Nieuws

Het lage prijsmodel c.q. het btw-besparende schoolmodel in breder perspectief

Geplaatst: 07 oktober 2016
Bron: BOB 2016.043
Kenmerk: 2016.00608

Het lage prijsmodel c.q. het btw-besparende schoolmodel in breder perspectief

Inmiddels is veel gepubliceerd over het lage prijsmodel c.q. het btw-besparende schoolmodel. Bij toepassing van een dergelijk btw-besparend model kan de gemeente een belastingvoordeel behalen. Het btw-vriendelijke schoolmodel kan ook in andere situaties worden toegepast. 

Werking btw-vriendelijk schoolmodel 

Bij toepassing van het lage prijs- c.q. het btw-vriendelijke schoolmodel levert de gemeente een nieuw schoolgebouw voor een lage vergoeding aan een schoolbestuur of een exploitatiestichting. De gemeente kan de btw op de kosten van de bouw van het nieuwe schoolgebouw verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte omdat het nieuwe gebouw belast met btw wordt geleverd. 

Over de lage vergoeding is de gemeente btw verschuldigd die voor het schoolbestuur of de exploitatiestichting een kostenpost vormt. De omvang van de verschuldigde btw in verband met de levering van het nieuwe schoolgebouw is veel geringer dan de btw die de gemeente in verband met de levering van het nieuwe schoolgebouw in rekening brengt. Per saldo ontstaat een btw-voordeel. 

Het btw-voordeel wordt verminderd door de strafheffing overdrachtsbelasting. Doordat de verkrijger geen btw kan verrekenen c.q. terugvragen op btw-aangifte en het nieuwe schoolgebouw onder de voortbrengingskosten wordt geleverd is de verkrijger over ten minste de kostprijs inclusief btw ook 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. De verschuldigdheid van overdrachtsbelasting wordt ook wel aangeduid als ‘strafheffing overdrachtsbelasting’.  

Exploitatie via verhuur 

Gemeenten bouwen ook sportaccommodaties, zwembaden, schouwburgen, theaterzalen en multifunctionele accommodaties. De gebouwen worden veelal verhuurd aan exploitanten. De exploitanten gebruiken de gebouwen voor meer dan 90% voor het verlenen van met btw belaste prestaties en voldoen aan het zogenoemde ‘90% criterium’. De exploitanten en de gemeenten opteren dan ook voor een met btw belaste huur. Voor de exploitanten vormt de btw op de huur geen kostenpost. De exploitanten verrichten immers voor 90% of meer met btw belaste prestaties en kunnen de btw op de huur geheel of nagenoeg geheel verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte. De gemeenten kunnen door de met btw belaste huur de btw op de kosten van het bouwen, onderhouden en renoveren van de gebouwen verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangiften. 

Volgens sommige eenheden van de Belastingdienst zijn de subsidies die worden betaald om zwembaden en binnensportaccommodaties te exploiteren belast met btw. Over de subsidie wordt btw in rekening gebracht. De exploitant verleent een dienst aan de gemeente die bestaat uit het openhouden van het zwembad of de binnensportaccommodatie voor de inwoners van de gemeente. De gemeente kan de btw die de ontvanger van de subsidie in rekening brengt volgens de Belastingdienst compenseren bij het BTW-compensatiefonds.  

Alternatief  

Gemeenten kunnen in plaats van het verstrekken van de subsidie ook het nieuwe gebouw vóór ingebruikneming voor een geringe maar niet symbolische vergoeding met een verkoopregulerend beding verkopen en leveren aan de exploitant. De geringe maar niet symbolische vergoeding is belast met btw. De gemeente kan vanwege de met btw belaste levering de btw op de kosten van nieuwbouw verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte. Omdat de exploitant het nieuwe nog niet in gebruik genomen gebouw voor meer dan 90% gaat gebruiken voor met btw belaste activiteiten is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De strafheffing overdrachtsbelasting is niet aan de orde.  

BTW-compensatiefonds 

Het alternatief heeft tot gevolg dat minder btw wordt gecompenseerd waardoor het BTW-compensatiefonds minder snel wordt uitgeput. Doordat geen of minder met btw belaste exploitatiesubsidies behoeven te worden verstrekt ter zake van de exploitatie van zwembaden en binnensportaccommodaties wordt ook minder btw gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl