Nieuws

BTW: Sport: Denksporten bridge, schaken, dammen en go zijn geen sport in de zin van de btw.

Geplaatst: 31 augustus 2020
Kenmerk: 2020.30984

BTW: Sport: Denksporten bridge, schaken, dammen en go zijn geen sport in de zin van de btw.

Bericht 31 augustus 2020: Berichtnummer: Taxnavigator 2020.516

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het standpunt van de Staatssecretaris van Financiën dat denksporten zoals bridge, schaken, dammen en go geen sport zijn in de zin van de btw. De btw-vrijstelling voor cultuur is niet van toepassing.

1. Denksporten

De Staatssecretaris van Financiën bericht in zijn brief van 31 augustus 2020 dat het Hof van Justitie in zijn arrest van 26 oktober 2017, nr. C-90/16 (The English Bridge Union Limited) heeft geoordeeld dat wedstrijdbridge geen sport is in de zin van de Europese btw-richtlijn omdat de lichamelijke component te verwaarlozen is. De staatssecretaris geeft aan dat ook andere (denk)sporten met een te verwaarlozen component zoals bijvoorbeeld schaken, dammen en go geen sport in de zin van de btw betreffen. Het gelegenheid geven tot het beoefenen van een denksport valt niet onder de btw-sportvrijstelling als een niet-winstbeogende exploitant deze sport aanbiedt. Biedt een winstbeogende exploitant de gelegenheid tot het beoefenen van een denksport dan geldt het verlaagde btw-tarief niet volgens de staatssecretaris. De Staatssecretaris van Financiën ziet geen mogelijkheden om de btw-vrijstelling voor cultuur toe te passen met betrekking tot bridge en andere denksporten.

2. BTW-vrijstelling voor cultuur

De Staatssecretaris van Financiën geeft in zijn brief wel een invulling van de btw-vrijstelling voor cultuur. Hij merkt op: "De culturele btw-vrijstelling ziet op diensten die naar hun aard bijdragen aan het beheer en behoud van (im)materieel cultureel erfgoed. Onder beheer en behoud van cultureel erfgoed wordt verstaan het inventariseren van, het uitdragen van, het zichtbaar maken van en het borgen van dat culturele erfgoed voor toekomstige generaties. Buiten het beheer en behoud vallen in elk geval die diensten die als primair doel hebben de beoefening van een culturele activiteit, zoals, bijvoorbeeld, het in de gelegenheid stellen van leden om hun hobby uit te
oefenen of op een andere wijze hun vrije tijd te besteden. Als immaterieel cultureel erfgoed te duiden activiteiten vallen binnen het bereik van deze btw-vrijstelling indien die activiteiten een dermate grote plaats innemen in de cultuur van Nederland dat zij als een onderdeel daarvan kunnen worden beschouwd. Dit kan blijken uit de beoefening van de als immaterieel cultureel erfgoed geduide activiteit, de geschiedenis ervan en de tradities waarvan die activiteit deel uitmaakt".

3. Gemeentelijke praktijk

Met betrekking tot de gemeentelijke btw-praktijk signaleren wij een aantal aandachtspunten.

Een ruime interpretatie van de btw-vrijstelling voor cultuur betekent mogelijk een ruimere werking van de uitsluitingsgrond van artikel 4, eerste lid, letter b, Wet op het BTW-compensatiefonds. In de uitsluitingsgrond is bepaald dat het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds wordt beperkt voor activiteiten en werkzaamheden die zijn vrijgesteld van de heffing van btw als de activiteiten als btw-ondernemer worden verricht. De wettekst vermeldt: "Het recht op een bijdrage wordt uitgesloten voor de omzetbelasting op de in artikel 3 bedoelde goederen en diensten welke gebezigd worden voor het verrichten van prestaties, al dan niet tegen vergoeding, die, indien zij door een ondernemer worden verricht, zijn vrijgesteld ingevolge artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968".

Wordt een ruimte in een MFA geheel of gedeeltelijk gebruikt voor het beoefen van denksport dan is de dienstverlening vanaf 1 januari 2022 belast met btw. Ter zake van de bouw, renovatie, inrichting en exploitatie van de ruimte in een MFA voor denksport bestaat recht op aftrek van btw op de bouw-, renovatie-, onderhouds- en exploitatiekosten. Gelet op de directe werking van Europees recht kunt u de beoefening van denksport volgens Taxnavigator desgewenst ook nu al in de heffing van btw betrekken en recht op aftrek van btw claimen.

4. Documenten en publicaties

Voor raadplegen brief 'Toezegging onderzoek toepassing culturele btw-vrijstelling op denksporten' van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 31 augustus 2020, nr. 2020-0000046656. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.