Nieuws

Zwembaden en btw

Geplaatst: 30 april 2019
Kenmerk: 2019.05357

Zwembaden en btw

Bij gemeenten en exploitanten van zwembaden bestaat nog veel onduidelijkheid over de btw-positie. Volgens Taxnavigator is het van belang dat op korte termijn duidelijkheid komt over de btw-aspecten van het exploiteren van zwembaden. Bijgaand een update.

1. Achtergrond

Met ingang van 1 januari 2019 is het geven van gelegenheid tot sport zonder winstoogmerk vrijgesteld van de heffing van btw. Het geven van gelegenheid tot recreatie is en blijft belast met 9% btw. Gemeenten die een zwembad exploiteren zijn vrijgesteld van heffing van btw voor zover gelegenheid tot sport wordt gegeven. De btw op de kosten die kan worden toegerekend aan het btw-vrij laten sporten is een kostenpost. Gemeenten komen in aanmerking voor SPUK. Stichtingen die een zwembad exploiteren zijn vrijgesteld van de heffing van btw voor zover de gelegenheid tot sport wordt gegeven. De btw op de kosten die kan worden toegerekend aan het btw-vrij laten sporten is een kostenpost. Stichtingen komen in aanmerking voor BOSA. In tegenstelling tot SPUK dekt BOSA slechts een beperkt deel van de btw-schade. Commerciële exploitanten die volgens de nieuwe btw-regelgeving daadwerkelijk commercieel zijn en niet via met name subsidies financiële overschotten realiseren zijn en blijven belast met btw.

2. Commerciële exploitanten

Veel commerciële exploitanten die de bedrijfsvoering in het verleden voor een deel bekostigden met subsidies beschouwen de subsidies thans als een vergoeding voor dienstverlening. De commerciële exploitanten reiken ter zake van de subsidie facturen met btw uit aan gemeenten. Bij gemeenten bestaat veel twijfel over deze handelwijze. Moeten gemeenten deze factuur accepteren en hoe moet worden omgegaan met de btw op deze factuur? Moet de gemeente de btw op de factuur compenseren bij het BTW-compensatiefonds op basis van een standpunt van de kennisgroep van de Belastingdienst of moet de btw worden geclaimd bij SPUK?

Zoals wij hebben begrepen heeft de Belastingdienst nog steeds geen standpunt ingenomen over de btw-positie van veel exploitanten van zwembaden terwijl het eerste kwartaal 2019 is gepasseerd en btw-aangiften moeten zijn ingediend.

3. Zwembaden

Een zwembad wordt voor veel activiteiten gebruikt. Een zwembad wordt gebruikt voor sport, recreatie, schoolzwemmen, therapeutisch zwemmen, verkeersonderwijs zoals het leren omgaan met de situatie dat de auto te water raakt en beroepsonderwijs (brandweer). Een zwembad wordt niet alleen gebruikt voor sport. Het zwembad wordt ook gebruikt voor recreatie welke niet als sport kan worden gekwalificeerd. Waar houdt sport op en begint recreatie?

In het document ‘Fiscale vragen en antwoorden Regeling specifieke uitkering sport’ van de Dienst Uitvoering Subsidies wordt opgemerkt: “6. Wordt het toegang verlenen tot zwembaden aangemerkt als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening?

Indien bij recreatief gebruik van een zwembad geen sprake is van een te verwaarlozen lichamelijke component, valt het toegang verlenen tot het zwembad onder de verruimde btw-sportvrijstelling. Bij zwembaden die louter zijn ingericht voor vermaak en ontspanning (bijv. zogenoemde tropische zwemparadijzen) is sprake van een verwaarloosbare lichamelijke component. De btw-sportvrijstelling is dan niet van toepassing”.

Volgens de redactie van Taxnavigator is deze reactie te kort door de bocht en wat is de juridische status van het vraag en antwoord? Kan de Dienst Uitvoering Subsidies een interpretatie geven aan fiscale regelgeving. Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst kunnen toch alleen bindende uitspraken doen betreffende fiscale wet- en regelgeving?

4. Standpunten Belastingdienst

Exploitanten van zwembaden worden met onduidelijke regelgeving geconfronteerd. Wat is recreatie en wat is sport? Graag willen zij duidelijkheid van de Belastingdienst zodat zij niet met naheffingen van btw worden geconfronteerd omdat de gelegenheid tot recreatie werd gegeven en niet de gelegenheid tot sport of omdat teveel of te weinig btw op de kosten in aftrek is genomen.

De Belastingdienst wil, kan of mag geen standpunt op verzoek innemen.

U kunt de Belastingdienst wel dwingen een standpunt in te nemen door een bezwaarprocedure te beginnen en een uitspraak op bezwaar van de Belastingdienst te ontvangen. U maakt bezwaar tegen de eigen aangifte eerste kwartaal 2019 omdat u € 1 teveel of te weinig btw voldoet. U motiveert uw bezwaar en legt daarbij een cijfermatige onderbouwing van de exploitatie van uw zwembad over. U verzoekt om te worden gehoord en bespreekt uw bezwaar. Van het hoorgesprek ontvangt u een schriftelijk verslag. De uitspraak op bezwaar wordt schriftelijk gemotiveerd.

Cursus

Op 15 mei 2019 verzorgen wij de cursus 'Sport en btw'. In deze cursus behandelen wij de fiscale aspecten van de verschillende exploitatiemodellen. Daarnaast bespreken wij de SPUK en BOSA uitgebreid met u. Aansluitend gaan wij in op de exploitatiemodellen waarmee het btw-voordeel blijft behouden. U gaat met uitgebreide sheets en complete fiscale adviezen naar huis. Uw casussen kunnen voor, tijdens of na de cursus worden besproken.

Voor meer informatie over de cursus 'Sport en btw': klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.