Nieuws

LB: Wetsvoorstel 'Wet bedrag inees, RVU en verlofsparen

Geplaatst: 05 september 2020
Kenmerk: 2020.31109

LB: Wetsvoorstel 'Wet bedrag inees, RVU en verlofsparen

Bericht 5 september 2020: Berichtnummer: Taxnavigator 2020.522

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het Wetsvoorstel 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen'.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën/Fiscaliteit en Belastingdienst hebben het wetsvoorstel 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' bij de Tweede Kamer ingediend. De kern van het voorstel:

 • Afkoop. Een ieder die pensioen heeft opgebouwd, krijgt om met ingang van 1 januari 2022 de mogelijkheid om maximaal 10 procent in één keer op te nemen. Het vrijgekomen budget kan naar eigen inzicht worden besteed.
 • RVU. De RVU wordt met ingang van 1 januari 2021 tijdelijk stopgezet. Om het gat tussen de pensioenleeftijd en de aow-leeftijd te overbruggen opgevangen kan een bedrag worden betaald dat na vermindering met de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering (netto-AOW). Over dat bedrag is nu nog RVU-heffing verschuldigd.
 • Verlof sparen. Werknemers mogen nu nog maximaal voor 50 weken fiscaal gefaciliteerd vakantieverlof en compensatieverlof sparen. De mogelijkheid wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd naar 100 weken.

Afkoop

Met betrekking tot de afkoopsom gelden de onderstaande cumulatieve voorwaarden:

 • De afkoopsom mag maximaal 10% van de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken op ouderdomspensioen betreffen.
 • De gedeeltelijke afkoop dient plaats te vinden op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.
 • Gedeeltelijke afkoop kan niet samengaan met toepassing van een zogenoemde hoog‑laagconstructie. Bij een hoog-laagconstructie varieert de hoogte van het ouderdomspensioen met doorgaans een hogere pensioenuitkering in de eerste jaren na pensionering.
 • De resterende levenslange pensioenuitkering na de gedeeltelijke afkoop dient boven de afkoopgrens voor kleine pensioenen te liggen.
 • De deelnemer moet toestemming hebben van de partner die begunstigde is voor het partnerpensioen.
 • Het afgekochte deel van het ouderdomspensioen wordt als loon uit vroegere dienstbetrekking in de heffing betrokken. Over het afgekochte deel is geen revisierente verschuldigd

RVU

Concreet zal de tijdelijke versoepeling voor gemeenten als volgt uitwerken:

 • Gemeenten mogen hun werknemers die binnen drie jaar de AOW-leeftijd bereiken een uitkering betalen bij uittreding die na inhouding van loonheffing gelijk is aan de netto-AOW. Deze uitkering is vrijgesteld van RVU-heffing tot maximaal het nettobedrag aan AOW-uitkering in het desbetreffende jaar.
 • De voorgestelde versoepeling geldt gedurende het tijdvak 2021 tot en met 2025 c.q. de jaren 2021 tot en met 2025. Indien een RVU uiterlijk op 31 december 2025 schriftelijk is overeengekomen, kunnen op basis van overgangsrecht onder voorwaarden nog uitkeringen worden gedaan in de jaren 2026 tot en met 2028.
 • Wanneer de gemeente eerder dan drie jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd een vergoeding uitbetaalt, is de reguliere RVU-heffing verschuldigd. Ook over het gedeelte van het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt, zal de werkgever RVU-heffing moeten afdragen.

Verlof

 • Het opgebouwde verlof kan op allerlei momenten tijdens de loopbaan (gedeeltelijk) worden opgenomen.
 • Het kan bijvoorbeeld worden ingezet om een aantal jaar voor de pensioenleeftijd minder te gaan werken of om tijdens de loopbaan een periode vrij te nemen.
 • Ook geeft het werknemers de mogelijkheid eerder te stoppen met werken met behoud van salaris.

Documenten en publicaties

 • Wetsvoorstel 'Bedrag ineens, RVU en verlofsparen'. Klik hier
 • Memorie van toelichting wetsvoorstel 'Bedrag ineens, RVU en verlofsparen'. Klik hier
 • Nader rapport wetsvoorstel 'Bedrag ineens, RVU en verlofsparen'. Klik hier
 • Onderbouwing en evaluatie keuzerecht bedrag ineens. Klik hier
 • Onderbouwing en evaluatie vrijstelling RVU-heffing. Klik hier
 • Onderbouwing en evaluatie uitbreiden verlofsparen. Klik hier
 • Uitvoeringstoets Belastingdienst: bedrag ineens. Klik hier
 • Uitvoeringstoets Belastingdienst: RVU-drempelvrijstelling. Klik hier
 • Uitvoeringstoets Belastingdienst: verlofsparen. Klik hier
 • Reactie SVB op wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Klik hier
 • Reactie UWV op wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Klik hier
 • Reactie AFM op wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Klik hier
 • Reactie AP op wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Klik hier
 • Reactie DNB op wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Klik hier
 • Reactie ATR op wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.