Nieuws

COVID-19: Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 gepubliceerd

Geplaatst: 24 maart 2021
Kenmerk: 2021.36035

COVID-19: Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 gepubliceerd

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de 'Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19'.

Zwembaden en ijsbanen hebben in 2020 door Corona weinig bezoekers kunnen ontvangen. De zwembaden en ijsbanen zijn ook enige tijd verplicht gesloten. De exploitanten hebben te maken gehad met een stevige inkomstenderving. Door verminderde inkomsten zijn omvangrijke exploitatietekorten ontstaan. Het Rijk heeft via een specifieke uitkering een bedrag van € 100.000.000 ter beschikking gesteld aan gemeenten om exploitatietekorten voor het jaar 2020 af te dekken.

Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19

De specifieke uitkering wordt verstrekt aan de gemeente als de gemeente het daadwerkelijke exploitatietekort van een zwembad of ijsbaan compenseert. De gemeente komt slechts eenmaal in aanmerking voor een specifieke uitkering. Wordt meer geclaimd dan het beschikbare bedrag dan wordt het beschikbare budget naar rato verdeeld over de aanvragen. De regeling geldt voor gemeentelijke zwem- en ijsbanen en alle zwembaden en kunstijsbanen waar een gemeente direct of indirect bijdraagt in het exploitatietekort. Dit kan bijvoorbeeld door het verstrekken van een subsidie of het verlagen en/of kwijtschelden van de huur. Ook de door de gemeente zelf geëxploiteerde zwembaden en kunstijsbanen vallen onder de regeling

Er is gekozen voor het verstrekken van een specifieke uitkering, omdat dit de gemeenten de mogelijkheid geeft om naar eigen inzicht te handelen en daarbij naast een aanvullende subsidie, een huurkorting aan te kunnen bieden aan de exploitanten.

Een huurverlaging of -kwijtschelding kwalificeert niet als omzet voor de NOW. De huurverlaging of -kwijtschelding ziet op de kosten voor de bedrijfsvoering, niet op de reguliere manier van inkomsten verwerven (voor ijsbanen en zwembaden: de verkoop van entreekaarten). Daarom kan de NOW die is aangevraagd door de exploitanten van zwembaden en ijsbanen behouden blijven en in mindering worden gebracht op het negatieve resultaat op de winst- en verliesrekening.

Uit de regeling:

  • De ruim 660 zwembaden in Nederland die openbaar toegankelijk zijn, worden door gemeenten zelf geëxploiteerd of door een private exploitant. Wanneer de gemeente zelf het zwembad exploiteert, hebben zij in de begroting de kosten hiervan inzichtelijk gemaakt.
  • Wanneer een private exploitant het zwembad exploiteert namens de gemeente, heeft de gemeente met deze exploitant vaak twee financiële relaties. De eerste financiële relatie is een exploitatiebijdrage van de gemeente voor de private exploitant. Een zwembad kost per definitie meer dan het oplevert. De exploitatiebijdrage van de gemeente is bedoeld om dit verschil te dekken en daarmee valt er jaarlijks voor de exploitant bij een slimme en goede exploitatie een kleine winst te behalen. Daar tegenover staat een huursom die de exploitant aan de gemeente moet betalen.
  • Er is gekozen voor het verstrekken van een specifieke uitkering, omdat dit de gemeenten de mogelijkheid geeft om naar eigen inzicht te handelen en daarbij naast een aanvullende subsidie, een huurkorting aan te kunnen bieden aan de exploitanten. Deze huurkorting past binnen het bredere kader van de steunmaatregelen die rijksbreed aan worden geboden.
  • Een huurverlaging of -kwijtschelding kwalificeert niet als omzet voor de NOW. De huurverlaging of -kwijtschelding ziet op de kosten voor de bedrijfsvoering, niet op de reguliere manier van inkomsten verwerven (voor ijsbanen en zwembaden: de verkoop van entreekaarten). Daarom kan de NOW die is aangevraagd door de exploitanten van zwembaden en ijsbanen behouden blijven en in mindering worden gebracht op het negatieve resultaat op de winst- en verliesrekening.
  • De aanvraagperiode is van 1 april 2021 tot 1 juni 2021.

Documenten en publicaties

Voor raadplegen: Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 18 maart 2021, kenmerk 1841500-219118-S, houdende het verstrekken van een specifieke uitkering voor de instandhouding van zwembaden en ijsbanen in verband met COVID-19 (Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19). Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.