Nieuws

Verhuur van parkeerruimte

Geplaatst: 10 juli 2019
Kenmerk: 2019.05268

Verhuur van parkeerruimte

Gemeenten verhuren veel parkeerruimte voor voertuigen. Met betrekking tot de verhuur van parkeerruimte en btw bestaan nog veel misverstanden.

Verhuur van een onroerende zaak

De verhuur van een onroerende zaak is niet belast met btw. De huur is niet belast met btw en de btw op de kosten van de bouw, onderhoud, renovatie en exploitatie van de onroerende zaak is niet aftrekbaar op de btw-aangifte. Als de huurder de onroerende zaak gebruikt voor activiteiten waarvan hij de btw voor 90% (en voor sommige activiteiten 70%) kan aftrekken op de btw-aangifte dan kunnen de huurder en verhuurder opteren voor een met btw belaste huur. De huur is belast met btw en de verhuurder heeft recht op teruggaaf van de btw op de kosten die kunnen worden toegerekend aan de met btw belaste verhuurde onroerende zaak. De btw op de huur leidt niet tot extra kosten voor de huurder. De huurder gebruikt de onroerende zaak voor 90% (en in sommige gevallen 70%) of meer verrichten van met btw belaste prestaties en kan de btw op de huur geheel of nagenoeg geheel in aftrek nemen op de btw-aangifte.

Verhuur van parkeerruimte

De verhuur van parkeerruimte voor voertuigen is op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel b, onder 3 van de Wet op de omzetbelasting van rechtswege belast met btw. In onderdeel 7.4.3. ‘Verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en lig- en bergplaatsen voor vaartuigen’ van het Besluit van 19 september 2013, nr. BLKB 2013/1686M, wordt een ruime interpretatie van het begrip parkeerruimte gegeven. In het Besluit wordt opgemerkt: “Het begrip ‘parkeerruimte’ heeft een ruime strekking. Onder dit begrip vallen: onroerende zaken die naar hun aard (d.w.z. qua inrichting) bestemd zijn om te worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen en waarbij het gebruik als parkeerruimte tussen partijen niet is uitgesloten”. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 10 februari 2017, nr. 15/04877 een ruime interpretatie gegeven aan het begrip ‘bestemd voor’ uit het Besluit van 19 september 2013.

De fiets betreft een voertuig. Ook de e-bike, de bromfiets, de snorfiets, de elektrische fiets, de bakfiets en een kinderfiets zijn voertuigen.

De gemeente huurt parkeerruimte c.q. fietsenstalling voor het stallen van fietsen. De gemeente biedt inwoners van de gemeente de mogelijkheid om gratis de fiets te stallen in de fietsparkeerruimte c.q. fietsparkeergarage. De fietsenstalling betreft een gemeenschapsvoorziening. Dat de fietsenstalling wordt gebruikt om fietsers gratis de fiets te laten stallen staat een met btw belaste huur niet in de weg. De verhuur van parkeerruimte is van rechtswege belast met btw. Ter zake van de huur van parkeerruimte hoeft niet te worden geopteerd voor een met btw belaste huur. Bij het opteren voor een met btw belaste huur moet aan het zogenoemde 90% criterium worden voldaan en moet de gehuurde zaak voor tenminste voor 90% worden gebruikt voor met btw-belaste prestaties c.q. prestaties die voor tenminste 90% recht op aftrek van btw geven. Als de huur van rechtswege is belast met btw speelt het 90% criterium niet.

Gemeentelijke praktijk

Hoe heeft uw gemeente de verhuur van parkeerplaatsen voor voertuigen en fietsen gelabeld? Als u ter zake van de verhuur van parkeerruimte geen btw factureert dan kan de Belastingdienst btw naheffen bij de gemeente. Huurt de gemeente parkeerruimte btw-vrij dan kan de Belastingdienst bij de verhuurder btw naheffen die mogelijk bij de gemeente als btw-schade in rekening wordt gebracht.

Een aandachtspunt betreft de praktijk dat de eerste 24 uur de fiets gratis kan worden gestald en dat vervolgens moet een meer dan symbolische vergoeding worden betaald. Alsdan vindt een sfeerovergang plaats. Na de eerste 24 uur gaat de gemeente als btw-ondernemer handelen en moet de gemeente over de huur van de fietsparkeerruimte btw voldoen. In theorie moet ook de voorbelasting c.q. de btw op de kosten worden gecorrigeerd. De btw op de kosten kan niet meer volledig worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds maar een (zeer) beperkt gedeelte van de btw moet op de btw-aangifte in aftrek worden genomen. Veelal worden met de Belastingdienst praktische afspraken gemaakt hoe moet worden omgegaan met deze situatie.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.