Nieuws

Individueel Loopbaanbudget (ILB)

Geplaatst: 12 augustus 2017
Kenmerk: 2017.03113

Individueel Loopbaanbudget (ILB)

De Belastingdienst controleert actief de bestedingen in het kader van het Individueel Loopbaanbudget (hierna ook: ILB).

In de CAO-gemeenten 2011-2012 is afgesproken dat ambtenaren met ingang van 2013 recht hebben op een ILB. De afspraak is gemaakt voor een tijdvak van drie jaar (2013 t/m 2015). Het ILB is een instrument dat kan worden gebruikt om de inzetbaarheid en mobiliteit van ambtenaren te vergroten.

De ambtenaar bepaalt in overleg met zijn leidinggevende per jaar de bestemming van zijn (jaarlijkse) budget van € 500. De bestemming van het budget wordt vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan of de aanvulling daarop. Het ILB komt te vervallen als het ILB niet wordt besteed in het kalenderjaar waarin de aanspraak is opgebouwd. De ambtenaar kon er voor kiezen om het gehele ILB of een gedeelte daarvan op te sparen tot en met 31 december 2015 en het complete budget in één keer te besteden. De periode en het bestedingsdoel waarvoor het budget wordt opgespaard moet worden overeengekomen met de werkgever en worden vastgelegd in het persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Zoals wij hebben begrepen controleert de Belastingdienst actief of de gemeenten aan de eisen voor het ILB hebben voldaan.

  • Is er een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld? 
  • Is het budget loopbaan-gerelateerd ingezet?
  • Is het budget of zijn de budgetten besteed in het juiste jaar of zijn er budgetten overgeheveld?  
  • Is er sprake van een reëel loopbaanperspectief? Vergroot de werknemer zijn inzetbaarheid en zijn arbeidsmarktpotentie gericht op een andere functie binnen of buiten de eigen organisatie?

Taxnavigator adviseert gemeenten om te bekijken of de bestedingsverzoeken niet te ruimhartig zijn uitgelegd en of de regels van het ILB zijn gevolgd. 

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist en belastingadviseur. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.