Nieuws

BTW: Onduidelijkheden bij innen eigen bijdrage voor Oekraïners

Geplaatst: 08 juli 2024
Kenmerk: 2024.53562

BTW: Onduidelijkheden bij innen eigen bijdrage voor Oekraïners

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de fiscale aspecten van de eigen bijdrage die door gemeenten van Oekraïners wordt geïnd.

dinsdag 2 juli 2024

De VNG heeft vragen over de uitvoerbaarheid bij het innen van de eigen bijdrage van Oekraïners die gebruikmaken van de gemeentelijke opvang. Gemeenten zijn daartoe vanaf 1 juli verplicht. De VNG ondersteunt deze invoering, maar wijst vanwege de openstaande vragen gemeenten op de 6 maanden implementatietijd.

Verplichte eigen bijdrage

Met de wijziging van de Regeling opvang ontheemden Oekraine (RooO), dienen gemeenten een vergoeding in de kosten van de opvang van ontheemden die inkomsten uit arbeid hebben te vorderen. Daarnaast wordt een vergoeding gerekend voor voedsel in opvangvoorzieningen waar ontheemden zelf niet het eten verzorgen.

Binnen 6 maanden helderheid

De VNG heeft op een aantal onderdelen zorgen geuit en vragen gesteld over de invoering van deze regeling. Dat gaat met name over de uitvoerbaarheid en de juridische houdbaarheid. Het ministerie van JenV is gevraagd om hier zo snel mogelijk op te reageren zodat gemeenten weten wat hen te doen staat.

We adviseren gemeenten om wel alvast te starten met de (voorbereiding van) de implementatie. Hiervoor is tot maximaal 6 maanden de tijd. De VNG vraagt aan het ministerie om voor die tijd uitsluitsel te geven op deze punten:

 • De definitieve tekst van de regeling: hoe deze zicht verhoudt tot (de bevoegdheden in) de Tijdelijke Wet opvang ontheemden Oekraïne en de mate waarin de handreiking hierbij aansluit
 • De beschikbare informatie (gegevensset) voor gemeenten wat betreft de inzage in de polisadministratie
 • Een juridische toets en uitleg over een aantal onderdelen van de regeling, met daarbij ook uitleg over de grondslag voor gegevensverwerking. Dat gaat over de onderdelen:
  • Onevenredig nadeel (in de toelichting van de RooO wordt over onevenredige schade gesproken)
  • Mogelijkheden om de uitvoering bij een externe partij te beleggen
  • Instrumenten voor handhaving/invorderingen
  • Inzet deurwaarder en/of incassobureaus
  • Welke onderdelen vragen om een beschikking/besluit en wat daarin vermeld moet worden (hier is gevraagd om voorbeeldbrieven)
 • Er is gevraagd om rekenvoorbeelden voor de toetsing van ‘onevenredig nadeel’ voor verschillende gezinssamenstellingen en situaties
 • De wens om een bevoegdheid te creëren zodat gemeenten zelf een vordering kunnen sturen (dwangbevel en executoriale titel)
 • De wens om in de regeling te expliciteren bij welk college de bevoegdheid ligt voor terugvorderingen (ook i.r.t. verhuisbewegingen).

Gemeentelijke praktijk

Documenten en publicaties 

 • Bericht VNG 'Onduidelijkheden bij innen eigen bijdrage voor Oekraïners', d.d. 2 juli 2024. Klik hier / Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl.© Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon