Nieuws

Zwembaden, btw, SPUK en BOSA

Geplaatst: 08 juni 2019
Kenmerk: 2019.05521

Zwembaden, btw, SPUK en BOSA

Met betrekking tot de exploitatie van zwembaden bestaat nog veel onduidelijk. Of toch niet?

Uitbreiding btw-sportvrijstelling

Met ingang van 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling uitgebreid. Een ieder die zonder winstoogmerk de gelegenheid geeft tot sportbeoefening is vrijgesteld van de heffing van btw. Gemeenten en stichtingen hebben geen winstoogmerk in de zin van de btw-regelgeving. Het exploiteren van een zwembad is vrijgesteld van de heffing van btw voor zover de gelegenheid tot sportbeoefening wordt gegeven.

Activiteiten zwembad

In een zwembad gebeurt meer dan alleen het geven van gelegenheid tot sport. In een zwembad vindt ook (veel) recreatie plaats. Daarnaast wordt het zwembad gebruikt voor het geven van zwemles of het verzorgen van cursussen zoals de cursus auto te water. Het zwembad wordt daarnaast gebruikt voor therapeutisch zwemmen.

Vraag en antwoord

In Fiscale vragen en antwoorden Regeling specifieke uitkering sport wordt in onderdeel 6 ingegaan op de btw-aspecten van de exploitatie van een zwembad. De vraag luidt: “Wordt het toegang verlenen tot zwembaden aangemerkt als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening?” Als antwoordt wordt gegeven: “Indien bij recreatief gebruik van een zwembad geen sprake is van een te verwaarlozen lichamelijke component, valt het toegang verlenen tot het zwembad onder de verruimde btw-sportvrijstelling. Bij zwembaden die louter zijn ingericht voor vermaak en ontspanning (bijv. zogenoemde tropische zwemparadijzen) is sprake van een verwaarloosbare lichamelijke component. De btw-sportvrijstelling is dan niet van toepassing”. De fiscale vragen en antwoorden Regeling specifieke uitkering sport is een brochure van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezond, Sport en Welzijn.

Staatssecretaris van Financiën Beleid

In onderdeel 2.6.2 Actieve sportbeoefening van het Besluit ‘Toelichting Tabel I’ van 28 augustus 2017, nr. 2017-168377 wordt door de Staatssecretaris van Financiën opgemerkt: “Actieve sportbeoefening laat zich in algemene zin omschrijven als een actieve inspanning van lichaam en/of geest met het oogmerk om het lichamelijk en/of geestelijk welzijn te verbeteren, waarbij competitie- en/of spelelementen/spelregels een rol spelen. Naar maatschappelijke opvattingen is het beoefenen van denksporten (bridge, schaken enz.) aan te merken als actieve sportbeoefening. Bij twijfel kan voor het onderscheid tussen sportbeoefening en andere vormen van recreatie onder meer van belang zijn of voor de activiteiten:

  • organisaties (bonden en verenigingen) actief zijn, die zijn aangesloten bij NOC/NSF;
  • (spel)regels zijn vastgesteld;
  • wedstrijden worden georganiseerd;
  • sprake is van lokale activiteiten (recreatie) of van landelijke activiteiten (sport)Omzetbelasting.

Praktijk

Volgens de redactie van Taxnavigator zijn op grond van het beleid van de Staatssecretaris van Financiën meer activiteiten in het zwembad belast met btw dan thans veelal wordt aangenomen. Het vraag en antwoord van DUS-I heeft volgens Taxnavigator een beperkte betekenis voor toepassing van fiscale regelgeving. Daarnaast kan aan een beleidsbesluit van de Staatssecretaris van Financiën een in rechte te beschermen vertrouwen worden ontleed.

Exploiteert uw gemeente een zwembad dan adviseren wij u om in overleg te treden met de Belastingdienst over de btw-aspecten van de verschillende activiteiten die in het zwembad plaatsvinden. U kunt ook bezwaar maken tegen uw eigen btw-aangifte en via een bezwaarprocedure tot afstemming komen van de fiscale aspecten van de exploitatie van het gemeentelijke zwembad.

Het in de heffing trekken van de exploitatie van het zwembad leidt waarschijnlijk tot een belastingvoordeel. De opbrengst is belast met 9% btw. De btw op de kosten kan in aftrek worden genomen op de btw-aangifte. De compensatie via SPUK zal waarschijnlijk niet volledig zijn. Voor stichtingen en niet commerciële sportbedrijven is het nog interessanter om de activiteiten die in het zwembad plaatsvinden in de heffing van btw te betrekken omdat de BOSA bijna geen kosten vergoedt. Met name het verwarmen van het badwater is kostbaar en de kosten van verwarming en gas komen niet in aanmerking voor BOSA.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.