Nieuws

Aanpassing btw-sportvrijstelling: compensatieregeling?

Geplaatst: 15 maart 2017
Bron: Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 februari 2017, nr. 2017-0000027929
Bron url: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/01/reactie-advies-nederlandse-sportraad
Kenmerk: 2017.02445

Aanpassing btw-sportvrijstelling: compensatieregeling?

Uit Europese jurisprudentie blijkt dat Nederland de btw-sportvrijstelling te beperkt toepast. De btw-sportvrijstelling geldt op dit moment alleen voor niet-winstbeogende sportverenigingen. Volgens het Europese Hof van Justitie in het 'Bridport-arrest' (HvJ EU 19 december 2013, nr. C-495/12) geldt de btw-sportvrijstelling echter voor alle sportdiensten die worden verleend door organisaties die geen winst beogen.

Naar aanleiding van het voormelde arrest heeft de Staatssecretaris van Financiën al meerdere keren aangekondigd dat de btw-sportvrijstelling op termijn zal worden verruimd. Binnen welke termijn dit gebeurt, is op dit moment nog onbekend. Hierover hebben wij u reeds in eerdere nieuwsberichten geïnformeerd.

Een verruiming van de btw-sportvrijstelling heeft grote financiële gevolgen voor gemeenten en zogenoemde sportstichtingen die geen winst beogen. Gemeenten en sportstichtingen kunnen op dit moment de btw op de kosten (veelal 21%) nog verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte als zij gelegenheid geven tot sportbeoefening. Er is onder voorwaarden slechts 6% btw verschuldigd over de (lage) gebruiksvergoedingen die voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties worden ontvangen. Per saldo ontstaat een btw-voordeel.

Als de btw-sportvrijstelling wordt verruimd, zijn niet-winstbeogende instellingen, zoals gemeenten en de meeste sportstichtingen, geen btw meer verschuldigd over de gebruiksvergoeding. Daar staat tegenover dat de (hogere) inkoop-btw een kostenpost gaat vormen. Vanwege de btw-vrijgestelde dienstverlening kan de btw op de kosten immers niet meer op de btw-aangifte worden verrekend c.q. teruggevraagd. De btw op de kosten leidt dan dus tot een aanvullende kostenpost.

In zijn brief van 27 februari 2017 aan de Nederlandse Sportraad, geeft de Staatssecretaris van Financiën aan dat het Ministerie van Financiën de mogelijkheden onderzoekt om organisaties die financieel nadeel ondervinden als gevolg van de verruiming van de btw-sportvrijstelling, te compenseren. De Staatssecretaris geeft aan niet vooruit te kunnen lopen op de uitkomsten van dit onderzoek. Wel kan uit de brief worden afgeleid dat een volledige compensatie ('ter grootte van het nadeel') wordt beoogd.

Wij volgen de ontwikkelingen omtrent de verruiming van de btw-sportvrijstelling nauwgezet en met grote belangstelling. Onze verwachting is dat een daadwerkelijke wetswijziging na de aantreding van de nieuwe regering niet lang meer op zich zal (of kan) laten wachten. Taxnavigator houdt u op de hoogte.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.