Nieuws

Update SPUK

Geplaatst: 16 maart 2019
Kenmerk: 2019.05270

Update SPUK

Met betrekking tot de SPUK bestaan nog veel vragen. In verband met de vele vragen verschuift de termijn voor het indienen van de SPUK naar verluid mogelijk naar 1 juli 2019. Uitstel zal veel gemeenten goed uitkomen en is ook gewenst. Bij gemeenten bestaan nog veel onduidelijkheden. Wij sommen er enkele op.

1. Leegstand. Voor zover gemeentelijke gymnastiekzalen en zalen in sporthallen worden gebruikt voor bewegingsonderwijs door scholen die primair onderwijs verzorgen bestaat geen recht op aftrek van btw via de btw-aangifte en bestaat ook geen recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds. Volgens de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden in de zaak van de gemeente Staphorst moet de btw inzake de kosten van leegstand worden verdeeld over het tot 1 januari 2019 belast met btw geven van gelegenheid tot sportbeoefening (aftrekbaar) en het om niet ter beschikking stellen van sportruimten aan basisscholen (kostprijsverhogend). Hoe moet worden omgegaan met leegstand en SPUK? Denk hierbij ook aan de situatie dat de sporthal wordt gebruikt door basisscholen, door sportverenigingen en commerciële met btw belaste en btw-vrijgestelde activiteiten. Alle btw op kosten die betrekking heeft op leegstand claimen bij SPUK?

2. Sportbedrijven. Hoe wordt het wettelijk geregeld dat (gemeentelijke) sportbedrijven kunnen meedelen in SPUK. Moet formeel de regelgeving inzake SPUK worden aangepast. Sommige gemeenten hebben bezwaar tegen het feit dat sportbedrijven gaan meedelen in SPUK. Wat is de stand van zaken?

3. Exploitatiebijdragen. Inmiddels belasten ook Sportfondsen en LACO exploitatiebijdragen met btw. Een aantal gemeenten gaan de btw die wordt betaald aan Sportfondsen en Laco inzake de exploitatiebijdragen claimen bij SPUK. Wat is het standpunt van het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst over de verschuldigdheid van btw inzake de exploitatiebijdragen? Mag de exploitatiebijdrage met btw worden belast? Moet deze btw inzake de exploitatiebijdragen op grond van het standpunt van de Belastingdienst inzake Optisport bij het BTW-compensatiefonds worden geclaimd of bij de SPUK?

4. Zwembaden. Ter zake van de exploitatie van zwembaden bestaat nog veel onduidelijkheid. De praktijk is erg gediend met een kruisjeslijst van het Ministerie van Financiën waarin de btw-aspecten van de exploitatie van een zwembad zijn gelabeld.

5. SPUK. Volgens verschillende belastingadviseurs heeft een gemeente recht op SPUK als de gemeente de sportaccommodatie aan een sportvereniging of exploitant ter beschikking stelt en daarbij gas, water en elektriciteit levert. In hoeverre moet gelegenheid tot sportbeoefening in de zin van de btw worden gegeven om recht op SPUK te hebben?

Samenvatting en conclusie

Volgens Taxnavigator moet vanuit de Ministeries veel meer richting worden gegeven aan de SPUK. Door een kruisjeslijst moet duidelijk zijn welke kosten wel en welke niet aan SPUK kunnen worden toegerekend. Volgens Taxnavigator is uitstel gewenst. Veel gemeenten zitten in een drukke periode. Het opstellen van de verschillende mixpercetages kost ook veel tijd.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.