Nieuws

Vennootschapsbelasting en reclame(concessies)

Geplaatst: 18 mei 2019
Kenmerk: 2019.04011

Vennootschapsbelasting en reclame(concessies)

De vraag of gemeenten vennootschapsbelasting zijn verschuldigd over de inkomsten die worden verkregen met het verstrekken van reclameconcessies is een fiscale vraag die op dit moment actueel is. Wij werken dit onderwerp uit op het fiscaal platform Taxnavigator. Bijgaand een update.

1. Reclameobjecten

Veel gemeenten in Nederland ontvangen inkomsten ter zake van de exploitatie van reclameobjecten binnen de gemeentegrenzen. Buitenreclame is op veel plaatsen aanwezig in de gemeente. Men kan denken aan lichtmastreclame, roterende mupi’s, reclamezuilen, billboards en reclametorens. Soms is de gemeente eigenaar van het desbetreffende reclameobject. Veelal heeft de gemeente concessies verleend aan grote commerciële internationaal opererende exploitanten. De exploitant exploiteert tegen betaling van een concessievergoeding alle reclameobjecten.

2. Vennootschapsbelasting

Zijn de gemeenten Vpb-plichtig voor de opbrengsten die worden verkregen uit de verstrekking van een concessie inzake de exploitatie van reclameobjecten?

3. Visie Taxnavigator

3.1. Geen economische activiteit

Volgens de redactie van Taxnavigator zijn in de jurisprudentie van het Hof van Justitie sterke aanwijzingen te vinden dat concessies die de overheidssfeer betreffen buiten de reikwijdte van de belastingheffing vallen. Zo oordeelt het Hof van Justitie in zijn arrest van 26 juni 2007 in zaak C-284/04 (T-Mobile Austria GmbH and Others v Republik Österreich) en zijn arrest van 26 juni 2007 in zaak C-369/04 ( Hutchison 3G UK Ltd and Others v Commissioners of Customs and Excise) dat een overheidslichaam als overheid handelt bij het in concessie geven van UMTS-frequenties. Uit deze jurisprudentie volgt dat gemeenten ook als overheid handelen bij het verstrekken van een reclameconcessie. Gemeenten nemen niet deel aan een markt. Gemeenten creëren een markt waarop aanbieders hun rechten kunnen exploiteren om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.

  • Voor downloaden uitspraak Hof van Justitie van 26 juni 2007 in zaak C-369/04 (Hutchison). Klik hier
  • Voor downloaden uitspraak Hof van Justitie van 26 juni 2007 in zaak C-284/04 (T-Mobile Austria). Klik hier
  • Voor downloaden persbericht Hof van Justitie inzake UMTS-concessies. Klik hier
  • Voor downloaden conclusie Advocaat-Generaal Kokott in zaak C-369/04 (Hutchison). Klik hier
  • Voor downloaden conclusie Advocaat-Generaal Kokott in zaak C-284/04 (T-Mobile Austria). Klik hier

3.2. Normaal vermogensbeheer

De gemeente stelt delen van de publieke ruimte tegen vergoeding exclusief ter beschikking aan de exploitant zodat deze reclame kan maken voor producten en diensten van derden. Het verstrekken van een concessie laat zich vergelijken met de verhuur van onroerende zaken. De verhuur van onroerende zaken betreft doorgaans normaal vermogensbeheer. Het rendement dat gemeenten realiseren met betrekking tot het verstrekken van een concessie inzake de exploitatie van reclameobjecten is beperkt tot het rendement dat ontstaat bij normaal vermogensbeheer.

Gemeenten hebben andere doelstellingen met het verlenen van een concessie voor de exploitatie van reclameobjecten dan het behalen van het maximale rendement. Gemeenten willen worden ontlast van werkzaamheden. Daarnaast willen gemeenten een wildgroei van reclameobjecten voorkomen. Gemeenten streven naar een rustig straatbeeld. Gemeenten zullen het standpunt innemen dat het verstrekken van een reclameconcessie geen onderneming betreft. In een aantal gevallen is zelfs het verstrekken van een concessie door de gemeente uitbesteed aan een derde. Zoals een groot belastingadviesbureau omschrijft zijn de werkzaamheden van gemeenten inzake reclame doorgaans nog beperkter dan de werkzaamheden die bij normaal vermogensbeheer aan de orde zijn.

3.3. Procedure

Zoals wij hebben vernomen gaan verschillende gemeenten procederen als de Belastingdienst gemeentelijke reclame-inkomsten met vennootschapsbelasting gaat belasten. Wij sluiten niet uit dat op termijn Kamervragen over dit onderwerp worden gesteld.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.