Nieuws

Uitbreiding SPUK voor Sport BV's en sportstichtingen

Geplaatst: 09 april 2019
Kenmerk: 2019.05296

Uitbreiding SPUK voor Sport BV's en sportstichtingen

Op 9 april 2019 heeft de Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vragen en antwoorden gepubliceerd inzake sportbedrijven en de SPUK (Regeling specifieke uitkering sport). De vragen en antwoorden hebben betrekking op gemeentelijke sportbedrijven en SPUK. Onder voorwaarden kunnen sportbedrijven met een gemeentelijke invloed gebruik maken van de SPUK voor gemeenten. Voor downloaden document: klik hier

WELKE GEMEENTELIJKE SPORTBEDRIJVEN KOMEN IN AANMERKING VOOR DE SPUK-REGELING?

De regeling geldt voor sportbedrijven (privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties) die in zekere mate zijn verbonden met één of meerdere gemeenten. Onder 1 tot en met 4 treft u een overzicht aan van de sportbedrijven die in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SPUK-regeling. Een belangrijke voorwaarde is dat de gemeente en het desbetreffende sportbedrijf bestuurlijk en financieel in belangrijke mate zijn gelieerd. De eisen in financiële gelieerdheid verschillen per sportbedrijf.   

1. Vennootschap (100% aandelen)  

De gemeente houdt c.q. is eigenaar van alle aandelen van de vennootschap.

Bestuurlijk Belang. Een of meer gemeentelijke besturen stellen de tarieven vast die het sportbedrijf moet hanteren voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport.

Financieel Belang. De gemeente bezit alle aandelen van de Sport-BV of Sport-NV. Door het sportbedrijf worden geen managementvergoedingen of directievergoedingen betaald die de WNT-norm (Wet normering topinkomens € 194.000 (2019) ) overschrijden.

Commentaar: Omdat wordt gesproken over ‘vergoedingen’ nemen wij aan dat alle vergoedingen tezamen moeten worden genomen.  

Commentaar: Hoe zit het met de betaling van vergoedingen voor dienstverlening anders dan voor management en directievoering? Ter zake van die vergoedingen kunnen wel hoge marges worden gehanteerd.

2. Vennootschap (50% aandelen)  

De gemeente houdt c.q. is eigenaar van meer dan de helft van de aandelen van de vennootschap.

Bestuurlijk Belang. Een of meer gemeentelijke besturen stellen de tarieven vast die het sportbedrijf moet hanteren voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport.  

Financieel Belang. De gemeente bezit meer dan 50% van de aandelen van de Sport-BV of Sport NV. Door het sportbedrijf worden geen  managementvergoedingen of directievergoedingen betaald die WNT-norm (Wet normering topinkomens € 194.000 (2019) ) overschrijden.

Uit de statuten, exploitatie- of subsidieovereenkomst, of anderszins blijkt dat geen dividenduitkeringen aan private aandeelhouders zullen worden verricht.  

In de exploitatie- of subsidievoorwaarden dan wel een aparte overeenkomst wordt een maximum gesteld aan het eigen vermogen van het sportbedrijf.  

Commentaar: Om heffing van vennootschapsbelasting over subsidies te vermijden mogen overschotten aan subsidies slechts beperkt en onder voorwaarden worden gereserveerd.  

Gemeenten zijn bij uitsluiting gerechtigd tot het liquidatiesaldo van het sportbedrijf.  

3. Vennootschap (minder dan 50% aandelen)  

De gemeente houdt c.q. is eigenaar van minder dan de helft van de aandelen van de vennootschap.

Bestuurlijk Belang. Een of meer gemeentelijke besturen stellen de tarieven vast die het sportbedrijf moet hanteren voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport.  

Financieel Belang. De gemeente bezit minder dan 50% van de aandelen van de Sport-BV of Sport NV. Door het sportbedrijf worden geen  managementvergoedingen of directievergoedingen betaald die WNT-norm (Wet normering topinkomens € 194.000 (2019) ) overschrijden.

Uit de statuten, exploitatie- of subsidieovereenkomst, of anderszins blijkt dat geen dividenduitkeringen aan private aandeelhouders zullen worden verricht.  

In de exploitatie- of subsidievoorwaarden dan wel een aparte overeenkomst wordt een maximum gesteld aan het eigen vermogen van het sportbedrijf.  

Commentaar: Om heffing van vennootschapsbelasting over subsidies te vermijden mogen overschotten aan subsidies slechts beperkt en onder voorwaarden worden gereserveerd.  

Gemeenten zijn bij uitsluiting gerechtigd tot het liquidatiesaldo van het sportbedrijf.

4. Sportbedrijf (geen vennootschap)  

Bestuurlijk Belang. De zeggenschap van één of meerdere gemeenten notarieel is vastgelegd en wanneer alleen één of meerdere gemeentelijke besturen de tarieven voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport vaststellen die door het sportbedrijf moeten worden gehanteerd

stellen de tarieven vast die het sportbedrijf moet hanteren voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport.  

Financieel belang: Het sportbedrijf is voor meer dan 50% van haar inkomsten afhankelijk van de gemeenten die zeggenschap hebben. De gemeenten zijn bij uitsluiting gerechtigd tot het liquidatiesaldo van het sportbedrijf.  

WAT ZIJN DE AANDACHTSPUNTEN?  

SPUK of BOSA

De bestedingen van het sportbedrijf die zijn opgenomen in de SPUK-aanvraag van de gemeente komen in het geheel niet meer in aanmerking voor de BOSA-regeling. Dit geldt ook voor de bestedingen inzake verduurzaming. Uiteraard geldt SPUK alleen met betrekking tot kosten die niet op de btw-aangifte kunnen worden afgetrokken of kunnen worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds.  

Commentaar. In het document wordt niets vermeld of de keuze al dan niet voor een jaar geldt. Wij nemen aan dat per jaar een keuze kan worden gemaakt. SPUK is interessanter dan BOSA omdat bij SPUK ook kosten van exploitatie zoals elektriciteit, gas, schoonmaak etc voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast wordt ook SPUK naar rato van de aanvragen uitbetaald. Iedereen krijgt altijd iets. BOSA wordt slechts uitbetaald indien en voor zover nog financiële middelen aanwezig zijn. Als nog budget aanwezig is dan is de BOSA-uitkering vaak groter dan de SPUK-uitkering. Is bij BOSA het subsidieplafond bereikt dan wordt in het geheel niets meer uitbetaald.  

De subsidie bij BOSA bedraagt 20% voor bepaalde uitgaven en zelfs 35% bij uitgaven in het kader van verduurzaming. De subsidie in het kader van SPUK bedraagt altijd 17,5% van de uitgaven.  

Vanwege de hiervoor beschreven verschillen is het vanuit financieel perspectief verstandig om de verschillende subsidiemodellen door te rekenen en dan een keuze te maken.

Verwerking in SPUK-aanvraag  

De gemeente is verantwoordelijk voor de SPUK-aanvraag en dient er voor zorg te dragen dat de juiste bedragen worden verwerkt. De gemeente moet de bestedingen onderbouwen en in haar dossier hebben onderbouwd.  

Doorbetalen SPUK

Als de gemeente SPUK ontvangt en de gehele of een deel van de SPUK doorbetaalt aan het gemeentelijke sportbedrijf is geen btw verschuldigd.


WAT IS DE BETEKENIS VOOR DE PRAKTIJK?

In veel gemeenten worden sportaccommodaties geëxploiteerd door stichtingen. De gemeente verhuurt de sportaccommodatie aan de stichting. De stichting exploiteert de sportaccommodaties door het tegen een (meer dan symbolische) vergoeding geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De dienstverlening inzake het geven van gelegenheid tot sport is met ingang van 1 januari 2019 niet meer belast met btw. De stichtingen mogen geen btw meer factureren met betrekking tot het geven van sport. De stichtingen kunnen geen btw op kosten meer in aftrek nemen op de btw-aangifte. De gemeente ondersteunt de stichtingen mogelijk met subsidies maar de gemeente benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders niet. De gemeente is ook niet gerechtigd tot het liquidatiesaldo. De regeling inzake gemeentelijke sportbedrijven is niet van belang voor deze stichtingen.        


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.