Nieuws

Sport 2018: De toekomst van de sport

Geplaatst: 05 oktober 2016
Kenmerk: 2016.00607

Sport 2018: De toekomst van de sport

Reeds enige tijd bericht de Staatssecretaris van Financiën met enige regelmaat dat de Nederlandse btw-sportvrijstelling volgens hem niet conform Europese btw-regelgeving in de Nederlandse btw-regelgeving is geïmplementeerd. Omdat budgettair geen ruimte is, wordt de aanpassing van de Nederlandse btw-sportvrijstelling vooruitgeschoven. In het Belastingplan 2017 wordt alleen de btw-sportvrijstelling voor watersportorganisaties aangepast. De Raad van State adviseerde het Kabinet om de Nederlandse btw-sportvrijstelling in zijn geheel aan te passen. Het Kabinet heeft dat advies niet opgevolgd.  

Europese Commissie 

De Europese Commissie heeft de Nederlandse regering ook nog niet gemaand om de Nederlandse btw-sportvrijstelling aan te passen. Niet valt uit te sluiten dat de Europese Commissie de Nederlandse regering alsnog (op korte termijn) een aanmaning stuurt. Mogelijk wordt de Nederlandse btw-sportvrijstelling dan toch eerder aangepast. Nederland kan dan ook weigeren om de Nederlandse btw-sportvrijstelling aan te passen. De Europese Commissie moet Nederland dan in gebreke stellen en dagen bij het Hof van Justitie. Het is dan vervolgens aan het Hof van Justitie om te oordelen dat Nederland de Europese btw-regeling inderdaad onjuist toepast. Een voordeel van deze route is dat gelijk wordt getoetst door het Hof van Justitie of Nederland de Europese btw-sportvrijstelling inderdaad onjuist heeft geïmplementeerd. Volgens Taxnavigator is dat namelijk niet helemaal zeker!   

Btw-sportvrijstelling

Volgens de Raad van State en de Staatssecretaris van Financiën kan uit jurisprudentie van het Hof van Justitie worden afgeleid dat het geven van gelegenheid tot sportbeoefening zonder winstoogmerk in Europese btw-regelgeving is vrijgesteld van heffing van btw. Dat wil zeggen dat de vergoeding voor het zonder winstoogmerk geven van gelegenheid tot sportbeoefening niet met btw is belast. Omdat de dienstverlening niet met btw is belast, bestaat ook geen recht op verrekening c.q. teruggaaf van btw op de kosten. De btw op de kosten vormt dan een kostenpost.  

Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening met een winstoogmerk is in de Europese btw-regelgeving overigens wel belast met btw. Omdat deze dienstverlening is belast met btw kan de dienstverlener de btw op de kosten verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte.  

In de Nederlandse btw-regelgeving is alleen het geven van gelegenheid tot sportbeoefening zonder winstoogmerk aan leden vrijgesteld van heffing van btw. Een situatie die aan de orde is als de sportvereniging zonder winstoogmerk leden tegen betaling van contributie laat sporten.  

Gemeenten 

Sportstichtingen en gemeenten geven zonder winstoogmerk aan niet-leden de gelegenheid om te sporten. Deze dienstverlening is op basis van Nederlandse btw-regelgeving belast met btw maar op basis van Europese btw-regelgeving vrijgesteld van heffing van btw. Doordat de dienstverlening in de Nederlandse btw-regelgeving is belast met 6% btw kan de gemeente of de sportstichting de btw op de kosten terugvragen c.q. verrekenen op de btw-aangifte. Per saldo ontstaat een btw-voordeel. De btw op de kosten is namelijk veelal hoger dan de btw op de gebruiksvergoeding die in rekening wordt gebracht.  

Gevolgen aanpassen btw-regelgeving 

De financiële gevolgen van verruiming van de btw-sportvrijstelling kunnen omvangrijk zijn voor gemeenten. De btw op de kosten van de nieuwbouw, renovatie en exploitatie van sportaccommodaties kunnen bij een btw-vrije exploitatie namelijk niet meer worden verrekend c.q. teruggevraagd op de btw-aangifte. De btw op de kosten vormen een kostenpost. Zijn de afgelopen tien jaar sporthallen, gymnastieklokalen en kleed-/wasaccommodaties gebouwd en in gebruik genomen of kunstgrasvelden aangelegd en in gebruik genomen, dan kan herziening van btw op grond van de btw-herzieningsregels aan de orde komen.  

Voorbeeld 

De gemeente legt een kunstgrasveld aan en exploiteert het kunstgrasveld door het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De gemeente ontvangt alle btw terug op de investering in het kunstgrasveld. Voorwaarde daarbij is wel dat het kunstgrasveld gedurende het jaar van ingebruikneming en de daarop volgende negen boekjaren volledig wordt gebruikt voor het verlenen van met belaste sportdiensten. Per jaar krijgt 10% van de terugontvangen btw een definitieve status. Verruiming van de btw-sportvrijstelling kan tot gevolg hebben dat het kunstgrasveld niet in de gehele herzieningstermijn wordt gebruikt voor met btw belaste prestaties. Een gedeelte van de terugontvangen btw moet dan op grond van de btw-herzieningsregels aan de Belastingdienst worden terugbetaald als geen overgangsregeling wordt getroffen.  

Volgens Taxnavigator bericht de Staatssecretaris van Financiën met enige regelmaat dat de Nederlandse btw-sportvrijstelling moet worden aangepast om te voorkomen dat hij overgangsmaatregelen moet treffen. Gemeenten en sportstichtingen waren immers toch bekend met de komende wijzigingen!  

Alternatief 

Het recht op aftrek van btw blijft bestaan en herziening van btw is niet aan de orde als de gemeente of de sportstichting de exploitatie van de sportaccommodaties overdraagt aan een commerciële exploitant. Een commerciële exploitant kan een door de gemeente of stichting opgerichte besloten of naamloze vennootschap zijn. De gemeente of stichting mag met de commerciële exploitant geen btw fiscale eenheid vormen. Een btw fiscale eenheid zal veelal niet aan de orde zijn als de gemeente of de sportstichting (eerst) een nieuwe stichting opricht die vervolgens een besloten of naamloze vennootschap opricht aan wie de exploitatie wordt overgedragen.  

Vervolg 

In onze volgende nieuwsbrieven zullen wij u verder informeren. Uiteraard worden alle modellen met bijbehorende fiscale aspecten en aandachtspunten compleet uitgewerkt op het besloten gedeelte van Taxnavigator.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl