Nieuws

BTW: Bouwterrein: klinkerbestrating

Geplaatst: 06 juni 2020
Kenmerk: 2020.27515

BTW: Bouwterrein: klinkerbestrating

Op 21 april 2020 is een uitspraak gepubliceerd van Rechtbank Gelderland. Rechtbank Gelderland oordeelt in zijn uitspraak van 23 december 2019, nr. AWB 18/4529, dat een terrein met klinkerbestrating een btw-bouwwerk betreft en niet kan worden gekwalificeerd als een btw-bouwterrein. Door een samenstel van prestaties wordt in de casus die Rechtbank Gelderland heeft beoordeeld overigens wel een btw-bouwterrein geleverd.

1. Feiten

Bedrijf F is eigenaar van een perceel grond dat is verhuurd aan een zorggroep. Op het perceel grond is een semipermanent verzorgingstehuis gebouwd. De woonunits bestonden uit 154 portakabins die gezamenlijk één gebouw vormden. Daarnaast waren klinkerbestrating, een fietsenstalling, een containerberging en 26 parkeerplaatsen op het perceel aanwezig. Op 28 oktober 2015 heeft bedrijf F het perceel geleverd aan A BV voor € 1.186.800. Op dezelfde dag heeft A BV het perceel doorgeleverd voor € 1.484.000 aan een stichting. De verkoper A BV en de koper c.q. de stichting komen overeen dat na de levering in opdracht van de koper voor rekening van de verkoper de op het perceel aanwezige bebouwing en bestrating worden verwijderd en de kavel bouwrijp wordt gemaakt. Vervolgens stelt de koper het terrein ter beschikking aan de verkoper om de noodzakelijke saneringswerkzaamheden uit te voeren.

2. Geschil

In geschil is de vraag of bedrijf F een gebouw of een btw-bouwterrein heeft geleverd. Volgens de Belastingdienst kan de klinkerbestrating niet worden aangemerkt als een gebouw of een werk van weg- of waterbouwkundige aard. De klinkers zijn volgens verweerder eenvoudig te verwijderen en vormen geen constructie die als bouwwerk kan worden aangemerkt. De levering is volgens de Belastingdienst belast met btw en heft btw met belastingrente en een boete na bij de verkoper.

3. Rechtbank

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de klinkerbestrating een bouwwerk betreft. In artikel 11, derde lid, van de Wet op de omzetbelasting wordt als gebouw beschouwd ieder bouwwerk dat met de grond is verbonden. In de wetsgeschiedenis is aangegeven dat het begrip gebouw niet alleen betrekking heeft op woningen en bedrijfspanden, maar ook op constructies zoals bruggen, viaducten, wegen, atletiekbanen en kunstgrasvelden. De rechtbank oordeelt dat als een weg als bouwwerk wordt aangemerkt hetzelfde moet gelden voor een klinkerweg. Daar komt bij dat de klinkerbestrating volgens Rechtbank Gelderland niet gemakkelijk kan worden gedemonteerd en worden verplaatst. Vervolgens oordeelt Rechtbank Gelderland dat sprake is van een samenstel van prestaties. Na de levering van het perceel is voor rekening van de verkoper de bebouwing van het perceel verwijderd, de bodem gesaneerd en het perceel bouwrijp gemaakt.

Uit het geheel volgt volgens Rechtbank Gelderland dat het kennelijk de bedoeling van partijen is geweest om een bouwterrein te leveren. Het is de bedoeling van partijen geweest dat de koper een gesaneerd leeg terrein tot zijn beschikking zou krijgen.

Voor raadplegen uitspraak Rechtbank Gelderland d.d. 23 december 2019, nr. AWB 18/4529. Klik hier

4. Theorie

De levering van een btw-bouwterrein is belast met btw. De verkrijging is op grond van de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting vrijgesteld van de heffing van overdrachtsbelasting. De levering van een bouwwerk dat meer dan twee jaar geleden in gebruik is genomen is niet belast met btw. De verkrijging van een oud bouwwerk is belast met 6% overdrachtsbelasting.

5. Gemeentelijke praktijk

Voor de gemeentelijke praktijk signaleren wij een aantal belangrijke aandachtspunten.

  • De uitspraak bevestigt dat de Belastingdienst bij de levering van terreinen die zijn bestraat met straatstenen of zijn verhard met stoeptegels het standpunt kan innemen dat sprake is van onbebouwde grond.
  • Met name gemeenten verkopen en leveren terreinen die zijn verhard met stoeptegels of zijn bestraat. Veel gemeenten stemmen de fiscale aspecten van dergelijke transacties af met de Belastingdienst. De gemeente loopt een fiscaal risico als de fiscale aspecten van een dergelijke transactie niet zijn afgestemd met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan bij de gemeente btw naheffen, belastingrente in rekening brengen en een boete opleggen als een terrein zonder btw wordt verkocht en geleverd en volgens de Belastingdienst wel sprake is van een btw-bouwterrein dat door de gemeente als btw-ondernemer wordt verkocht en geleverd. Bij de levering van een terrein met bestrating is het van belang als ter zake van de levering geen btw wordt gefactureerd het risico van de naheffing van btw, belastingrente en boete door de gemeente contractueel naar de koper wordt verlegd. De gemeente blijft richting de Belastingdienst financieel verantwoordelijk en moet ook de zekerheid krijgen dat de koper de bij gemeente nageheven btw, belastingrente en boete in het kader van de zekerheidstelling aan de gemeente kan betalen. Veel gemeenten verzoeken daarom bij de koper om een bankgarantie of andere zekerheidstelling.
  • Bij het beoordelen van de fiscale aspecten van de levering van een terreinen waarbij nog enige bebouwing of bestrating aanwezig is moeten de feitelijke staat van het terrein, de contractuele afspraken en de bedoeling van partijen nauw gezet worden bekeken.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.