanslagen omzetbelasting in verband met de verschuldigdheid van belastingrente te bespoedigen.

Over de verschuldigdheid van belastingrente en het systeem van belastingrente worden ook een aantal procedures gevoerd. In zijn uitspraak van 14 juli 2017, met nummer AWB 16/5836, oordeelt Rechtbank Gelderland dat het systeem van belastingrente in de desbetreffende casus niet in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Naar het oordeel van de rechtbank streeft de wetgever met de belastingrente legitieme doelen na zoals het voorkomen van sparen bij de fiscus en vereenvoudiging van de regeling. Deze doelen zijn proportioneel in relatie tot het middel, ook als dit betekent dat mevrouw X in dit geval belastingrente moet betalen en haar echtgenoot meneer X geen belastingrente vergoed krijgt. Het heffen van belastingrente is in de desbetreffende casus ook niet in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).  

In zijn zijn antwoord op Kamervragen (brief met kenmerk 2017-0000102089) geeft de Staatssecretaris van Financiën aan dat de inspecteur belastingrente vergoedt ingeval hij er te lang over doet een belastingaanslag met een uit te betalen bedrag vast te stellen, indien die aanslag overeenkomstig de ingediende aangifte of een ingediend (herzienings)verzoek is. Volgens Taxnavigator betekenen de antwoorden van de Staatssecretaris ook dat de Belastingdienst de verschuldigdheid van belastingrente moet beperken als de belastinginspecteur er te lang over doet om een naheffingsaanslag omzetbelasting conform de suppletieaangifte op te leggen. 

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist en belastingadviseur. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.