Nieuws

Sport: Ontwikkelingen Sportbedrijven

Geplaatst: 28 november 2020
Kenmerk: 2020.33057

Sport: Ontwikkelingen Sportbedrijven

In dit nieuwsbericht informeren wij u over enkele ontwikkelingen met betrekking tot commerciële sportbedrijven.

1. Achtergrond

In het nieuwsbericht ‘Sport: Ontwikkelingen Sportbedrijven’ hebben wij u geïnformeerd over de afspraken die commerciële sportbedrijven met de Belastingdienst hebben gemaakt over de fiscale aspecten van de gemeentelijke exploitatiebijdrage en het beogen van winst in de zin van de btw. Bij veel gemeenten bestaan nog steeds vragen over de btw-aspecten van de gemeentelijke exploitatiebijdrage en de btw-aspecten van het bewegingsonderwijs dat door de commerciële sportbedrijven wordt gefaciliteerd.

2. Exploitatiebijdrage/bewegingsonderwijs

Met betrekking tot de gemeentelijke exploitatiebijdrage speelt de vraag of de gemeente de btw kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds die door het commerciële sportbedrijf ter zake van de gemeentelijke exploitatiebijdrage wordt gefactureerd. Volgens het bestaande beleid van de Belastingdienst lijkt dat nog steeds mogelijk. Of moet de btw worden geclaimd bij SPUK?

Wordt de gemeentelijke sportaccommodatie door het commerciële sportbedrijf gehuurd en gebruikt voor het verzorgen van bewegingsonderwijs dan kan volgens de Belastingdienst niet worden geopteerd voor een met btw belaste huur van de gemeentelijke sportaccommodatie voor zover de gemeentelijke sportaccommodatie wordt gebruikt voor het verzorgen van bewegingsonderwijs. Betekent dit dat de huur van de gemeentelijke sportaccommodatie moet worden gesplitst in een met btw belaste huur voor bepaalde dagdelen en een btw-vrije huur voor de andere dagdelen. De huur is belast met btw voor zover de gemeentelijke sportaccommodatie wordt gebruikt voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening aan sportverenigingen. De huur is vrijgesteld van de heffing van btw voor zover de gemeentelijke sportaccommodatie door het commerciële sportbedrijf wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs.

3. Integrale kostprijs

Een van de vereisten voor het winstoogmerk in de zin van de btw is de eis dat het sportbedrijf voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodatie tenminste de integrale kostprijs betaalt. De huur die een gemeente aan een exploitant in rekening brengt, dient tenminste gelijk te zijn aan de integrale kostprijs. De integrale kostprijs omvat in ieder geval de operationele kosten, afschrijvingskosten, onderhoudskosten en vermogenskosten. Verdere verduidelijking van (het in rekening brengen van) de verschillende kostensoorten voor gemeenten is te vinden in de Nota van Toelichting bij het Besluit markt en overheid en de Handreiking Wet Markt en Overheid. Het sportbedrijf is niet bekend met het gegeven of de overeengekomen huur meer of minder bedraagt dan de integrale kostprijs. Alleen de gemeente is daarmee bekend.

4. Opteren voor een met btw belaste huur

Verschillende eenheden van de Belastingdienst nemen aan dat de gemeente bij de vraag of kan worden geopteerd voor een met btw belaste huur heeft getoetst of door de gemeente de integrale kostprijs als huur wordt berekend. Het is gemeenten immers bekend dat alleen kan worden geopteerd voor een met btw belaste huur als de huur meer bedraagt dan de integrale kostprijs. Volgens Taxnavigator is niet elke gemeente zich bewust van deze aanname. Hoeveel gemeenten zijn bekend met de integrale kostprijs van de huur van een gemeentelijke sportaccommodatie. De gemeentelijke administratie is anders ingericht dan de administratie van een bedrijf. Overigens lijken de omvang van de huur en de gemeente exploitatiebijdragen zogenoemde communicerende vaten. Een hogere huur leidt tot een hogere gemeentelijke exploitatiebijdrage.

5. Afstemming Belastingdienst

Gemeenten lopen bij het aangaan van een met btw belaste verhuur van een gemeentelijke sportaccommodatie aan een commercieel sportbedrijf een aanmerkelijk fiscaal risico. Als de huur minder bedraagt dan de integrale kostprijs dan vervalt de met btw belaste huur en het vervallen van de met btw belaste huur is ontstaan door de gemeente. Taxnavigator adviseert gemeenten om onderstaande zaken af te stemmen met de Belastingdienst bij verhuur van een gemeentelijke sportaccommodatie aan een commercieel sportbedrijf:

  1. De omvang van de huur. Bedraagt de huur meer of minder dan de integrale kostprijs.
  2. Wat zijn de fiscale aspecten van de exploitatiebijdrage.
  3. Kan worden geopteerd voor een met btw belaste huur als de gemeentelijke sportaccommodatie ook wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs.

6. Actualiteitencursus

Tijdens de actualiteitenbijeenkomst d.d. 2 december 2020 zullen wij de btw-aspecten van de ontwikkeling inzake commerciële sportbedrijven uitgebreid doornemen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.