Nieuws

Verhuur van parkeerruimte

Geplaatst: 16 maart 2019
Kenmerk: 2019.05268

Verhuur van parkeerruimte

Gemeenten verhuren veel parkeerruimte voor voertuigen. Met betrekking tot de verhuur van parkeerruimte en btw bestaan nog veel misverstanden.

Verhuur van een onroerende zaak

De verhuur van een onroerende zaak is niet belast met btw. De huur is niet belast met btw en de btw op de kosten van de bouw, onderhoud, renovatie en exploitatie van de onroerende zaak is niet aftrekbaar. Als de huurder de onroerende zaak gebruikt voor activiteiten waarvan hij de btw voor 90% (en voor sommige activiteiten 70%) kan aftrekken op d btw-aangifte dan kunnen de huurder en verhuurder opteren voor een met btw belaste huur. De huur is belast met btw en de verhuurder heeft recht op teruggaaf van de btw op de kosten die kunnen worden toegerekend aan de met btw belaste onroerende zaak. De btw op de huur leidt niet tot extra kosten voor de huurder. De huurder gebruikt de onroerende zaak voor 90% (en in sommige gevallen 70%) of meer verrichten van met btw belaste prestaties en kan de btw op de huur geheel of nagenoeg geheel in aftrek nemen op de btw-aangifte.

Verhuur van parkeerruimte

De verhuur van parkeerruimte voor voertuigen is op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel b, onder 3 van de Wet op de omzetbelasting van rechtswege belast met btw. In onderdeel 7.4.3. ‘Verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en lig- en bergplaatsen voor vaartuigen’ van het Besluit van 19 september 2013, nr. BLKB 2013/1686M, wordt een ruime interpretatie van het begrip parkeerruimte gegeven. In het Besluit wordt opgemerkt: “Het begrip ‘parkeerruimte’ heeft een ruime strekking. Onder dit begrip vallen: onroerende zaken die naar hun aard (d.w.z. qua inrichting) bestemd zijn om te worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen en waarbij het gebruik als parkeerruimte tussen partijen niet is uitgesloten”. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 10 februari 2017, nr. 15/04877 een ruimte interpretatie gegeven aan het begrip ‘bestemd voor’ uit het Besluit van 19 september 2013.

De fiets betreft een voertuig. Ook de e-bike, de bromfiets, de snorfiets, de elektrische fiets, de bakfiets en een kinderfiets zijn voertuigen.  

Gemeentelijke praktijk

Hoe heeft u uw gemeente de verhuur van parkeerplaatsen voor voertuigen en fietsen gelabeld? Als u ter zake van de huur van parkeerruimte geen btw factureert dan kan de Belastingdienst btw naheffen.