Nieuws

Verruiming vrijwilligersregeling

Geplaatst: 02 januari 2019
Kenmerk: 2019.04963

Verruiming vrijwilligersregeling

Met ingang van 1 januari 2019 is de vrijwilligersregeling verruimd. Wie een WW-uitkering ontvangt heeft vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen.

Vraag: Kan de minister uitleggen wat er nu daadwerkelijk gaat veranderen in de praktijk met de stappen die hij heeft aangekondigd rond vrijwilligerswerk in de WW?

Antwoord: Vrijwilligerswerk vind ik van grote waarde. Het kan bijdragen om weer een nieuwe baan te vinden. In de afgelopen periode heb ik in overleg met alle betrokken partijen gewerkt aan verruiming van de huidige regeling. Daarbij merk ik op dat tussen de wens om meer vrijwilligerswerk toe te staan en de eis dat er geen verdringing mag optreden een zeker spanningsveld bestaat. Ik heb hier een balans in gevonden met de volgende uitbreidingen: - Kern van de verruiming is dat al het vrijwilligerswerk, dat wordt uitgevoerd bij een organisatie of instelling zonder winstoogmerk, toegestaan is met behoud van WW-uitkering. Het moet dan om grotendeels algemeen nuttige activiteiten gaan. Dit is dus substantieel ruimer dan alleen bij organisaties of instellingen met de ANBI/SBBI status. - Het criterium ANBI en SBBI blijft wel gehandhaafd, naast de hiervoor genoemde verruiming, omdat dit makkelijk door UWV te controleren is en veel organisaties waar vrijwilligerswerk wordt gedaan deze status wel hebben. - Om te voorkomen dat er zich in de toekomst toch onvoorziene onwenselijke situaties voordoen die niet onder de regeling vallen maar toch kennelijk algemeen geaccepteerd vrijwilligerswerk zijn, is er een hardheidsclausule in de regeling opgenomen. - In de definitie van ‘onbetaalde arbeid’ zijn de uurvergoedingen geschrapt. Hiermee worden knelpunten bij bijvoorbeeld politie en brandweer weggenomen. Ook dit is een verruiming van mogelijkheden. De waarborgen die de regeling reeds kent om verdringing en oneerlijke concurrentie tegen te gaan, behoeven geen wijziging. Dit betreft de eis dat er sprake moet zijn van onbetaalde arbeid en dat deze onbetaalde arbeid moet bestaan uit gebruikelijk onbetaalde werkzaamheden. Daarnaast ziet ook de definitie van ‘organisatie of instelling zonder winstoogmerk’ toe op voorkoming van verdringing van reguliere arbeid. Deze verruiming is in overleg met UWV, sociale partners en belangenorganisaties op het gebied van vrijwilligerswerk tot stand gekomen. De aanpassingen worden op 4 december a.s. in de Staatscourant gepubliceerd.

In het onderdeel documenten en publicaties van het dossier 'vrijwilligers' treft u de relevant informatie aan zoals de regeling, de Kamerbrief en het relevante nieuwsbericht. Voor raadplegen dossier 'vrijwilliger' op Taxnavigator: klik hier.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.