Nieuws

COVID-19: Beleidsbesluit fiscale maatregelen coronavirus

Geplaatst: 18 april 2020
Kenmerk: 2020.25943

COVID-19: Beleidsbesluit fiscale maatregelen coronavirus

De regering treft in verband met de economische gevolgen van het coronavirus nieuwe economische en fiscale maatregelen. In de Kamerbrief van 14 april 2020 gaat de Staatssecretaris van Financiën in op een beleidsbesluit waarin enkele concrete goedkeuring worden verstrekt. De goedkeuring betreffen de volgende onderwerpen:

 • btw-vrij ter beschikking stellen van zorgpersoneel;
 • btw-vrij (gratis) verstrekken van medische hulpmiddelen en apparatuur;
 • verlaagd btw-tarief bij aanbieden online aanbieden van sportlessen;
 • grensarbeiders (tijdelijke vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen);
 • bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 • reiskostenvergoedingen in de loonheffingen;
 • vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig;
 • maatregel voor om te bouwen taxi’s;
 • geldigheid taxatierapport motorrijtuig;
 • invorderingsrente en belastingrente;
 • Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer;
 • Verschuldigdheid van energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE).

De goedkeuringen hebben een tijdelijk karakter. De meeste maatregelen gelden met terugwerkende kracht tot en met 12 maart 2020.

BTW/uitlenen zorgpersoneel

Het uitlenen van zorgpersoneel is niet belast met btw als de inlener een zorginstelling of zorginrichting is die een btw-vrijstelling toepast. De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen die eventueel verhoogd kan worden met een beperkte kostenvergoeding van maximaal 5% (van de brutoloonkosten: Taxnavigator). Ter zake van deze uitleen mag geen winst worden gemaakt.

BTW/gratis verstrekken medische hulpmiddelen

Het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen is niet belast met btw. Het recht op aftrek van btw bij de verstrekker van de medische hulpmiddelen wordt niet beperkt.

BTW/online sportlessen

Het verlaagd btw-tarief van 9% geldt ook voor het online aanbieden van sportlessen.

Loonbelasting/(vaste) reiskostenvergoeding

Veel medewerkers van gemeenten werken door de coronamaatregelen gedurende een langere periode verplicht thuis. Door het thuiswerken wordt niet gereisd en daardoor kan de situatie ontstaan dat de vaste reiskostenvergoeding niet langer belastingvrij kan worden uitgekeerd. De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat gedurende de werking van het besluit een reiskostenvergoeding kan worden verstrekt conform het reguliere reispatroon van de werknemer. De goedkeuring negeert de thuiswerksituatie. De goedkeuring geldt als een vaste reiskostenvergoeding met een afgesproken nacalculatie door de gemeente wordt verstrekt.

In het besluit wordt geen opmerking gemaakt over de IKB-uitruil woon/werkverkeer.

4.2 Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoeding
Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject (zie onderdeel 4 van het besluit van 20 maart 2015, nr. BLKB2015/0188M (Stcrt. 2015, 8385)). Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis wat betreft de kosten van vervoer tot een verandering van hun reispatroon. Die verandering kan meebrengen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Dit vind ik in deze bijzondere omstandigheden niet doelmatig en ongewenst. Daarom keur ik voor zoveel nodig het volgende goed.

Goedkeuring
Ik keur voor zoveel nodig goed dat een werkgever gedurende de werking van dit besluit voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen verbindt aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. De werkgever kan deze goedkeuring ook toepassen voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.

Loonbelasting/versoepeling administratieve eisen

De Belastingdienst treedt soepel op als werkgevers bepaalde administratieve verplichtingen niet volledig, niet tijdig of niet nakomen zolang het besluit geldig is. Met betrekking tot de administratieve verplichtingen kan worden gedacht aan het vaststellen van de identiteit van de werknemer en de loonbelastingverklaring.

Documenten en publicaties

 • Kamerbrief inzake Beleidsbesluit Coronavirus. Klik hier
 • Beleidsbesluit Coronavirus. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.