Nieuws

BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Natuurcompensatie: Financiële bijdrage

Geplaatst: 02 september 2022
Kenmerk: 2022.46335

BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Natuurcompensatie: Financiële bijdrage

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de fiscale aspecten van natuurcompensatie bij projectontwikkeling.

Een ontwikkelaar verwerft een grondpositie. Met de gemeente worden afspraken gemaakt over de nieuwe bestemming. De ontwikkelaar zal in het kader van het project ook natuur moeten compenseren. De ontwikkelaar heeft geen mogelijkheden om op eigen terrein natuur te compenseren. De gemeente en de ontwikkelaar komen overeen dat de gemeente de natuur compenseert. De ontwikkelaar betaalt de gemeente in verband met de natuurcompensatie een financiële bijdrage. Is deze financiële bijdrage belast met btw?

De gemeente handelt volgens de Belastingdienst als btw-ondernemer als de gemeente een verplichting inzake natuurcompensatie van een ontwikkelaar overneemt. De gemeente verleent als btw-ondernemer een dienst onder bezwarende titel. De gemeente maakt geen gebruik van overheidsprerogatieven. Een agrariër had deze dienst bijvoorbeeld ook kunnen verlenen. De afkoopsom is volgens de Belastingdienst belast met btw. Dit betekent dat de gemeente de btw op de kosten van het aanleggen van het gemeentelijk openbaar (bos/natuur)gebied geheel of voor een deel in aftrek kan nemen op de btw-aangifte. De gemeente maakt kosten met btw in het kader van met btw belaste dienstverlening.

Gemeentelijke praktijk

Veel gemeenten zijn overgestapt van actieve naar passieve grondpolitiek. Bij een passieve grondpolitiek heeft de gemeente een faciliterende rol en wil de gemeente apparaatskosten en andere kosten vergoed zien. Als de gemeente als btw-ondernemer handelt speelt de heffing van btw. Gemeenten moeten bij het in rekening brengen van kosten steeds per kostensoort toetsen of btw is verschuldigd. De verschuldigde btw wordt met belastingrente en verzuimboete van de gemeente nageheven. Een extra kostenpost als de btw, belastingrente en boete niet kan worden nagefactureerd aan de ontwikkelaar vanwege contractuele beperkingen.

Taxnavigator adviseert gemeenten om in de contractuele afspraken met de ontwikkelaar op te nemen dat alle kosten van belastingen, belastingrente en boetes voor rekening van de ontwikkelaar zijn.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.