Nieuws

Fiscale aandachtspunten sociaal domein en subsidies

Geplaatst: 18 oktober 2016
Kenmerk: 2016.00714

Fiscale aandachtspunten sociaal domein en subsidies

Een aantal lezers heeft Taxnavigator benaderd met fiscale vragen over het Sociaal Domein. In dit artikel en volgende artikelen zullen wij deze vragen uitgebreid behandelen.

Feiten

De gemeente heeft een subsidie verstrekt aan een stichting die de wijkteams in de gemeente verzorgt. Is deze subsidie belast met btw? Bijgaand een fiscaal stappenplan.

Subsidie

Als de stichting op eigen initiatief een project is gestart en vervolgens een verzoek om subsidie heeft ingediend bij de gemeente, dan valt de subsidie op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad buiten de sfeer van de btw. In zijn arrest van 15 oktober 2004, nr. 39.956 in de zaak van een justitiële Jeugdinrichting, oordeelt de Hoge Raad dat een subsidie die de Minister van Justitie verstrekt aan een stichting, buiten de heffing van btw valt. In dat geval werd de subsidie verstrekt ter financiering van de kosten die de stichting maakt om uit haar eigen doelstellingen voortvloeiende werkzaamheden te bekostigen. Uit dit arrest kan worden afgeleid dat financiële middelen die een instelling ontvangt ter bekostiging van de eigen activiteiten, buiten de sfeer van de btw vallen.

Dienstverlening

De gemeente maakt voor het verzorgen van een wijkteam vaak gebruik van dienstverlening van derden (bijvoorbeeld een stichting). Als de stichting en de gemeente afspreken dat de stichting van de gemeente een subsidie ontvangt en de stichting in ruil voor deze subsidie enkele werkzaamheden voor de gemeente verzorgt c.q. van de gemeente overneemt, dan lijkt sprake van dienstverlening. Vervolgens moet worden onderzocht of de dienst die de stichting aan de gemeente verleent is vrijgesteld van btw-heffing. Als de subsidie een vergoeding is voor het in eigen beheer verzorgen van wijkteams, dan is de subsidie niet aan btw-heffing onderworpen. De subsidie is dan namelijk een vergoeding voor btw-vrijgestelde dienstverlening. 

Als de werkzaamheden van de stichting kwalificeren als het uitlenen van personeel, dan is in beginsel geen btw-vrijstelling van toepassing .De dienstverlening van de stichting is dan belast met btw. De gemeente kan de btw op de kosten niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds omdat de uitsluiting van artikel 4, eerste lid, onderdeel b van de Wet op het BTW-compensatiefonds geldt. Als de gemeente de activiteiten van de wijkteams als btw-ondernemer zou verrichten, dan zou die dienstverlening immers zijn vrijgesteld van btw-heffing.

Overige vragen Sociaal Domein

In volgende nieuwsbrieven gaat Taxnavigator in op de vraag in hoeverre de gemeente de btw op de kosten voor het sociaal domein kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Verder worden de btw-gevolgen van het samenwerken met andere gemeenten beschreven. Voorts wordt ingegaan op het inlenen van personeel. Ook de aspecten op het gebied van de loonbelasting en de vennootschapsbelasting zullen daarbij aan de orde komen.

Themadossier 'Sociaal Domein'

Op het besloten gedeelte van Taxnavigator treft u een themadossier ‘Sociaal Domein’ aan.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl