Nieuws

Uitkering aan erfgename MH17-slachtoffer is belast loon

Geplaatst: 27 februari 2020
Kenmerk: 2020.05208

Uitkering aan erfgename MH17-slachtoffer is belast loon

Op 9 oktober 2018 heeft Rechtbank Gelderland in de uitspraken met de nummers AWB 17/3389 tot en met 17/3393 geoordeeld dat de erfgenamen van een slachtoffer van de MH17-ramp belasting IB/PVV (Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen) moeten betalen over verzekeringsuitkeringen ter grootte van in totaal $ 550.000. De verzekeringsuitkeringen betreffen op grond van de wet belast loon. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de uitspraak van Rechtbank Gelderland bevestigd in zijn arrest van 28 januari 2020, nr. 18/01070. Klik hier

1. Loon

De reisverzekering is afgesloten vanwege een bepaling in het arbeidscontract van het slachtoffer. De reisverzekering maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden. De uitkering komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het arbeidscontract van het slachtoffer. De verzekeringsuitkering is belast loon omdat de premies/aanspraken voor de verzekeringsuitkering niet zijn aangemerkt als loon. In artikel 11 van de Wet op de Loonbelasting 1964 wordt bepaald dat bepaalde aanspraken en uitkeringen niet tot het loon behoren. Ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel h van de Wet op de Loonbelasting 1964 behoren aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval niet tot het loon. De uitkeringen ingevolge de aanspraken behoren wel tot het loon.

De werkkostenregeling is niet van toepassing. De vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen die naar maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren is niet van toepassing.

2. Zakelijke reisverzekering

De erfgenamen namen het standpunt in dat een reisverzekering normaal gesproken geen overlijdensrisicoverzekering inhoudt zodat die overlijdensrisicoverzekering ook geen onderdeel van de arbeidsvoorwaarden uitmaakt en dus niet onder de dienstbetrekking valt. De belastingrechter is het niet eens met het standpunt van de erfgenamen. De belastingrechter acht het aannemelijk dat zowel de werkgever als het slachtoffer wisten van de polisvoorwaarden. Volgens de rechtbank moet een onderscheid worden gemaakt tussen een particuliere en een zakelijke reisverzekering. Het is zorgvuldig om bij een zakelijke reisverzekering ook het overlijden af te dekken. De erfgenamen hebben niet aannemelijk gemaakt dat een zakelijke reisverzekering normaal gesproken niet ook een overlijdensrisico dekt. Ook is geen sprake van een schade-uitkering wegens onrechtmatig handelen door de werkgever.

3. Erfgenamen genieten loon slachtoffer

Het loon uit vroegere dienstbetrekking van het slachtoffer wordt op grond van de wet genoten door de erfgenamen. Op grond van artikel 2 Wet op de Loonbelasting 1964 valt onder werknemer ook de natuurlijk persoon die loon geniet uit een (vroegere) dienstbetrekking van een ander. De erfgenamen genieten als werknemer loon uit de vroegere dienstbetrekking van het slachtoffer en moeten de polisuitkeringen in de eigen aangifte IB/PVV als loon uit vroegere dienstbetrekking aangeven.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.