Nieuws

Stelselwijziging Pro Rail

Geplaatst: 17 augustus 2019
Kenmerk: 2019.20335

Stelselwijziging Pro Rail

Pro Rail wordt waarschijnlijk bij wet omgevormd tot een ZBO. De stelselwijziging zal op 1 januari 2021 in werking treden. Pro Rail bereidt zich voor op een stelselwijziging en heeft ook een inventarisatie laten maken van de fiscale aspecten van de stelselwijziging. Met belangstelling hebben wij kennis genomen van een adviesmemo van KPMG-Meijburg over de fiscale aspecten van de stelselwijziging bij Pro Rail. Als de conclusies over de fiscale aspecten van de stelselwijziging juist zijn dan kan de stelselwijziging mogelijk ook negatieve financiële gevolgen hebben voor gemeenten.

Voor raadplegen adviesmemo KPMG-Meijburg. Klik hier

Voor raadplegen adviesmemo KPMG-Meijburg via officiële bekendmakingen. Klik hier

Huidige werkwijze inzake Pro Rail

Gemeenten stellen vastgoed via zakelijke rechten ter beschikking aan Pro Rail. Het recht van erfpacht of het recht van opstal kan voor de heffing van btw kwalificeren als een levering of als een dienst. Betreft het vastgoed een ongebruikt btw-bouwterrein of een btw-bouwwerk dat minder dan twee jaar geleden in gebruik is genomen dan is de vestiging van het recht van erfpacht of het recht van opstal van rechtswege belast met btw als de vestiging van het recht van erfpacht of het recht van opstal voor de heffing van btw kwalificeert als een levering. Kwalificeert de vestiging van het recht van erfpacht of het recht van opstal voor de heffing van btw als een dienst dan wordt geopteerd voor een met btw belaste huur c.q. recht van erfpacht of recht van opstal. Pro Rail voldoet op dit moment aan het zogenoemde 90%-criterium en opteren voor een met btw belaste huur c.q. belast recht van erfpacht of recht van opstal is op dit moment geen probleem.

Fiscale en mogelijk nadelige financiële gevolgen stelselwijziging

Als de conclusies in het adviesmemo van KPMG-Meijburg inzake de fiscale aspecten van de stelselwijziging juist zijn dan is het voor Pro Rail na de stelselwijziging niet meer mogelijk om te opteren voor een met btw belaste huur c.q. met btw belast recht van erfpacht of recht van opstal. Pro Rail voldoet namelijk niet meer aan het zogenoemde 90%-criterium. Voor gemeenten kan dit ongewenste financiële gevolgen hebben. Is in het verleden geopteerd voor een met btw belaste huur inzake een zakelijk recht dan vervalt de optie en wordt de btw-belaste huur/recht van erfpacht/recht van opstal vrijgesteld van de heffing van btw. Gemeenten worden mogelijk gedwongen om (eerder) in aftrek genomen btw bij veelal vaak kostbaar vastgoed te herzien als de vestiging van het zakelijk recht een dienst betreft en de btw-herzieningstermijn nog niet is verstreken. Kan deze terug te betalen herzienings-btw worden verhaald op Pro Rail? Bij projecten waaraan op dit moment wordt gewerkt of die zijn gepland kan een financieel nadeel ontstaan.

Wij nemen aan dat het Ministerie van Financiën met een passende overgangsregeling komt die voorkomt dat gemeenten te maken krijgen met ongewenste financiële gevolgen. Wij nemen aan dat het Ministerie van Financiën overlegt met de Europese Commissie inzake de btw-aspecten van de stelselwijziging. Spoorwegbeheerders worden in de Europese Unie op verschillende wijze in de heffing van btw betrokken. De redactie van Taxnavigator volgt de ontwikkelingen met belangstelling.

Toezegging Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In de Kamerbrief d.d. 19 oktober 2018 met kenmerk IENW/BSK-2018/214092 wordt door de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toegezegd dat Pro Rail noch derden financieel nadeel zullen ondervinden van omvorming van Pro-Rail naar een ZBO. Op bladzijde 2 van de brief wordt vermeld: "De omvorming van ProRail zal niet leiden tot hogere kosten voor derden. Conform verschillende moties draag ik daar zorg voor".

Voor raadplegen brief d.d. 19 oktober 2018 met kenmerk IENW/BSK-2018/214092. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.