Nieuws

Voortgang procedure inzake bewegingsonderwijs

Geplaatst: 02 maart 2019
Kenmerk: 2019.05221

Voortgang procedure inzake bewegingsonderwijs

Bijgaand treft u een update aan van de procedure van de gemeente X inzake een model dat door de Belastingdienst wordt aangeduid als een ‘kasrondje’. De procedure heeft betrekking op de situatie van voor de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling.

Vraag: Zijn er meer gemeenten die specifieke afspraken hebben gemaakt inzake de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties? Wij komen graag in contact met u. 

1. Feiten

Een gemeente heeft met schoolbesturen afgesproken dat de klokuurvergoeding wordt uitgekeerd aan de schoolbesturen. De schoolbesturen kunnen met de ontvangen vergoeding gymnastiekruimten bij de gemeente of een (commerciële) exploitant inkopen. De gemeente heeft de fiscale aspecten van de afspraak die is gemaakt met de verschillende schoolbesturen afgestemd met de Belastingdienst. De Belastingdienst bevestigt de wetstoepassing. De gemeente brengt de scholen de kosten voor het gebruik van de gymnastiekruimten met 6% btw in rekening. De schoolbesturen ontvangen een factuur maar hoeven niets te betalen. De verschuldigde bedragen worden verrekend met de zogenoemde klokuurvergoeding. De Belastingdienst is akkoord met de verrekening van de klokuurvergoeding met de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. 

De gemeente gebruikt de binnensportaccommodaties door de afspraak met de schoolbesturen uitsluitend voor het verlenen van met btw belaste prestaties. De gemeente kan alle btw op de kosten van de bouw en exploitatie van de gemeentelijke gymnastiekzalen terugvragen c.q. verrekenen op de btw-aangifte. De gemeentelijke gymnastiekzalen worden immers uitsluitend gebruikt voor het verlenen van met btw belaste prestaties aan sportverenigingen en scholen die primair en voortgezet onderwijs verzorgen. De administratieve lasten worden voor de gemeente beperkt. Omdat de gymnastiekzalen uitsluitend worden gebruikt voor met btw belaste prestaties worden gebruikt hoeft niet ieder jaar het daadwerkelijke met btw belaste gebruik, het gebruik door basisscholen en de leegstand te worden geïnventariseerd.

De Belastingdienst heeft aangegeven niet langer akkoord te gaan met de wetstoepassing ondanks de gemaakte afspraken. De gemeente moet volgens de Belastingdienst de gymnastiekruimten om niet ter beschikking stellen als de gemeente over eigen gymnastiekruimten beschikt. Het met de schoolbesturen overeengekomen model betreft volgens de Belastingdienst een kasrondje.

Volgens de gemeente sluit het model echter aan bij de onderwijswetgeving. Het model voorkomt een belastingnadeel bij de gemeente en brengt de gemeente in een zelfde fiscale positie als een commerciële exploitant. De handelwijze van de Belastingdienst leidt tot extra administratieve werkzaamheden bij de gemeente. Van een kasrondje is geen sprake.

2. Procedure

2.1. Uitspraak Rechtbank

Op 12 november 2018 heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over de procedure van gemeente X inzake de bekostiging van bewegingsonderwijs en de aftrek van btw. De gemeente X verleent volgens de Rechtbank geen met btw belaste prestatie c.q. een prestatie onder bezwarende titel aan de basisscholen. In rechtsoverweging 16 overweegt de Rechtbank dat de gemeente enkel het recht op aftrek van kosten van btw wil verkrijgen en dat sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie. De gemeente kan geen beroep doen op het zogenoemde btw-sportbesluit omdat geen met btw belaste prestatie wordt verleend. De gemeente doet een beroep op het beginsel van belastingneutraliteit. Als een commerciële exploitant de gelegenheid geeft tot sportbeoefening dan is de dienstverlening belast met 6% btw en heeft de exploitant recht op aftrek van btw op de kosten. Waarom moet een gemeente btw-technisch anders worden behandeld. De Rechtbank verwerpt het beroep op beginsel van belastingneutraliteit omdat geen sprake is van dezelfde feiten.

2.2. Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden

De gemeente heeft hoger beroep in gesteld bij het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden. 


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.