Nieuws

BCF: Consultatiereactie lokale aanpak Nationaal Isolatieprogramma

Geplaatst: 01 juli 2024
Kenmerk: 2024.53545

BCF: Consultatiereactie lokale aanpak Nationaal Isolatieprogramma

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de afstorting van btw in het BTW-compensatiefonds ter zake van Spuk 'lokale aanpak Nationaal Isolatieprogramma'.

Correctie op basis van het definitieve btw-bedrag

We vragen dat het geschatte btw-bedrag aan te passen is zodra de daadwerkelijke kosten bekend zijn, en dat daarna pas een afdracht wordt gedaan voor het BTW-compensatiefonds. Of dat de afdracht wordt gebaseerd op een berekening achteraf in de SiSa-verantwoording.

De tweede tranche van de lokale aanpak Nationaal Isolatieprogramma (NIP) omvat een aantal wijzigingen, die met terugwerkende kracht ook gelden voor de eerste tranche. De VNG is over het algemeen positief, maar ziet ook een aantal verbeterpunten.

Lees onze consultatiereactie (pdf, 83 kB)

Positieve punten

We zien een aantal mooie aanpassingen die de uitvoerbaarheid ten goede komen:

  • Vervallen van het maximumbedrag dat per woning mag worden gesubsidieerd
  • Mogelijkheid om bij VvE’s op gebouwniveau naar slecht geïsoleerde bouwdelen te kijken
  • Verruimen van de oppervlakte-eis, zodat ook kleine woningen geïsoleerd kunnen worden
  • Extra middelen (ruim € 70 miljoen) voor natuurinclusief isoleren en VvE’s en de mogelijkheid voor gemeenten om deze naar eigen inzicht in te zetten

Verbeterpunten

In onze reactie geven we ook een aantal verbeterpunten. Daarmee verwachten we dat de regeling nog beter aansluit op de lokale uitvoeringspraktijk en dat de kwetsbare doelgroep beter wordt bereikt.

Mogelijkheid dat VvE's als rechtspersoon subsidie kunnen aanvragen

Graag zien wij dat een VvE (als rechtspersoon) de subsidie voor het hele gebouw kan aanvragen, in plaats van enkel de eigenaren van wie de woningen aan een slecht bouwdeel grenzen. Op die manier sluit de regeling aan bij de werkwijze van een VvE, wordt onduidelijkheid bij eigenaren voorkomen en de werkdruk bij gemeenten verlicht.

Verlagen van de administratieve lasten

Wij vragen meer vertrouwen in gemeenten en verzoeken de administratieve lasten voor de verantwoording zo laag mogelijk te maken. Onder andere door alleen gegevens op te vragen waarover gemeenten (makkelijk) kunnen beschikken en die daadwerkelijk noodzakelijk zijn.

Versoepelen van de oppervlakte-eisen voor glas

90% van de gemeenten die wij spraken, geeft aan dat zij knelpunt ervaart met de oppervlakte-eis, met name bij het vervangen van glas. Wij vragen daarom de 10% los te laten (in ieder geval voor glas) of te verruimen naar 20%.

Extra budget voor doe-het-zelfmaatregelen ook vrij besteedbaar

Omdat de doelgroep van kwetsbare woningeigenaren gebaat is bij maatwerk, pleiten wij ervoor om de middelen voor doe-het-zelfmaatregelen ook vrij besteedbaar te maken, vergelijkbaar met VvE’s en soortenbescherming.

Correctie op basis van het definitieve btw-bedrag

We vragen dat het geschatte btw-bedrag aan te passen is zodra de daadwerkelijke kosten bekend zijn, en dat daarna pas een afdracht wordt gedaan voor het BTW-compensatiefonds. Of dat de afdracht wordt gebaseerd op een berekening achteraf in de SiSa-verantwoording.

Meer handelingsperspectief voor gemeenten voor natuurinclusief isoleren

Gemeenten geven aan onder de huidige omstandigheden de doelstellingen voor het NIP niet te kunnen halen vanwege de problematiek rondom natuurvriendelijk isoleren. Graag bespreken wij de optie om de doelstellingen voor het NIP (tijdelijk) te verlagen, zodat de vrijgekomen middelen besteed kunnen worden aan soortenbescherming. Met als doel dat de bijbehorende problemen structureel worden opgelost en de isolatieopgave vanaf 2027 met volle vaart vooruit kan.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl.© Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon