Nieuws

Straatparkeren: Opmerkingen van abonnees

Geplaatst: 08 december 2016
Kenmerk: 2016.01413

Straatparkeren: Opmerkingen van abonnees

Taxnavigator volgt de fiscale procedures over het zogenoemde straatparkeren nauwgezet. Het fiscale vraagstuk over btw en vennootschapsbelasting met betrekking tot het zogenoemde ‘straatparkeren’ heeft inmiddels ook uitgebreid aandacht gekregen in de (landelijke) media. Twee automobilisten zijn een proefprocedure gestart tegen de gemeente Groningen en de gemeente Arnhem. De automobilisten nemen het standpunt in dat zij ter zake van de naheffingsaanslag parkeerbelasting een factuur met btw moeten ontvangen. Volgens de automobilisten handelt de gemeente bij het geven van gelegenheid tot parkeren op de openbare weg namelijk als btw-ondernemer. Als de belastingrechter dit standpunt van de automobilisten volgt, dan moet de gemeente over de inkomsten in beginsel btw voldoen en wordt het overschot bovendien afgeroomd door de vennootschapsbelasting.

Reacties

Op de redactie van Taxnavigator komen met enige regelmaat berichten binnen over de procedures. Graag maken wij u deelgenoot van enkele opmerkingen om deze proefprocedure over btw en straatparkeren op een eenvoudige en snelle manier te beëindigen. 

  1. Kan de gemeente niet gewoon een factuur met btw uitreiken en de gefactureerde btw als zogenoemde artikel 37 btw aan de Belastingdienst voldoen? 
  2. De gemeente kan ook het standpunt innemen dat de naheffingsaanslag parkeerbelasting kwalificeert als een zogenoemde vereenvoudigde factuur. Op een vereenvoudigde factuur moet worden vermeld “de datum”, “naam en adres van de uitreiker van de factuur", "welke goederen of diensten zijn geleverd" en "de btw". 
  3. Op grond van de gemeentewet lijkt de mogelijkheid te bestaan dat een derde de verschuldigde parkeerbelasting betaalt. Niet alleen de automobilist, de houder van een kenteken maar ook een derde lijkt op grond van artikel 225 van de Gemeentewet de verschuldigde parkeerbelasting te kunnen betalen. Artikel 225, lid 4 van de Gemeentewet vermeldt: “Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt degene die de belasting voldoet dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen”. 
  4. De gemeente heeft de mogelijkheid om de opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting in te trekken. Overigens is intrekking van een naheffingsaanslag een besluit. Een besluit dient deugdelijk te worden gemotiveerd (zie art. 3:46 Algemene wet bestuursrecht).

Uiteraard zullen nieuwe procedures worden gestart maar de gemeenten hebben op een eenvoudige manier tijdwinst geboekt. Een voor gemeenten mogelijk negatief eindoordeel van de Hoge Raad laat immers langer op zich wachten omdat nieuwe proefprocedures worden gestart.

Gezamenlijk optrekken 

Het is voor de gemeenten in Nederland van belang dat gemeenten bij proefprocedures (via de VNG) gezamenlijk optrekken. Een uitspraak betreft weliswaar uitsluitend de procederende partijen maar heeft een sterk uitstralingseffect. Als een procedure door een gemeente wordt verloren verliezen alle gemeenten in Nederland. Daarbij kan het financiële belang voor de grote gemeenten aanzienlijk zijn.   

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl