Nieuws

Belastingdienst: Vooroverleg

Geplaatst: 25 mei 2017
Bron: Bron: Besluit Fiscaal Bestuursrecht
Bron url: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2017/05/09/besluit-fiscaal-bestuursrecht
Kenmerk: 2017.02914

Belastingdienst: Vooroverleg

De Staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit Fiscaal Bestuursrecht met ingang van 9 mei 2017 gewijzigd en uitgebreid. De wijzigingen van het Besluit kunnen ook gevolgen hebben voor gemeenten. Het onderdeel vooroverleg met de Belastingdienst is ook aangepast.

Vooroverleg met Belastingdienst 

Vooroverleg is een overleg tussen de belastinginspecteur enerzijds en de gemeente anderzijds waarbij wordt gesproken over de uitleg en toepassing van fiscale regelgeving. Het overleg kan tot gevolg hebben dat door de Belastingdienst een standpunt wordt ingenomen of dat de gemeente en de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst sluiten over de wijze waarop de belastingregelgeving in een specifieke casus moet worden toegepast. Het vooroverleg kan betrekking hebben op zaken uit het verleden maar ook op nieuwe zaken en ontwikkelingen.

Standpuntbepaling van Belastingdienst 

Een standpuntbepaling van de Belastingdienst is pas mogelijk als uit het verzoek tot vooroverleg de feiten, de rechtsregels en de conclusie duidelijk blijken. Het verzoek tot vooroverleg moet een duidelijke omschrijving van de casus bevatten waarover een standpunt wordt gevraagd, inclusief alle relevante feiten en omstandigheden. Het verzoek tot vooroverleg moet een helder standpunt of een heldere zienswijze of conclusie bevatten over de fiscale consequenties van de voorgelegde casus. Het standpunt van de Belastingdienst geldt onder het algemene voorbehoud van de juistheid en volledigheid van het verzoek c.q. de geschetste feiten en omstandigheden. Daarnaast kan de inspecteur een specifiek voorbehoud maken.

Afwijzen verzoek om vooroverleg

De inspecteur hoeft niet in te gaan op een verzoek om vooroverleg als belastingbesparing de enige dan wel de doorslaggevende beweegreden voor de transactie of activiteit is. De inspecteur kan het overleg ook weigeren als de transactie of activiteit geen of weinig reële praktische betekenis heeft.

Fiscale grensverkenning en strijd met goede trouw

De inspecteur staakt het vooroverleg en neemt ook geen inhoudelijk standpunt in als sprake is van fiscale grensverkenning of als sprake is van strijd met de goede trouw. Van fiscale grensverkenning is volgens het Besluit sprake als de inspecteur in het vooroverleg een standpunt inneemt, de vragensteller zich hier niet in kan vinden en vervolgens probeert de casus, door telkens (kleine) wijzigingen aan te brengen, fiscaal net aanvaardbaar te presenteren.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. De heer Swinkels is werkzaam als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.