Nieuws

BCF: Brief Belastingdienst inzake gevolgen BTW-compensatiefonds gescheiden inzameling huishoudelijk afval

Geplaatst: 11 juli 2020
Kenmerk: 2020.28228

BCF: Brief Belastingdienst inzake gevolgen BTW-compensatiefonds gescheiden inzameling huishoudelijk afval

De Belastingdienst heeft naar gemeenten een brief gestuurd inzake de gevolgen van het standpunt van het Ministerie van Financiën inzake het gescheiden inzamelen huishoudelijk afval en het BTW-compensatiefonds.

Brief Belastingdienst

Datum 02 juli 2020

Betreft Gevolgen BTW-compensatiefonds gescheiden inzameling huishoudelijk afval 2015-2019

Geachte heer, mevrouw,

Met de brief van 12 november 2019 (met het kenmerk 2019-0000183744) heeft Directoraat-Generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kenbaar gemaakt dat de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval alsmede de registratie daarvan door gemeenten, een dienst tegen vergoeding is welke is onderworpen aan de heffing van omzetbelasting. Daarbij is eveneens kenbaar gemaakt dat dit standpunt ook van toepassing is op het verleden.

Het door het Ministerie van Financiën ingenomen standpunt heeft voor de gemeenten de volgende gevolgen:

1. Voor zover gemeenten de omzetbelasting die drukt op de kosten van het scheiden van afval ten laste hebben gebracht van het BTW-compensatiefonds zal er op grond van artikel 9, lid 4 BCF een correctie aangebracht moeten worden over de jaren 2015 tot en met 2019;

2. Voor zover de gemeenten geen omzetbelasting in rekening heeft gebracht over de vergoeding die zij heeft ontvangen inzake de scheiding van het huishoudelijk afval zal alsnog omzetbelasting verschuldigd zijn. Het is de keuze aan de gemeente of zij de verschuldigde omzetbelasting nafactureren;

3. De omzetbelasting die drukt op de kosten van de prestatie komt voor aftrek in aanmerking op de verschuldigde omzetbelasting.

Vanuit de Belastingdienst bestaat de wens om de gevolgen van het standpunt voor het BTW-compensatiefonds op een zo eenduidige en eenvoudig mogelijke wijze te bewerkstelligen. Middels het bijgevoegde formulier heeft uw gemeente de mogelijkheid om in één keer alle benodigde correcties op te geven voor het BTW-compensatiefonds welke (louter en alleen) betrekking hebben op de gevolgen van bovenstaande. Daarbij is van belang dat de Belastingdienst van mening is dat het ophalen van huishoudelijk afval nog immer een overheidstaak is. De omzetbelasting die drukt op de kosten van ophalen daarvan blijft derhalve afhankelijk van uw situatie (deels) compensabel. Alleen de omzetbelasting die drukt op de kosten van scheiding en registratie daarvan moet gecorrigeerd worden.

De Belastingdienst zal na ontvangst van de opgaaf zorgdragen voor een eenduidige verwerking van de gegevens en daar waar nodig de terugvorderingen inzake het BTW-compensatiefonds opleggen.

Opgaaf ten behoeve van het BTW compensatiefonds

Jaar Correctie bijdrage BCF

2015

2016

2017

2018

2019

Indien u inhoudelijke vragen heeft over de gevolgen voor de correctie bijdrage BCF dan kunt u contact opnemen met uw klantcoördinator

Als u reeds met uw behandelaar in gesprek bent over dit onderwerp en/of u heeft reeds opgaaf gedaan dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen. Dit is een automatisch opgemaakte brief waardoor de brief niet is ondertekend. Los van voorstaande zullen de gevolgen voor de heffing van omzetbelasting moeten worden verwerkt middels digitale suppleties omzetbelasting. U wordt verzocht voor 1 oktober 2020 voorstaande BCF-opgave in te zenden. U kunt dit doen naar het in aanhef genoemde adres.

Commentaar Taxnavigator

Niet het ophalen van het afval maar het scheiden van afval vormt een vergoeding voor dienstverlening. Welke handelingen verricht de gemeente om het afval gescheiden in te zamelen. Het plaatsen van specifieke afvalcontainers gebeurt toch hoofdzakelijk om het afval in te zamelen.

Uiteraard zal iedere gemeente btw nafactureren. Immers als geen btw wordt nagefactureerd en toch btw moet worden voldaan dan verliest de gemeente opbrengst.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.