Nieuws

SPORT: SPUK-sport 2022

Geplaatst: 18 januari 2022
Kenmerk: 2022.42120

SPORT: SPUK-sport 2022

In dit themabericht informeren wij u over enige ontwikkelingen en aandachtspunten inzake de aanvraag van de SPUK-sport 2022.

Gemeenten moeten vóór 1 maart 2022 de aanvraag voor toekenning van de SPUK-sport 2022 indienen.

Bewegingsonderwijs: Ter zake van bewegingsonderwijs voor basisscholen bestaat geen recht op SPUK-sport 2022. Met betrekking tot bewegingsonderwijs voor voortgezet onderwijs bestaat volgens Taxnavigator wel recht op SPUK-sport. Leegstand moet volgens Taxnavigator worden toegerekend aan de SPUK-sport tenzij sprake is van structurele overcapaciteit. Immers het aantal klokuren staat vast en is gebonden aan de Rijksbijdrage. In zijn arrest van 10 januari 2020, nr. 18/00350, oordeelt de Hoge Raad dat bij structurele overcapaciteit het recht op aftrek van btw op exploitatiekosten bij het gebruik van de binnensportaccommodaties voor enerzijds economische activiteiten zoals gebruik door sportverenigingen en anderzijds gebruik voor niet-economische activiteiten zoals bewegingsonderwijs voor basisscholen moet worden bepaald op basis van de breuk die enerzijds bestaat uit het gebruik van de binnensportaccommodaties voor economische activiteiten zoals gebruik door sportverenigingen en anderzijds gebruik voor niet-economische activiteiten zoals bewegingsonderwijs voor basisscholen.

Zie ook 'Fiscale vragen en antwoorden Regeling specifieke uitkering sport'. Daar wordt vermeld: "Hoe om te gaan met btw die drukt op kosten met betrekking tot gymzalen die bestemd zijn voor onderwijsgebruik? Voor zover gemeenten gymzalen ter beschikking stellen aan instellingen voor primair onderwijs voor het bewegingsonderwijs, is geen sprake van een dienst die nauw samenhangt met de beoefening van sport als bedoeld in artikel 11-1-e Wet OB. De kosten die samenhangen met deze diensten komen dus niet in aanmerking voor compensatie via de regeling". Klik hier Alleen kosten primair onderwijs zijn volgens de toelichting uitgesloten.

BTW op algemene kosten via gemeentelijk mengpercentage. Met betrekking tot de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties maken gemeenten rechtstreeks toerekenbare kosten en algemene kosten. De algemene kosten van de gemeente worden via het gemeentelijk mengpercentage verdeeld over de verschillende producten en activiteiten van de gemeente. Door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling is het kostprijsverhogende deel van het gemeentelijk mengpercentage gestegen. De algemene kosten die kunnen worden toegerekend aan sport kunnen volledig worden meegenomen in de aanvraag SPUK-sport 2022 waarbij formeel een correctie moet plaatsvinden voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties door basisscholen voor het verzorgen van bewegingsonderwijs. Via de ORINCO-methode kunnen de kosten van btw die kunnen worden toegerekend aan het product sport eenvoudig worden bepaald. De btw op de algemene kosten verwerkt de gemeente in de aanvraag onder de post ‘overige kosten’. De stijging van het kostprijsverhogende deel van het gemeentelijk percentage ten opzichte van het jaar 2018 geeft een indicatie van de algemene kosten inzake sport. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de stijging van het kostprijsverhogende deel van het gemeentelijk mengpercentage ook door andere factoren dan sport kan zijn veroorzaakt.

Denksporten: Met ingang van 1 januari 2022 geldt de btw-sportvrijstelling niet meer voor denksporten.

Commerciële exploitanten: Voor zover binnen- en buitensportaccommodaties belast met btw door de gemeente worden verhuurd aan commerciële exploitanten van sportaccommodaties bestaat ter zake van de kosten van deze sportaccommodaties geen recht op een bijdrage SPUK-sport 2022. Inmiddels hebben een aantal grote commerciële exploitanten expliciet met de Belastingdienst afgestemd dat zij een winstoogmerk in de zin van de btw hebben. De desbetreffende exploitanten exploiteren de sportaccommodaties belast met btw en brengen gebruikers 9% btw in rekening. De btw op de kosten nemen zij in aftrek op de btw-aangifte. Met betrekking tot de huur van de gemeentelijke sportaccommodaties kan worden geopteerd voor een met btw belaste huur. De gemeente kan de btw op de kosten van de sportaccommodaties die belast met btw worden verhuurd aan commerciële exploitanten in aftrek nemen op de btw-aangifte. Heeft de Belastingdienst nog geen standpunt ingenomen over het winstoogmerk van de commerciële exploitant c.q. de Belastingdienst heeft nog niet bevestigd dat de exploitant een winstoogmerk in de zin van de btw heeft dan is het verstandig om de kosten mee te nemen in de aanvraag SPUK-sport 2022. Immers de SPUK-sport 2022 kan maar één keer worden geclaimd en terugbetalen kan altijd.

Vragen en antwoorden

Uit een onlangs gepubliceerd WOB verzoek blijkt dat de Belastingdienst zal handelen conform het document 'Fiscale vragen en antwoorden Regeling specifieke uitkering sport'. Klik hier

Documenten en publicaties

  • Arrest Hoge Raad d.d. 10 januari 2020, nr. 18/00350. Klik hier
  • Fiscale vragen en antwoorden Regeling specifieke uitkering sport. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.