Nieuws

Besluit inzake btw-vrij detacheren van personeel gepubliceerd.

Geplaatst: 02 januari 2019
Kenmerk: 2019.04958

Besluit inzake btw-vrij detacheren van personeel gepubliceerd.

Het Besluit van 14 maart 2007 met nummer 2007/347M inzake het tegen vergoeding ter beschikking stellen van personeel c.q. het detacheren van personeel is geactualiseerd en vervangen door het Besluit van 14 december 2018 met nummer 2018-22809 (hierna ook: het Besluit). Het detacheren van personeel is belast met btw maar in een aantal specifieke situaties kan heffing van btw achterwege blijven.

1. Inhoud Besluit d.d. 14 december 2018

In onderdeel 2 van het Besluit beschrijft de Staatssecretaris van Financiën het verschil tussen het verzorgen van een opdracht en het ter beschikking stellen van personeel. Voor het onderscheid tussen het ter beschikking stellen van personeel en een andere (mogelijk vrijgestelde) dienst moet in beginsel worden aangesloten bij het voorwerp van de overeenkomst en (als werknemers de opdracht uitvoeren) het werkgeversgezag over het ter beschikking gestelde personeel. Dit betekent dat geen sprake is van het ter beschikking stellen van personeel als:

  • tussen partijen een overeenkomst tot opdracht tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden wordt gesloten;
  • waarin de aard van de te verrichten werkzaamheden duidelijk wordt beschreven terwijl,
  • uit de overeenkomst blijkt dat tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geen arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst bestaat of enige andere juridische band waaruit een verhouding van ondergeschiktheid ontstaat en
  • partijen feitelijk handelen conform hetgeen zij zijn overeengekomen.

In onderdeel 3 van het Besluit beschrijft de Staatssecretaris van Financiën wanneer heffing van btw achterwege kan blijven bij detachering in de sociaal-culturele sector. In onderdeel 4 van het Besluit wordt beschreven in welke gevallen detachering niet is belast met btw in de gezondheidssector. In onderdeel 5 van het Besluit wordt ingegaan op het btw-vrij detacheren van personeel in de onderwijssector. In onderdeel 6 van het Besluit wordt beschreven in welke gevallen publiekrechtelijke lichamen medewerkers btw-vrij kunnen uitlenen aan euregio’s. In onderdeel 7 van het Besluit wordt ingegaan op het btw-vrij detacheren van personeel bij de herstructurering van een publiekrechtelijk lichaam zoals privatisering, herindeling en fusies. In onderdeel 8 van het Besluit wordt ingegaan op het detacheren van personeel in verband met de arbeidsmobiliteit.

Voor raadplegen Besluit d.d. 14 december 2018 met nummer 2018-22809inzake detacheren van personeel: klik hier

2. Gemeentelijke praktijk

Het Besluit inzake het ter beschikking stellen van personeel is voor gemeenten in diverse opzichten van belang. Gemeenten detacheren regelmatig medewerkers en gemeente lenen ook veel personeel in.

Voor de abonnees op het fiscaal platform Taxnavigator hebben wij een overzicht gemaakt van de belangrijkste aspecten van het Besluit voor de gemeentelijke praktijk. Wij hebben ook een lijst met praktische punten opgesteld die u kunt gebruiken bij het opstellen van een detacheringsovereenkomst. U treft het overzicht met praktische aspecten aan in onderdeel 1.4 van het dossier 'Detachering'

Voor raadplegen overzicht belangrijkste aspecten voor gemeentelijke praktijk: klik hier

3. Vaktechnisch

Ook vanuit vaktechnisch oogpunt kunnen bij het Besluit een aantal vraagtekens worden geplaatst. Wij hebben deze voor u nader uitgewerkt. U treft het overzicht met vaktechnische aspecten aan in onderdeel 1.5 van het dossier 'Detachering'

Voor uitwerking van belangrijke vaktechnische aspecten van het Besluit inzake detacheren van personeel: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.