Nieuws

Lokale heffingen en btw

Geplaatst: 23 februari 2019
Kenmerk: 2019.05201

Lokale heffingen en btw

Op 20 december 2018 zijn twee conclusies gepubliceerd van advocaat-generaal IJzerman inzake rioolheffing. De advocaat-generaal geeft een advies aan de Hoge Raad inzake de beslechting van rechtsgeschillen. De advocaat-generaal maakt ook enkele belangrijke opmerkingen over het BTW-compensatiefonds. 

1. Gemeente Noordenveld 

De eerste conclusie betreft een procedure tegen de gemeente Noordenveld. De procedure betreft onder andere de vraag of in de rioolheffing een bedrag aan rente mag worden opgenomen ter zake van de btw op de investering terwijl de gemeente de btw op de kosten van de investering heeft kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Volgens de advocaat-generaal mag geen rente worden meegenomen over het btw-bedrag van de investering. De gemeente heeft de btw op de kosten van de investering kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

Uit de conclusie: “De tweede kwestie die in cassatie aan de orde wordt gesteld is, hoe in de berekening van kapitaallasten van investeringsgoederen rekening mag worden gehouden met omzetbelasting waarvoor recht bestaat op vergoeding uit het BTW-compensatiefonds. In artikel 228a, derde lid, van de Gemeentewet is bepaald dat onder kosten voor de in het eerste lid van die bepaling genoemde gemeentelijke watertaken ook wordt verstaan omzetbelasting waarvoor recht op vergoeding uit het BTW-compensatiefonds bestaat. De voorliggende vraag is of naast een afschrijvingscomponent met betrekking tot die omzetbelasting ook een rentecomponent in de kapitaallasten mag worden begrepen. Rechtbank en Hof hebben die vraag bevestigend beantwoord. De A-G merkt op dat in de parlementaire geschiedenis niet wordt gesproken over financieringsrente in het kader van BTW-compensatie. Volgens de A-G moet voor de beantwoording nu worden teruggevallen op het realiteitsbeginsel. Dit houdt hier zijns inziens in dat het niet reëel is rente te berekenen over een schuld of kapitaalbeslag dat er niet meer is, in casu na compensatie van gefactureerde btw”.

Voor downloaden conclusie van advocaat-generaal IJzerman van 20 december 2018 met nr. 18/02941 in zaak van gemeente Noordenveld: klik hier 

2. Gemeente Steenwijkerland 

Volgens advocaat-generaal IJzerman mag een gemeente achteraf, in een procedure, nog compensabele btw in aanmerking kan nemen als lasten ter zake van de rioolheffing, ingeval die compensabele btw niet is opgenomen in de vooraf gemaakte ramingen voor de rioolheffing.

Voor downloaden conclusie van advocaat-generaal IJzerman van 20 december 2018 met nr. 18/01310 in zaak van gemeente Steenwijkerland: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.