Nieuws

LB: WNT: Algemeen bezoldigingsmaxima WNT 2023

Geplaatst: 05 september 2022
Kenmerk: 2022.46442

LB: WNT: Algemeen bezoldigingsmaxima WNT 2023

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het algemene bezoldigingsmaximum voor de Wet normering topinkomens (‘WNT’).

  • Het algemene bezoldigingsmaximum voor de Wet normering topinkomens (‘WNT’) wordt ieder jaar aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid.
  • Het algemene bezoldigingsmaximum voor 2023 is vastgesteld op € 223.000. In 2022 was dit € 216.000.
  • De bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2023 verhoogd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 29.500 (2022: € 28.600) per maand voor de eerste zes maanden en € 22.400 (2022: € 21.700) per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld.
  • Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 1 januari 2023 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 212. In 2022 was dit € 206).
Documenten en publicaties
  • Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 augustus 2022, nr. 2022-0000448448, wijziging van de bedragen van het algemeen bezoldigingsmaximum in de Wet normering topinkomens voor 2023 en van de maximale bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling in het Uitvoeringsbesluit WNT voor 2023. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.