Nieuws

Vpb: giftenaftrek: belastingvoordeel vennootschapsbelasting

Geplaatst: 22 april 2021
Kenmerk: 2021.02390

Vpb: giftenaftrek: belastingvoordeel vennootschapsbelasting

Naast de Inkomstenbelasting kent ook de Vennootschapsbelasting een giftenaftrek. Een aantrekkelijke regeling voor gemeenten om een instelling in de gemeente met behulp van de Belastingdienst financieel te ondersteunen. Bijgaand treft u een toelichting aan.

1. Aftrekbare giften

Aftrekbare giften zijn de in het jaar gedane en met schriftelijke bescheiden gestaafde giften aan algemeen nut beogende instellingen (hierna ook: ANBI) en steunstichtingen SBBI. Volgens artikel 16 van de Wet op de Vennootschapsbelasting bedraagt de aftrek ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. Voor giften aan culturele ANBI's geldt een bijzondere, gunstigere regeling.

Afdeling 2.11. Aftrekbare giften, artikel 16 Wet op de Vennootschapsbelasting

1. Aftrekbare giften zijn de in het jaar gedane en met schriftelijke bescheiden gestaafde giften aan algemeen nut beogende instellingen en steunstichtingen SBBI. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100 000.

2. Als giften worden aangemerkt bevoordelingen uit vrijgevigheid en al dan niet verplichte bijdragen, voor zover daardoor geen op geld waardeerbare aanspraken ontstaan. 3. Onder een gift wordt niet verstaan een bevoordeling of bijdrage in contant geld.

4. De aftrek, bedoeld in het eerste lid, wordt verhoogd met 50 percent van het bedrag van de giften die zijn gedaan aan een culturele instelling, doch ten hoogste met € 2500.

Als er persoonlijke belangen van de aandeelhouder spelen bij een gift, is deze niet als gift aftrekbaar.

2. Culturele instelling

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Culturele instellingen zijn actief in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra.

3. Gemeentelijke praktijk

Gemeenten kunnen (culturele) ANBI's door middel van een gift ondersteunen. Hierdoor kan de Vennootschapsbelasting die een gemeente moet betalen, worden beperkt doordat de gift in mindering komt op de fiscale winst die de gemeente in een bepaald jaar heeft behaald.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.